انتخاب برگه

دستورالعمل‌ صدور ‌و اعتبار گواهی ‌قبولی ‌آزمونهای ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌کاردانهای ‌فنی ‌ساختمان

خرداد ۳, ۱۳۹۶ | آزمون نظام | ۱۳ دیدگاه ها

اعتبار قبولی آزمون نظام مهندسی

ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهی ‌قبولی ‌آزمونهای ‌حرفه‌ای مهندسان ‌و ‌کاردانهای ‌فنی ‌ساختمان

ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمونهای حرفه‌ای مهندسان وکاردانهای فنی ساختمان به شرح زیر و به شماره ۴۲۰/۱۱۹۵۵ مورخ ۲۶/۴/۸۴ به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. براساس این دستورالعمل صدور گواهی قبولی جهت متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار در هر  استان توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان و مطابق ضوابط مطروحه در دستورالعمل انجام می‌پذیرد.

۱- گواهی قبولی مهندسین (به غیر از رشته معماری) و کاردانهای فنی ساختمان در صورت احراز شرایط شرکت در آزمون به مدت دو سال از تاریخ برگزاری آزمون، جهت اخذ یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار دارای اعتبار می‌باشد.

۲- گواهی قبولی مهندسین (به غیر از رشته معماری) و کاردانهای فنی ساختمان در صورت احراز شرایط شرکت در آزمون در صورتی که از تاریخ آزمون بیش از دو سال و حداکثر  چهار سال گذشته باشد به‌شرح زیر بررسی خواهد شد:

الف- در آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته‌های شهرسازی، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک  در صورت اثبات به فعالیت در حرفه و ارائه مدارک مستند از زمان آزمون تا تاریخ مراجعه، اعتبار گواهی قبولی قابل تمدید خواهد بود.

ب- در آزمون کاردانهای فنی ساختمان کلیه رشته‌ها در صورت اثبات به فعالیت در حرفه و ارائه مدارک مستند از زمان آزمون تا تاریخ مراجعه، اعتبار گواهی قبولی قابل تمدید خواهد بود.

ج- در آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته عمران (نظارت) در صورت اثبات به فعالیت در حرفه و ارائه مدارک مستند از زمان آزمون تا تاریخ مراجعه، اعتبار گواهی قبولی صرفاً در بخش نظارت آزمون قابل تمدید خواهد بود.

د- در آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته عمران (محاسبات)، در صورت شرکت و قبولی در آزمون مصاحبه حضوری اعتبار گواهی قبولی قابل تمدید خواهد بود.

۳- در آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته معماری، قبولی هر بخش از آزمون (تستی، ترسیمی یا طراحی) در صورت احراز شرایط شرکت در آزمون به مدت دو سال بعد از تاریخ آزمون دارای اعتبار می‌باشد. در صورتی که متقاضی در این مدت قبولی تمامی بخشهای لازم را در یک دوره یا دوره‌های جداگانه آزمون کسب نماید می‌تواند جهت اخذ یا ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسی اقدام نماید.

۴- در آزمون حرفه‌ای مهندسان رشته معماری، در مواردی که از قبولی بخش یا بخشهایی از آزمون بیش از دو سال و حداکثر چهارسال گذشته باشد و متقاضی در این مدت، قبولی تمامی بخشهای لازم را کسب نموده باشد در صورت  اثبات به فعالیت در حرفه و ارائه مدارک مستند از زمان قبولی آن بخش از آزمون تا تاریخ مراجعه، اعتبار گواهی قبولی قابل تمدید خواهد بود.

تذکر۱-۴: تمدید اعتبار قبولی هر  بخش از آزمون معماری به شرط احراز شرایط شرکت در آزمون همان بخش قابل بررسی خواهد بود. در غیر این صورت قبولی آن بخش از آزمون کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

تذکر۲-۴: جهت صدور گواهی قبولی در رشته معماری قبولی در بخشهای تعیین شده به شرح زیر الزامی می‌باشد:

تاریخ آزمون

تستی معماری

ترسیمی معماری

طراحی معماری

۲۸/۴/۸۰

کلیه پایه‌ها

کلیه پایه‌ها

پایه سه

۲۲/۱/۸۱

کلیه پایه‌ها

کلیه پایه‌ها

پایه سه

بهار ۸۲

کلیه پایه‌ها

کلیه پایه‌ها

پایه‌سه و متقاضیان پایه دو که برای اولین بار پروانه اشتغال بکار رشته معماری دریافت می‌نمایند

اسفند ۸۲

کلیه پایه‌ها

کلیه پایه‌ها

پایه سه و متقاضیان پایه یک و دو که برای اولین بار پروانه اشتغال بکار رشته معماری دریافت می‌نمایند.

بهمن ۸۳

کلیه پایه‌ها

کلیه پایه‌ها

پایه سه و متقاضیان پایه یک و دو که برای اولین بار پروانه اشتغال بکار رشته معماری دریافت می‌نمایند.

جدول شماره ۱

تذکر۳-۴: با تعیین ضوابط جدید جهت آزمون رشته‌ معماری ، دستورالعمل جدید جایگزین دستورالعمل فعلی خواهد شد .

تبصره۱ : فعالیت در حرفه با تحقق شرایط ذیل قابل اثبات خواهد بود:

³ارائه مدارک مستند به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل عضویت برای مهندسان و کانون کاردانهای فنی ساختمان استان  برای کاردانها

³بررسی و تأیید سوابق توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا کانون کاردانهای فنی ساختمان استان (حسب مورد)

³تصویب سوابق کار توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان

تبصره۲: گواهی قبولیهای تمدیدشده صرفاً تا دو ماه بعد از تاریخ صدور گواهی تمدید، معتبر خواهند بود.

۵- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهای حرفه‌ای مهندسان رشته‌های شهرسازی ، معماری (بخش تستی) ، مکانیک، برق ، نقشه‌برداری و ترافیک مورخ اسفندماه ۸۲ و بعد از آن که حدنصاب پایه بالاتر (مطابق جداول زیر) در همان آزمون را کسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضی و احراز شرایط شرکت در همان آزمون (مطابق موارد مذکور در ذیل) امکان صدور گواهی قبولی در پایه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذکر۱-۵: در صورت عدم احراز تمامی شرایط مربوط به آزمون حتی در صورت کسب حدنصاب لازم جهت پایه مورد درخواست امکان صدور گواهی قبولی در پایه بالاتر وجود نخواهد داشت. 

تذکر۲-۵: درخواست متقاضی صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (دو سال بعد از تاریخ آزمون) قابل بررسی خواهد بود.

۶- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهای حرفه‌ای مهندسان رشته عمران در بخش‌های نظارت و محاسبات به علت متفاوت بودن دفترچه سئوالات آزمون در پایه‌های مختلف امکان مقایسه بین نمره اخذ شده در یک پایه و حدنصاب پایه‌های بالاتر وجود ندارد و قبولی هر داوطلب صرفاً در پایه قبولی معتبر خواهد بود.

۷- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهای کاردانهای فنی ساختمان رشته‌های معماری،عمران، مکانیک، برق و نقشه‌برداری مورخ شهریورماه ۸۳ و بعد از آن که حدنصاب پایه بالاتر (مطابق جداول شماره ۵ الی ۸) در همان آزمون را کسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضی و احراز شرایط شرکت در همان آزمون (مطابق موارد مذکور در تبصره۳۳) امکان صدور گواهی قبولی در پایه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذکر۱-۷: در صورت عدم احراز تمامی شرایط مربوط به آزمون حتی در صورت کسب حدنصاب لازم جهت پایه مورد درخواست امکان صدور گواهی قبولی در پایه بالاتر وجود نخواهد داشت.

تذکر۲-۷: درخواست متقاضی مشمول ردیف ۷ صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (تا دو سال بعد از تاریخ آزمون) قابل بررسی خواهد بود.

۸- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان سال ۷۱ و بعد از آن که اطلاعات آنها در لوح فشرده ارسالی طی نامه شماره ۷۱۹۰۰/۴۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ و نسخه‌های ارسالی بعدی این دفتر موجود ‌باشد در صورت انتقال به استان دیگر، سازمان محترم مسکن و شهرسازی استان مقصد می‌تواند به استناد اطلاعات لوح‌فشرده گواهی قبولی در آزمون با امضاء رئیس سازمان جهت درج در پرونده متقاضی صادر نموده و رونوشت گواهی مذکور را جهت اطلاع به سازمان‌های مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان مبدأ (استان محل آزمون و استان محل اخذ پروانه اشتغال بکار قبلی متقاضی) ارسال نماید. (فرم شماره ۶ مربوط به رشته مهندسی معماری ، فرم شماره ۷ مربوط به سایررشته های مهندسی ، فرم شماره ۸ مربوط به کلیه رشته های کاردانی )

تذکر ۱-۸:قبولی شرکت کنندگان پایه های ۱و۲ آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ و۲۲/۰۱/۸۱ درتمامی پایه ها صرفاً دربخش نظارت می باشد.

تبصره ۳:شرایط شرکت درآزمونهای حرفه ای مهندسان وکاردانهای فنی ساختمان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ وبعدازآن بشرح زیر می باشد:

۱- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ بهمن ماه ۸۳ صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که شرایط شرکت درآزمون به شرح زیر رااحراز نموده اند وسنوات آنهاتا پایان شهریورماه ۸۴ تکمیل می شودموردتایید می باشد:

الف ) قبولی شرکت کنندگانی که اولین مدرک مهندسی آنان کارشناسی مورخ ۲۸/۱۱/۷۲ ، کارشناسی ارشدمورخ ۲۸/۱۱/۷۳ یادکتری مورخ ۲۸/۱۱/۷۴ یاقبل از آن باشددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

   ب) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکربوده وتاتاریخ ۲۰/۱۰/۸۳ \پروانه اشتغال بکارخودرادرپایه پایین تراخذکرده باشنددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

ج) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکرباشد ودارای پروانه اشتغال بکارنباشنددرصورت شرکت درآزمون پایه سه وتکمیل سنوات لازم جهت پایه سه مطابق جدول ذیل.

 

آزمون حرفه‌ای

ردیف

مقطع تحصیلی

پایه سه

پایه دو

پایه یک

مهندسان

۱

کارشناسی

۳سال

۷سال

۱۲سال

۲

کارشناسی ارشد

۲سال

۶سال

۱۱سال

۳

دکتری

۱سال

۵سال

۱۰سال

جدول شماره۲

۲- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول فوق تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (۳) تکمیل شودموردتأیید می باشد.

۳- درخصوص آزمونهای کاردانهای فنی ساختمان  مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول زیر تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (۳) تکمیل شودموردتأیید می باشد.

آزمون حرفه‌ای

ردیف

مقطع تحصیلی

پایه سه

پایه دو

پایه یک

کاردانهای فنی ساختمان

۱

دارندگان مدارک فنی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵ سال

۹ سال

۱۵ سال

۲

دارندگان‌مدارک‌فنی‌مورد تأیید سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

۶ سال

۱۰سال

۱۶ سال

جدول شماره۳

۴- محاسبه سنوات لازم مطابق دستورالعملهای ابلاغی در هر آزمون تا پایان تاریخهای مندرج در جدول ذیل می‌باشد. در صورتی که متقاضی سنوات لازم را مطابق موارد ۱ و ۲ و ۳ شرایط آزمون تا پایان تاریخ‌های اعلام شده زیر احراز نکرده باشد قبولی در آزمون مذکور کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. 

رشته‌های مورد آزمون

تاریخ آزمون

محاسبه سنوات لازم تا پایان تاریخ

کلیه رشته‌های مهندسی

۲۸/۴/۸۰

اسفند ماه ۸۰

کلیه رشته‌های کاردانی

۶/۱۰/۸۰

اسفندماه ۸۱

طراحی معماری

۲۵/۱۱/۸۰

اسفندماه ۸۱

کلیه رشته‌های مهندسی باستثناء طراحی معماری

۲۲/۱/۸۱

اسفندماه ۸۱

طراحی معماری

۱۸/۲/۸۲

شهریورماه ۸۲

ترسیمی معماری

۱۹/۲/۸۲

شهریورماه ۸۲

عمران (محاسبات) و کلیه رشته‌های کاردانی

۸/۳/۸۲

شهریورماه ۸۲

عمران (نظارت) و آزمون تستی بقیه رشته‌های مهندسی

۹/۳/۸۲

شهریورماه۸۲

معماری (تستی و ترسیمی)، عمران (نظارت)، برق و مکانیک

۱۴/۱۲/۸۲

شهریورماه ۸۳

طراحی معماری

۱۵/۱۲/۸۲

شهریورماه ۸۳

عمران (محاسبات)، شهرسازی، نقشه‌برداری، ترافیک و کلیه رشته‌های کاردانی

۵/۶/۸۳

اسفندماه ۸۳

معماری (تستی و ترسیمی)، عمران (نظارت)، برق و مکانیک

۱۵/۱۱/۸۳

شهریورماه ۸۴

طراحی معماری

۱۶/۱۱/۸۳

شهریورماه ۸۴

جدول شماره۴

تبصره ۴: حدنصابهای آزمونهای حرفه ای مهندسان وکاردانهای فنی ساختمان ازتاریخ اسفندماه ۸۲  بعد به شرح زیر می باشد:

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۱۴/۱۲/۸۲

رشته

پایه

نمره حدنصاب قبولی

کل امتیاز

معماری

یک

۳۵

۱۰۰

دو

۳۵

سه

۳۵

مکانیک

یک

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

برق

یک

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

جدول شماره۵ 

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۵/۶/۸۳

رشته

پایه

نمره حدنصاب قبولی

کل امتیاز

شهرسازی

یک

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

نقشه‌برداری

یک

۵۵

۱۰۰

دو

۵۰

سه

۴۵

ترافیک

یک

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

جدول شماره۶

 حدنصاب های آزمون کاردانهای فنی ساختمان مورخ ۵/۶/۸۳

رشته ها

پایه

نمره حدنصاب قبولی

کل امتیاز

معماری

عمران

مکانیک

برق

نقشه‌برداری

یک

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

جدول شماره۷

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۱۵/۱۱/۸۳

رشته

پایه

نمره حدنصاب قبولی

کل امتیاز

معماری

یک

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

مکانیک

یک

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

برق

یک

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

جدول شماره۸

«دفتر امور مقررات ملّی ساختمان»

منبع: http://inbr.ir/?page_id=1265

صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی

صفحه ویژه آزمون نظام کاردانی

۱۳ دیدگاه ها

 1. آدینه

  سلام خسته نباشین. بنده مردادماه ۹۴ در آزمون نظام مهندسی ـ اجرا قبول شدم و دوره کارآموزی رو آذر ۹۶ با موفقیت گذروندم. آیا این نتایج برام ذخیره شده و می تونم اقدام به اخد پروانه کنم؟ این مدت چن سال پس از قبولی در آزمون هست ؟ ممنون از پاسخگوییتون

  پاسخ
 2. بهنام

  سلام و وقت بخیر. من دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی مکانیک هستم. در آزمون پایه ۳ مهندسی تاسیسات مکانیکی اسفند ماه سال ۹۵ هم در رشته طراحی و هم نظارت با نمره بالای ۶۰ قبول شدم. بنده تا به حال پروانه اشتغال به کار نداشتم. سوالی که دارم این است که آیا می توانم به جای پروانه پایه ۳ درخواست دریافت پروانه پایه ۲ بدهم؟ مدت سابقه عملی بنده هم که به تایید ۲ نفر از مهندسان پایه ۱ سازمان نظام مهندسی رسیده بیش از ۳ سال می باشد.

  پاسخ
  • سازه پلاس

   سلام، نخیر

   شما اول باید برای پایه ۳ اقدام کنید (قبولی تان تا ۴ سال اعتبار دارد) و با تایید سه سال اشتغال تان توسط دو نفر مهندس بالای ۱۰ سال، پروانه پایه ۳ را اخذ کنید، بعد از تاریخ صدور پروانه ۴ سال تمام باید سپری شده باشد و دوره های آموزشی و آزمون های مربوط به دوره ها را گذرانده باشید، سپس برای پایه ۲ درخواست ارتقاء پایه بدهید.

   پاسخ
 3. محمد

  سلام
  من در آزمون سال۸۷در رشته تاسیسات مکانیک قبول شدم اون موقعه مدرکم مرتبط بود مهندسی مکانیک جامدات بود فقط پروانه نظارت بهم دادندآزمون طراحی ونظارت هم یکی بود
  ود رسال ۸۹مهندسی حرارت وسیالات گرفتم ولی جهت دریافت طراحی اقدام نکردم
  الان اگر اقدام کنم با توجه به شرایط الان که آزمون طراحی ونظارت جدا هستند
  با توجه به اینکه سال اخذمدرک سیالات ۸۹بودوسال۸۹آزمون طراحی و نظارت یکی بوداگربرای طراحی اقدام کنم آیا بدون آزمون بهم طرحی می دن یا بایدتوئ آزمون طراحی شرکت کنم

  پاسخ
  • سازه پلاس

   برای اخذ صلاحیت طراحی باید در آزمون قبول شوید.

   پاسخ
 4. behrooz

  با سلام.
  اینجانب آزمون اجرا را در شهریور ۹۴ قبول شده و اکنون دارای پروانه اشتغال نظارت صادر شده در سال ۹۷ می باشم.
  اکنون امکان شرکت در دوره های صلاحیت اجرا ،پس از گذشت چند سال از قبولی آزمون اجرا ، می باشد یا مجددا احتیاج به شرکت در آزمون اجرا می باشد؟
  با تشکر

  پاسخ
  • سازه پلاس

   اعتبار آزمون ها ۴ سال است، بهتره زودتر اقدام به صدور پروانه کنید.

   پاسخ
 5. عليرضا عطايي

  سلام
  در رشته مهندسی عمران
  میتوان فقط پروانه اجرا گرفت

  پاسخ
 6. علیرضا

  سلام وقت بخیر،من ازمون عمران نظارت شهریور۹۵قبول شدم وچون ۴سال قبولی اعتبارداره ،دیروزرفتم عضونظام مهندسی شدم چون فقط یکماه ازاعتبارقبولیم مونده،وکارمندای نظام گفتن اگه دانشگاهای محل تحصیلم سریع جواب نامه استعلام مدرک تحصیلی روبدن میتونم ووقتم میرسه که پروانم روبگیرم،اما متاسفانه دوروزه زنگ میزنم دانشگام تعطیله،ظاهرن به علت کرونا تعطیله،اگه تااواسط شهریور جواب نامه هاازدودانشگام نیاد قبولیم ازبین میره،حالاتکلیف من چیه که به علت کرونا دانشگاه تعطیله؟ایا امکان تمدیداعتبارقبولی وجود داره؟

  پاسخ
  • سازه پلاس

   در این زمینه که بخاطر کرونا زمان بیشتری بدهند بخشنامه‌ای نیست ولی بالاخره شما اقدام کرده اید و شرایط کرونایی شرایط فورس ماژور هست و نباید سر یک دو ماه مشکلی ایجاد شود.

   پاسخ
 7. سید حسین میرسلیمانی

  سلام ببخشید من بهمن ۹۴ ازمون اجرا دادم الان طی بخشنامه ک تمدید شد مهلت ۴ ساله بهمن ۹۴ هم شاملش میشه یا نه

  پاسخ
  • سازه پلاس

   برای آزمون بهمن ۹۴، از ابتدا مهلت اقدم برای اخذ پروانه ۴ سال بوده است.

   پاسخ

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید