انتخاب برگه

۱- چگونگی شرکت در آزمون‌ها و مراحل اخذ پروانه اشتغال به کار:

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بهکار مهندسی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از هفت رشته اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشتههای معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک میبایست ابتدا از اداره کل راه و شهرسازی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی که میخواهند در آن استان پروانه اشتغال بهکار دریافت نموده و فعالیت حرفهای انجام دهند، از امکان اخذ پروانه اشتغال به کار در رشته و صالحیت موردنظر مطمئن گردند. با توجه به مفاده ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مذکور دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار میتوانند در آزمونها شرکت نمایند. کاردانها و معماران تجربی نیز میبایست مراتب امکان اخذ پروانه اشتغال بهکار را از سازمان نظام کاردانی ساختمان استان استعالم نمایند.

۲- زمان برگزاری آزمون‌ها:

آزمونهای ورود به حرفه در هر سال با توجه به هماهنگیهای انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت برگزار خواهد شد که بطور معمول هر نوبت در یک نیمه از سال خواهد بود. خبرهای تکمیلی درخصوص هر یک از آزمونها در فواصل زمانی مشخص در بخش اخبار سایت و همین صفحه اعلام خواهد شد. لازم بذکر است فرصت ثبتنام برای هر آزمون مطابق برنامه زمانبندی آن حداقل یک ماه خواهد بود و اطلاعرسانیهای کافی از طریق سایت و همچنین سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی استانها انجام خواهد شد.

۳- زمان اعلام نتایج آزمون‌ها:

زمان دقیق اعلام نتایج هر آزمون در زمان صدور کارت شناسایی هر آزمون (کارت ورود به جلسه) در «راهنمای شرکت در جلسه آزمون» درج میشود. این زمان بطور معمول برای هر آزمون حدود ۲ ماه پس از برگزاری آزمون خواهد بود. نتایج آزمون رشته معماری طراحی به دلیل تصحیح برگهها بصورت دستی در برخی از آزمونها دیرتر اعلام خواهد شد که اخبار مربوط به آن در سامانه اعلام میشود.

۴- زمان مراجعه جهت تحویل مدارک در استان‌ها برای افراد پذیرفته شده:

زمان دقیق مراجعه افراد پذیرفته شده در آزمون (قبولشدگان) جهت تحویل مدارک و انجام سایر مراحل دریافت پروانه اشتغال به کار، در «راهنمای اعلام نتایج آزمون» درج و همزمان با اعلام نتایج آزمون در سامانه ثبتنام اطلاعرسانی میگردد. این زمان بطور معمول برای هر آزمون حدود ۳ ماه پس از برگزاری آزمون خواهد بود.

۵- اعتبار قبولی آزمون‌ها:

با عنایت به مفاد دستورالعمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ اعتبار قبولی هر آزمون درصورت رعایت شرایط و ضوابط دستورالعملهای آن آزمون، با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان حداکثر تا چهار سال پس از زمان برگزاری هر آزمون خواهد بود. بدیهی است درصورت سپری شدن بیش از مدت زمان چهار سال به هیچ عنوان قبولیهای صادره معبتر نخواهد بود و متقاضی میبایست مجدداً در آزمونهای ورود به حرفه شرکت نماید.

۶- نحوه عودت هزینه‌های آزمون:

متقاضیانی که ثبتنام آنها به هر دلیل موفق نبوده و یا بنا به مصوبات کمیسیون همارزی رشتهها شرایط اخذ پروانه را نداشته و درخواست انصراف و عودت هزینه را دارند، میتوانند در هر آزمون بعد اتمام زمان ثبتنام آزمون از طریق ارسال درخواست خود به آدرس ایمیلی که در اطالعیه عودت هزینهها در بخش اخبار سایت درج میگردد اقدام نمایند.

۷- نحوه امکان دسترسی به سایر دفترچه‌های آزمون (B-C-D):

به منظور رعایت مسائل حفاظتی آزمونها امکان درج تمام دفترچهها در سامانه مقدور نیست.

۸- نحوه اعتراض به آزمون شامل اعتراض به سوالات، پاسخنامه‌ها و تصحیح برگه‌های معماری طراحی:

بطور معمول پس از درج سوالات و کلید آنها در سامانه، متقاضیان میتوانند اعتراضات خود به سوالات آزمون را به این دفتر ارسال نمایند. اعتراضات پس از رسیدگی توسط کمیتههای تخصصی اصلی و تجدیدنظر درصورت تایید در تصحیح پاسخنامههای کلیه شرکتکنندگان حسب مورد لحاظ خواهد شد. بدیهی است نظر کمیتههای تخصصی تجدیدنظر درخصوص صحت و سقم اعتراضات واصله فصلالختام بوده و غیرقابل تغییر است. اعتراضات مربوط به تصحیح پاسخنامهها میبایست به روالی که در راهنمای اعلام نتایج آزمون درج میشود در مهلت زمانی مقرر به نشانی صندوق پستی ۳۵۵-۱۷۷۷۵) سازمان سنجش) ارسال شود. اعتراض به تصحیح برگههای معماری طراحی نیز میبایست در مهلت زمانی مقرر مندرج در راهنمای اعلام نتایج آزمون با ذکر مشخصات کامل به صندوق پستی ۵۷۳-۱۹۹۳۵) دفتر مقررات ملّی ساختمان) ارسال شود.

۹- افرادی که نتایج آزمون آنها متخلف و یا در دست بررسی اعلام شده است:

مطابق مفاد دستورالعمل نحوهی رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونهای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و تجربی چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی و دفترچه راهنمای شرکت در جلسه آزمون برای داوطلبانی محرز شود و یا توسط عوامل اجرایی صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر (تخلف در آزمون)، محرومیت از آزمونهای آتی از یک تا ده سال منظور خواهد شد همچنین چنانچه پس از برگزاری آزمون با بررسیهای علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامههای داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان است (نتایج در دست بررسی)، با تأیید دفتر امور مقررات ملّی ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر امور مقررات ملّی ساختمان میباشد. افرادی که نتیجه آزمون آنها در دست بررسی اعلام شده است میبایست جهت شرکت در مصاحبه شفاهی به اطلاعیههای مربوط در سایت مراجعه نمایند.

۱۰- افرادی که در آزمون نمره قبولی کسب نکرده‌اند:

همانگونه که در دستورالعمل و راهنمای ثبتنام آزمون و همچنین شرکت در جلسه آزمون تاکید شده است در هیچ یک از موارد جبران کسری نمره وجود نخواهد داشت و این افراد باید در آزمونهای بعدی شرکت نمایند.

۱۱- زمان اعلام اسامی نفرات برتر و ارسال لوح تقدیر:

اسامی نفرات برتر هر آزمون پس از اعلام نتایج آن آزمون از طریق سامانه ثبتنام آزمونها اعلام میگردد. لوح تقدیر نفرات برتر نیز به سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان پس از درج اسامی در سامانه ارسال خواهد شد.


صفحه ویژه آزمون‌های نظام مهندسی