انتخاب برگه

دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

دانلود PDF دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون | ۱ MB


محصولات مرتبط:

بسمه تعالی

دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

(موضوع بند ج ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

فصل اول – کلیات  

ماده ۱- تعاریف: عبارتها، واژهها، اصطلاحات و اختصاراتی که در این دستور العمل به معنی و تعریف ارائه شده برای هر یک به کار رفته است

۱-۱– قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

۱-۲– آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱-۳– کارشناس رسمی؛ کارشناس موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱-۴– پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده ۴ قانون

۱-۵پروانه کارشناسی: پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفا در رشته های اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطاء می شود.

۱-۶– سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۱-۷– شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

فصل دوم: شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی

ماده ۲- شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر می باشد

الف – شرایط اخذ پروانه کارشناسی

۱- عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۲- دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر ( کارشناسی ارشد پیوسته و … ) در یکی از هفت (۷) رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون

– در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق الذکر می‌باشد.

۳- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضاء

۴- داشتن همزمان صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته های معماری و عمران و نیز صلاحیت های طراحی

و نظارت به صورت همزمان برای رشته های برق و مکانیک در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوط.

۵- نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبت نام.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

۸- برخورداری از سلامتی جسمی جهت انجام کارشناسی.

۹- موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره ۷۰ از ۱۰۰.

۱۰- موفقیت در مصاحبه حضوری

۱۱- گذراندن دوره های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی

۱۲- گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی

۱۳- آتیان سوگند.

ب – شرایط تمدید پروانه کارشناسی ؛ برخورداری از شرایط بندهای ۱، ۳ و ۸ بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر.

ماده ۳ – آزمون صدور پروانه کارشناسی، حداکثر هر سه سال، یک بار و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و کلیه ترتیبات و تشریفات مذکور در آن برگزار می شود.

ماده ۴ – صدور پروانه کار شناسی برای هر شخص، حداکثر در دو رشته از ۷ رشته اصلی ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز کلیه شرایط و انجام ترتیبات، به شرح مفاد این دستورالعمل مجاز می باشد.

ماده ۵ – حدود صلاحیت کار شناس رسمی برای هر رشته و نحوه اعطای صلاحیت ها در مراحل مختلف، بر اساس نظامنامه ای است که با پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و در پروانه کارشناسی صادره درج خواهد شد.

ماده ۶- طراحی سوالات، اجرا و برگزاری آزمون توسط وزارت راه و شهر سازی و طی فرایند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسی صورت می پذیرد. مکانیزم حفاظتی و نحوه تشکیل جلسات برای طراحی سوالات آزمون مطابق با شیوه حفاظتی برگزاری آزمون مذکور بوده و تمامی اقدامات در این بخش تحت نظر وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد

ماده ۷- آزمون کلیه رشته ها به صورت چند گزینه ای بوده و تعداد پرسشهای هر رشته، نمره منفی پاسخ اشتباه، زمان مورد نیاز آزمون و نحوه شرکت متقاضیان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد. پرسش های عمومی و اختصاصی هر رشته از نظر ارزش وزنی، برابر بوده و آزمون بصورت جزوه بسته خواهد بود.

ماده ۸ – آزمون اخذ پروانه کارشناسی در هر رشته در سراسر کشور در یک روز و به صورت همزمان، شروع و خاتمه می یابد.

ماده ۹ – شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان به نتیجه آزمون، طبق راهنمای ثبت نام آزمون خواهد بود و نتیجه قطعی رسیدگی به شکایت های واصله، از طریق مقتضی به فرد معترض اعلام می گردد.

ماده ۱۰- پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت می شوند. وزارت راه و شهرسازی در مورد محل مصاحبه اعم از متمرکز، منطقه ای با در همه استانها تصمیم خواهد گرفت. اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس بالاترین نمره اخذ شده که شامل ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه حضوری است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز هر رشته مذکور در ماده ۳ این دستور العمل، استخراج و اطلاع رسانی می گردد.

فصل پنجم: دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی

ماده ۱۱ – پذیرفته شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه م صوب برگزار می گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یک سان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده ۱۲ – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت نظر یک نفر کارشناس رسمی یا حداقل پنج سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می گردد، طی نماید. شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳ – متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان استان و با دعوت از رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، با قرائت و امضاء متن زیر آتیان سوگند می نماید

«من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و در ستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به این جانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم.»

– اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده ۱۴ – پس از انیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ این دستور العمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیتهای مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی با مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده ۱۵ – مدت اعتبار « پروانه کارشناسی رسمی » سه (۳) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت های قانونی را دارا با شده قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.

– اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی،

توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید و صادر می گردد.

ماده ۱۶ – مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می با شد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کان لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۷ هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید «پروانه کارشناسی رسمی» توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است

ماده ۱۸ – پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و در صورتی که کارشناس رسمی؛ عضویت خود در

سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری در آید، کماکان از مزایای «پروانه کارشناسی رسمی برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۹ – هر کارشناس رسمی دارای پرونده ای در سامانه اطلاعات حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال به کار بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.

فصل ششم: وظایف کارشناس رسمی

ماده ۲۰ – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است نسخه ای از اظهار نظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده ۲۱ – کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتب به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارائه نماید.

ماده ۲۲ – کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می شود:

۱- وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدید شده اعلامی از سوی سازمان، انجام

دهد.

۲- پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی کتب اطلاع و از انجام کارشناسی با ادامه آن استعفاء دهد.

۳- در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.

۴- وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیأت کار شناسی به وی ارجاع می شود رأسأ انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه کارشناسی رسمی باشد.

۵- در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.

۶- نظریه کارشناسی را با رعایت بی طرفی کامل تنظیم نماید.

۷- اخلاق حرفه ای و شئون مهندسی را مطابق نظامنامه رفتار حرفه ای در مهندسی ساختمان» مصوب وزیر راه و

شهرسازی رعایت نماید.

۸- صرفا در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسئولیت کار شناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتبا به سازمان استان و مرجع درخواست کننده با متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.

۹- در صورت قبول امر کار شناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تأیید رئیس سازمان استان

۱۰- اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.

۱۱- قانون، آیین نامه و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲ -از قبول هدیه یا هر گونه وجه یا امتیازی از مرجع در خواست کننده یا متقاضی کارشناسی و با هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

۱۳-در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال بکار مهندسی و پروانه کار شناسی ، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.

فصل هفتم: معرفی کارشناس

ماده ۲۳ – سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می کند. سازمان استان موظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خود را هر شش ماه، به روز نموده و بطور مقتضی در اختیار دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی در سطح استان قرار دهد

ماده ۲۴ – پس از درخواست کتبی مراجع درخواست کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظامنامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد.

ماده ۲۵- در صورت ارجاع کار از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ، ضوابط و مقررات مرتبط با آئین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۶ – ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب، پس از تودیع حق الزحمه على الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کار شناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رئیس یا به نحو مصوب هیأت مدیره سازمان استان انجام می گیرد.

ماده ۲۷ – چنانچه کار شناس رسمی معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم افزارهای مدارک با انجام آزمایش های ضروری با استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر با هزینه های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تأیید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.

فصل هشتم: فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده ۲۸ – کارشناس رسمی با هیأت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی (صرفا از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس)، نسخه ای از آن را به مرجع یا متقاضی درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف حداکثر ده روز کاری نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده هفت (۷) آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، اقدام می نماید.

ماده ۲۹ – کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیر را ندارد و نمی تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچ گونه حق الزحمه ای به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارائه شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۰ – تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی بر اساس ماده شش (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می گردد.

فصل نهم: تخلفات کارشناسی

ماده ۳۱ – رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدوأ حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان با شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین نامه مربوط به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. آرای شوراهای مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد. هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده ۳۲ – تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی به قرار ذیل است:

۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعد ثابت شود

۳- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار نباشد

۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانون حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه‌ای .

۶- نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی

۷- انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی

۸- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است

۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتنی بر تبانی.

۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر یا پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

۱۱- انشاء اسرار و اسناد محرمانه

۱۲- تقاضا یا اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

۱۳ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۴- عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده ۲۳ این دستورالعمل

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه ای و انضباطی مندرج در ماده ۹۱ آیین نامه و مجازات لازم مندرج در ماده ۹۰ آیین نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استانه شورای انتظامی هم عرض و شورای انتظامی نظام مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

فصل دهم: سایر مقررات

ماده ۳۳ – پروانه های کار شناسی که پیش از تصویب این دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعایت کلیه تشریفات و ترتیبات قانونی زمان صدور صادر گردیده است، در هنگام تمدید، مطابق با عناوین این دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحیت اعطاء شده، قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳۴ در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و ادارات کل تابعه، سازمان، سازمان استان ها، سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام کاردانی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می توانند در ارجاع امور کارشناسی بجای کارشناسان رسمی دادگستری، با اولویت از خدمات کارشناسی رسمی موضوع این دستورالعمل استفاده نمایند.

 ماده ۳۵ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده ۳۶ – نظامنامه های مورد اشاره در این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، توسط مراجع تعیین شده تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی، توسط وزارت مذکور ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ  / 01/1400 به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین “دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ می گردد.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *