انتخاب برگه

فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۶

دانلود PDF | حجم فایل: ۴۳۵KB| بدون پسورد

  شماره ضابطه۹۵/۱۰۹۵۳۹۱
  موضوع ضابطه

فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۶

  تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۲/۲۳
  تاریخ اجرا۱۳۹۵/۱۲/۲۳
  تاریخ ابلاغ۱۳۹۵/۱۲/۲۳