انتخاب برگه

کارشناسان آزمون – تماس ۹ تا ۱۲ صبح

آقای مهندس اسماعیلی (کارشناس نقشه برداری)

۰۲۱-۸۲۲۴۴۱۸۵

آقای مهندس محمودی (کارشناس عمران)

۰۲۱-۸۲۲۴۴۱۹۶

خانم مهندس شاکری (کارشناس تاسیسات برقی و مکانیکی)

۰۲۱-۸۲۲۴۴۱۸۸

خانم مهندس فرامرزی (کارشناس معماری)

۰۲۱-۸۲۲۴۴۱۹۴

خانم ملک زاده (کارشناس آزمون)

۰۲۱-۸۲۲۴۴۱۹۵

تلفن دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان:
۰۲۱-۸۸۶۴۶۳۶۸

صندوق پستی:
تهران صندوق پستی، به شماره ۵۷۳- ۱۹۹۳۵ دفتر  مقررات ملی و کنترل ساختمان


منبع: http://inbr.ir/?page_id=182

صفحه ویژه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی