انتخاب برگه

تعرفه خدمات نقشه برداری ۱۳۹۶ اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور

۹۶/۱۱۵۷۵۱۵
  موضوع ضابطه

تعرفه خدمات نقشه برداری ۹۶

Subject
 دانلود ضمائم ضابطه
  تاریخ تصویب۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  تاریخ اجرا۱۳۹۶/۰۱/۰۱
  تاریخ ابلاغ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  تاریخ اعتبار
  شماره بخشنامه۹۶/۱۱۵۷۵۱۵
گروه ۲
  تهیه شده دردر سازمان برنامه و بودجه کشور
 خلاصه مطالب

تعرفه خدمات نقشه برداری ۱۳۹۶