وزن میلگرد

میلگرد ۸ = شاخه ۱۲ متری ۶ کیلوگرم

میلگرد ۱۰ = شا خه ۱۲ متردی ۷٫۸ کیلوگرم

میلگرد ۱۲ = شاخه ۱۲ متری ۱۱ کیلوگرم

میلگرد ۱۴ = شاخه ۱۲ متری ۱۵ کیلوگرم

میلگرد ۱۶ = شاخه ۱۲ متری ۲۰ کیلوگرم

میلگرد ۱۸ = شاخه ۱۲ متری ۲۵ کیلوگرم

میلگرد ۲۰ = شاخه ۱۲ متری ۳۰ کیلوگرم

میلگرد ۲۲ = شاخه ۱۲ متری ۳۷ کیلوگرم

میلگرد ۲۵ = شاخه ۱۲ متری ۴۷ کیلوگرم

میلگرد ۲۸ = شاخه ۱۲ متری ۵۸ کیلوگرم

میلگرد ۳۰ = شاخه ۱۲ متری ۶۶ کیلوگرم

میلگرد ۳۲ = شاخه ۱۲ متری ۷۵ کیلوگرم

میلگرد ۳۴ = شاخه ۱۲ متری ۸۵ کیلوگرم

میلگرد ۳۶ = شاخه ۱۲ متری ۹۵ کیلوگرم

میلگرد ۳۸ = شاخه ۱۲ متری ۱۰۶ کیلوگرم

میلگرد ۴۰ = شاخه ۱۲ متری ۱۱۸ کیلوگرم