انتخاب برگه

اعضای کمیته‌های بازنگری آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله

خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ | آیین نامه‌ ساختمانی | ۰ دیدگاه

فهرست اسامی اعضای کمیته‌های بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران)
(به ترتیب حروف الفبا)

الف: اعضای کمیته دائمی
۱ دکتر علی‌اکبر آقاکوچک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۲ دکتر محمدتقی احمدی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۳ دکتر نصرالدین الیاس‌زاده، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۴ دکتر محمدحسن بازیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۵ دکتر علی بیت‌اللهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۶ دکتر طیبه پرهیزکار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۷ دکتر عباسعلی تسنیمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۸ دکتر محسن تهرانی‌زاده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (هماهنگ‌کننده کمیته)
۹ دکتر محمد کاظم جعفری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۱۰ دکترسید محسن حائری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
۱۱ مهندس بهمن حشمتی انجمن مهندسان محاسب ساختمان
۱۲ مهندس مهدی خوش‌کردار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۳ دکتر رضا رازانی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
۱۴ دکتر مهدی زارع پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۱۵ دکتر مرتضی زاهدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۶ دکتر عبدالرضا سروقدمقدم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۱۷ دکتر محمد شکرچی‌زاده مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
۱۸ دکتر حمزه شکیب دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۱۹ مهندس شاپور طاحونی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۰ مهندس علی‌اصغر طاهری بهبهانی مهندسین مشاور
۲۱ دکتر محسن غفوری آشتیانی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۲۲ دکتر جمشید فرجودی دانشکده فنی، دانشگاه تهران
۲۳ دکتر اورنگ فرزانه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
۲۴ دکتر سید محمود فاطمی عقدا دانشگاه خوارزمی
۲۵ دکتر منوچهر قریشی سازمان زمین‌شناسی
۲۶ دکتر محمد تقی کاظمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
۲۷ دکتر علی کمک‌پناه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۲۸ دکتر بهروز گتمیری دانشکده فنی، دانشگاه تهران
۲۹ محمدحسین ماجدی اردکانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۳۰ دکتر سیدسهیل مجید زمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۳۱ دکتر علی مزروعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
۳۲ مهندس علی‌اکبر معین‌فر مهندسین مشاور
۳۳ دکتر حسن مقدم دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
۳۴ دکتر رسول میرقادری دانشکده فنی، دانشگاه تهران
۳۵ دکتر فریبرز ناطقی الهی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۳۶ دکتر احمد نیکنام دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۳۷ دکتر سعید هاشمی طباطبایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۳۸ دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ب: اعضای کمیته اجرایی
۱ دکتر علی‌اکبر آقاکوچک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۲ دکتر محمدتقی احمدی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۳ دکتر نصرالدین الیاس‌زاده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۴ دکتر محمدحسن بازیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۵ دکتر عباسعلی تسنیمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۶ دکتر محسن تهرانی‌زاده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(مسئول و هماهنگ‌کننده کمیته)
۷ دکترسیدمحسن حائری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شریف
۸ مهندس بهمن حشمتی انجمن مهندسان محاسب ساختمان
۹ مهندس مهدی خوش‌کردار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۰ دکتر مرتضی زاهدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۱ دکتر محمد شکرچی‌زاده مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
۱۲ دکتر حمزه شکیب دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
۱۳ مهندس علی‌اصغر طاهری بهبهانی مهندسین مشاور
۱۴ دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا دانشگاه خوارزمی
۱۵ دکتر محمدتقی کاظمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شریف
۱۶ دکتر سید سهیل مجید زمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۷ دکتر بهروز محبی مقدم سازمان ملی زمین و مسکن
۱۸ مهندس علی‌اکبر معین‌فر مهندسین مشاور
۱۹ دکتر حسن مقدم دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شریف
۲۰ مهندس محمد مجید نجارزاده سازمان ملی زمین و مسکن
۲۱ دکتر سعید هاشمی طباطبائی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پ: اعضای کمیته هماهنگی
۱ دکتر محسن تهرانی‌زاده دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(مسئول و هماهنگ‌کننده کمیته)
۲ دکتر مرتضی زاهدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
۳ مهندس علی‌اصغر طاهری بهبهانی مهندسین مشاور

فهرست اعضا و اسامی کارگروه‌های آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
(استاندارد ۲۸۰۰ ایران)- ویرایش چهارم

کارگروه اعضای غیر سازه‌ای
۱- دکترمحمدتقی کاظمی (مسئول کارگروه)
۲- دکترعلی‌اکبر آقاکوچک
۳- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
۴- مهندس تیمور هنربخش

کارگروه پهنه‌بندی
۱- مهندس علی‌اکبر معین‌فر (مسئول کارگروه)
۲- دکترعلی بیت‌اللهی
۳- دکتر فریدون سینائیان
۴- دکتر مهدی زارع
۵- دکتر منوچهر قریشی
۶- دکتر مرتضی طالبیان
۷- مهندس ابراهیم مالکی
۸- مهندس احمد نادرزاده
۹- مهندس محمدحسن نبوی

کارگروه تحلیل
۱- دکتر علی‌اکبر آقاکوچک (مسئول کارگروه)
۲- دکتر محمدتقی احمدی
۳- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
۴- دکتر فیاض رحیم‌زاده
۵- دکتر سیدسهیل مجیدزمانی
۶- دکتر حسن مقدم

کارگروه ساختمان‌های با مصالح بنایی
۱- دکتر عباسعلی تسنیمی (مسئول کارگروه)
۲- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
۳- مهندس تیمور هنربخش
۴- مهندس شاپور طاحونی
۵- دکتر حمزه شکیب
۶- دکتر حسن مقدم

کارگروه سازه‌های غیرساختمانی
۱- مهندس بهمن حشمتی (مسئول کارگروه)
۲- مهندس رحیم واعظی
۳- مهندس شاپور طاحونی
۴- دکتر محمدتقی احمدی
۵- دکتر کیوان صابری

کارگروه طیف طرح و طبقه‌بندی نوع زمین
۱- دکتر محسن تهرانی‌زاده (مسئول کارگروه)
۲- دکتر محمدحسن بازیار
۳- دکتر علی بیت‌اللهی
۴- دکتر حمزه شکیب
۵- دکتر مهدی زارع
۶- دکترغلامرضا قدرتی امیری

کارگروه فولاد
۱- دکتر علی مزروعی (مسئول کارگروه)
۲- دکتر محسن تهرانی‌زاده
۳- دکتر مرتضی زاهدی
۴- مهندس علی‌اصغر طاهری بهبهانی
۵- دکتر اردشیر دیلمی
۶- دکتر رسول میرقادری
۷- مهندس شاپور طاحونی
۸- دکتر علی‌اکبر آقاکوچک

کارگروه ناپایداری‌های زمین
۱- دکتر سیدمحسن حائری (مسئول کارگروه)
۲- دکتر سعید هاشمی طباطبائی
۳- دکتر عباس قلندرزاده
۴- دکتر علی کمک‌پناه
۵- دکتر محمدحسن بازیار


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *