انتخاب برگه

%

حد نصاب قبولی - بودجه بندی سوالات آزمون محاسبات عمران، میانگین سه دوره اخیر

%

مبحث ۱۰

%

مبحث ۶

%

مبحث ۷

%

مبحث ۹

%

۲۸۰۰

%

مبحث ۸

%

تحلیل سازه