انتخاب برگه

برخی از ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران

خرداد ۱۸, ۱۳۹۵ | آموزشی | ۰ دیدگاه

ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط:
اعضای تحت خمش در قاب ها:
خاموت گذاری در تیر ها:
اگر فاصله دو میلگرد طولی بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر باشد , باید توسط خاموت به هم متصل شوند.

طول قسمت های بحرانی در تیرها:

دو برابر ارتفاع مقطع

فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه:
کمترین مقادیر زیر:

d/4
۸ برابر قطر آرماتور طولی
۲۴ برابر قطر خاموت
۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر:

d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها:
خاموت گذاری در ستون ها:
طول ناحیه بحرانی در ستون ها:
بیشترین مقادیر زیر:

L/6
بعد بزرگتر ستون
۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی:
کمترین مقادیر زیر:

نصف کوچکترین بعد مقطع
۸ برابر قطر آرماتور طولی
۲۴ برابر قطر خاموت
۲۵۰ میلیمتر

فاصله اولین خاموت، نصف مقدار بالا است.
در محل اتصال ستون به شالوده باید در طول حداقل ۳۰۰ mm در داخل پی ، با آرماتور های عرضی (با فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی) تقویت گردد.

ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد:

اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها:
فاصله آرماتور های عرضی دربرگیرنده وصله:
کمترین مقادیر زیر:

d/4
۱۰۰ mm

طول قسمت های بحرانی در تیرها:

دو برابر ارتفاع مقطع

فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه:
کمترین مقادیر زیر:

d/4
۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
۲۴ برابر قطر خاموت
۳۰۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر:

d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها:
خاموت گذاری در ستون ها:
طول ناحیه بحرانی در ستون ها:
بیشترین مقادیر زیر:

L/6
بعد بزرگتر ستون
۴۵۰ میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی:
کمترین مقادیر زیر:

¼ کوچکترین بعد ستون
۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
۱۲۵ میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های ستون:
کمترین مقادیر زیر:

½ کوچکترین بعد ستون
۶ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی

۲۰۰ میلیمتر

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *