انتخاب برگه

آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی

آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی این آیین نامه مشتمل بر ۹ فصل و ۳۲۴ ماده، به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهـوری اسـلامی ایـران در جلـسه مورخ ۱۷/۲/۸۱ شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تایید قرار گرفت و در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ به تـصویب وزیـر کار و امور اجتماعی رسید.

دانلود آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی

 PDF | 25Page | 275Kb


محصولات مرتبط: