انتخاب برگه
رشته – آزمونتعداد سوالزمان (دقیقه) 
عمران -نظارت۶۰۱۵۰پنجشنبه -صبح
عمران -اجرا۶۰۱۵۰پنجشنبه -عصر
عمران -محاسبات۶۰۲۴۰جمعه -صبح
معماری -نظارت۶۰۱۵۰پنجشنبه -صبح
معماری -اجرا۶۰۱۵۰پنجشنبه -عصر
معماری -طراحیعملی۴۸۰جمعه -صبح
مکانیک طراحی۶۰۱۸۰جمعه -صبح
مکانیک نظارت۶۰۱۲۰پنجشنبه -عصر
برق طراحی۶۰۱۸۰جمعه -صبح
برق نظارت۶۰۱۲۰پنجشنبه -عصر
نقشه برداری۶۰۱۸۰پنجشنبه -صبح
شهرسازی۶۰۱۰۰پنجشنبه -صبح
ترافیک۶۰۱۲۰پنجشنبه -صبح

صفحه ویژه آزمون نظام مهندسی