انتخاب برگه

آزمون شفاهی معماران تجربی مهرماه ۹۶

مرداد ۱, ۱۳۹۶ | آزمون‌های مهندسی | ۱ دیدگاه

معماران تجربی که در آزمونهای تعیین صالحیت دوره های گذشته شرکت نموده و قبول شده اند، با دارا بودن شرایط مندرج در این راهنما میتوانند صرفأ در یکی از آزمونهای کتبی یا شفاهی این دوره (برحسب شرایط ایشان) شرکت نمایند و در صورت قبولی در پایههای باالتر از پایه پروانه اشتغال به کار فعلی، پروانه اشتغال به کار تجربی در پایه باالتر برای ایشان صادر خواهد شد.
توصیه به داوطلبان آزمون شفاهی: از آنجا که موکول کردن ارسال مدارک ثبت نام آزمون شفاهی بهآخرین روزهای مهلت ثبت نام، ممکن است باعث مشکالت اجرایی شود، از داوطلبان تقاضا میشود پس از مطالعه دقیق این دفترچه راهنما و کسب اطالعات الزم از طریق سازمان نظام کاردانی استان خود درخصوص تکمیل مدارک ثبت نام و اطمینان از صحت تکمیل مدارک، در اولین فرصت برای ارسال مدارک از طریق پست سفارشی اقدام نمایند.

چگونگی آزمون شفاهی معماران تجربی:

آزمون شفاهی توسط کمیتهای متشکل از یک نفر نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، یک نفر نماینده سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و یک نفر نماینده از معماران تجربی (با معرفی اداره کل استان)، از متقاضیان اخذ خواهد گردید و نماینده اداره کل استان ناظر بر جلسه و تأیید کننده مصاحبه و اسامی میباشد.
– اعضای کمیته مصاحبه کننده با معرفی مراجع ذیربط تعیین و به تایید اداره کل استان خواهند رسید.
– هر یک از اعضای کمیته مصاحبه کننده، سوالات تخصصی مربوطه را مطرح نموده که میانگین نمرات اعلام شده، پس از تایید نماینده اداره کل استان مشخص کننده وضعیت داوطلب خواهد بود که در صورت قبولی در آزمون شفاهی بر اساس شرایط داوطلب، در پایه های ۱،۲ و ۳ رتبه بندی خواهند شد.
۲-۹ -کمیته مصاحبه کننده در مورد دورههایی که داوطلب در صورت لزوم و تشخیص درآنها شرکت مینماید، نظر خواهد داد و داوطلب باید در دورههای آموزشی تعیین شده شرکت نماید.

شرایط داوطلبان شرکت در آزمون شفاهی معماران تجربی:

داشتن شرایط عمومی مندرج در بند ۹
۲-۱-۰ -داشتن حداقل ۱۲ سال تمام تا پایان مهر ماه ۳۱
۲-۱-۹ -تکمیل فرم ثبت نام آزمون به صورت دستی
۱-۵ -مدارک الزم برای تشکیل پرونده و شرکت در آزمون شفاهی معماران تجربی:
۲-۱-۲ -تقاضانامه تکمیل شده ثبت نام که ضمیمه این دفترچه راهنما میباشد.
۲-۱-۰ -فرم تکمیل شده تعهد نامه که ضمیمه این دفترچه راهنما میباشد.
۲-۱-۹ -چهار قطعه عکس یکسان به ابعاد ۳*۴ که در سال جاری گرفته شده و تمام رخ باشند، پشت هر کدام از عکس ها به ترتیب نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد نوشته شده باشد (از ارسال عکسهای فوری خودداری گردد)، که یک قطعه از چهار قطعه عکس، باید در محل الصاق عکس در روی فرم تقاضانامه ثبت نام، فقط با چسب مایع، چسبانده شود. از الصاق عکس با منگنه، چسب نواری و غیر آن خودداری گردد.
۲-۱-۱ -تصویر صفحه اول شناسنامه داوطلب (و توضیحات در صورت لزوم)
۲-۱-۱ -فیش واریز وجه ثبت نام شرکت در آزمون اخذ پروانه اشتغال به کار تجربی
۲-۱-۱ -در صورت احراز شرایط جهت شرکت در آزمون شفاهی مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال به حساب سازمان
نظام کاردانی ساختمان استان، بابت هزینه شرکت در آزمون شفاهی (اطلاعات شماره حساب در پیوست
شماره ۱ درج گردیده است)
۲-۱-۰ -تصویر مدرک دیپلم فنی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم فنی ساختمان

نحوه ارسال مدارک آزمون شفاهی معماران تجربی

داوطلبان الزم است پس از تکمیل فرم ثبت نام، مدارک مورد نیاز، در داخل پاکت ضمیمه این دفترچه قرارداده و در مهلت مقرر فقط از طریق پست سفارشی به سازمان نظام کاردانی استان به نشانی مندرج در پیوست شماره ۱ ارسال نمایند.(حداکثر مهلت ارسال مدارک تا پایان مهلت ثبت نام میباشد)

تاریخ آزمون شفاهی معماران تجربی:

متقاضیان باید از تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰ به سازمان نظام کاردانی استان مراجعه نمایند.

نحوه تنظیم فرم ثبت نام آزمون شفاهی معماران تجربی:

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق این دستورالعمل، از طریق سامانه ثبت نام آزمون نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام نمایند.
لذا تاکید میگردد برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در تکمیل فرم ابتدا اطالعات الزم درنمونه فرم تقاضانامه که در همین دفترچه چاپ شده است را کامل نمایید و سپس از روی فرم پیش نویس نسبت به تکمیل تقاضانامه اصلی در سامانه ثبت نام اقدام نمایید.

۱ دیدگاه

  1. سرداري

    متاسفانه خیلی از مدیران فعلی و سابق بخش مسکن تغییر ماهیت داده و با سرمایه گذاری در پروژه های انبوه سازی و کارخانه های تولید انواع مصالح ساختمانی و بلوک ها و تیرچه های صنعتی و … بدنبال منافع خود هستند ، از اینروست که مهندسین را به عنوان کارمند شرکت های بازرسی که مانند ویزیتور های چک لیست به دست عامل فروش محصولات ایشان هستند می پسندند. و فقط از طریق تغییر آیین نامه هاست که حلقه بیزینس آنها به این صورت کامل می شود.

    پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *