انتخاب برگه
شماره ضابطه۹۶/۱۱۶۲۶۳۴
  موضوع ضابطه
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت
  ضمائم ضابطه
  تاریخ تصویب۱۳۹۶/۰۲/۲۰
  تاریخ اجرا۱۳۹۶/۰۴/۰۱
  تاریخ ابلاغ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
  تاریخ اعتبار
  شماره بخشنامه۹۶/۱۱۶۲۶۳۴
گروه ۲
  تهیه شده دردر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 خلاصه مطالب

دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت