انتخاب برگه

راهبردهای خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ | صنعت ساختمان | ۰ دیدگاه

به نام پروردگار بی همتا

مقدمه:
همانگونه که همکاران ارجمند، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کم و بیش مطلع هستند، در دوره ششم شورای مرکزی، بنا بر آنچه که در اغلب سازمانهای حرفه‏ای تخصصی متداول است و با هدف ارتقاء و حرکت به سمت آینده، چشم انداز مأموریت حرفه‏ای سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط رئیس محترم وقت سازمان ترسیم گردید و با همراهی شورای مذکور و اعضاء محترم هیأت مدیره ها، خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان تدوین شد و به تصویب اجلاس هیأت عمومی هفدهم رسید. عناوین برنامه‏های عملیاتی نیز با تشکیل دبیرخانه‏های مربوطه در استانهای مختلف استخراج گردید و انتشار یافت.
با شروع فعالیت شورای مرکزی دوره هفتم و بر اساس سوابق و مستندات موجود در سازمان، پیشنهادات کارشناسانه‏ای که از سوی استانهای مختلف واصل گردیده بود مورد بررسی واقع شد و در نتیجه این مطالعات، تکمیل یا بازنگری برخی از عناوین مصوب اجلاس هفدهم در دستور کار قرار گرفت. خدای متعال را شاکرم که طی چند ماه گذشته و در این مدت کوتاه، شورای مرکزی دوره هفتم توفیق ‏یافت تا عناوین راهبردهای خط مشی سازمان را با تأمین نظر اغلب همکاران، باز نشر نماید و جهت تصویب به اجلاس هیأت عمومی بیستم تقدیم کند تا با حمایت سراسری سازمانها، اجرایی گردد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آن که بتواند اتصال میان گذشته، امروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند، بایستی توجه به ایده‏ها و طرحهای نو را در صدر برنامه‏های کاری خود قرار دهد و روزآمد شدن را، وجهه همت خود سازد و در این میان از تمامی توان حرفه‏ای، میراث تجربی و جایگاه تخصصی خود، به بهترین صورت استفاده نماید. امید است با همدلی و همکاریهای پرشتاب، این هدف محقق گردد و سازمان در دستیابی به بالندگی حرفه‏ای و بهینه سازی جایگاه کنونی، توفیق یابد.
بر خود فرض می‏داند تا از تلاش ارزنده هیأت رئیسه و تمامی اعضاء محترم شورای مرکزی، رؤسای ارجمند سازمانها و همچنین همکاری صمیمانه مشاوران خود در بازنگری عناوین قبلی و تهیه این پیش نویس قدرشناسی نماید.

 فرج اله رجبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
تیرماه ۱۳۹۶

راهبرد شماره  ۱

ارتقاء جایگاه مهندسان صنعت ساختمان در حوزه تولید و اشتغال

عنوان برنامه ‏ها:
۱-۱- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به اقتصاد ساختمان
۱-۲- برگزاری همایش کشوری با هدف ارتقاء نقش مهندسان در تبدیل سرمایه‏های عمومی به ثروت ملی
۱-۳- برگزاری نشست‏های تخصصی با هدف تبیین نقش مهندسان در تولید و اشتغال
۱-۴- تدوین ضوابط برگزاری مسابقات حرفه‏ای تولید و عرضه ساختمان به بازار
۱-۵- برگزاری نشست‏های تخصصی با هدف تبیین علل پایین بودن عمر ساختمانها در کشور
۱-۶- انتشار الکترونیک نتایج پژوهشهای صورت گرفته در خصوص علل پایین بودن عمر ساختمانها در کشور
۱-۷- برگزاری دوره های آموزشی با هدف آشنایی با استانداردهای جهانی
۱-۸- برگزاری دوره‏های آموزشی با هدف ترغیب مهندسان حرفه مند به صدور خدمات مهندسی

راهبرد شماره  ۲

رشد آگاهی عمومی نسبت به اصول معماری و شهرسازی

عنوان برنامه ‏ها:
۲-۱- تدوین و تألیف کتب مناسب آموزشهای عمومی در زمینه معماری و شهرسازی
۲-۲- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در زمینه معماری و شهرسازی
۲-۳- تدوین کتب کاربردی در موضوع نمای ساختمانها با توجه ویژه به حقوق عمومی
۲-۴- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع معماری ایرانی اسلامی و انتشار نتایج پژوهشهای کاربردی در این حوزه
۲-۵- برگزاری همایش‏ها و نشست‏های تخصصی در زمینه معماری و شهرسازی
۲-۶- تدوین ضوابط طراحی ساختمانهای متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف الگو سازی
۲-۷- تدوین ضوابط برگزاری مسابقات حرفه‏ای در حوزه طراحی
۲-۸- تعیین مفاهیم متأثر از نظام تراکم پذیری (اشراف، دید، نورگیری و …)
۲-۹- تعیین مبانی منشور شهرسازی ایرانی و اسلامی (فنی، اخلاقی، حقوقی، مدیریتی و …) با هدف تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان.

راهبرد شماره   ۳

رشد آگاهی عمومی نسبت به مقررات ملی ساختمان

عنوان برنامه ها:
۳-۱- اختصاص بخشی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به معرفی مقررات ملی ساختمان
۳-۲- تدوین کتب آموزشهای عمومی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
۳-۳- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
۳-۴- برگزاری همایش‏های ملی و استانی با هدف ترویج مقررات ملی ساختمان به عموم مردم
۳-۵- ایجاد ارتباط مستمر با رسانه ملی با هدف معرفی مقررات ملی ساختمان
۳-۶- ترغیب مسئولین نسبت به تجدید نظر در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی حوزه ساخت و ساز در جهت رعایت مقررات ملی ساختمان
۳-۷- ایجاد ارتباط مستمر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با آموزش و پرورش با هدف ترویج مقررات ملی ساختمان

راهبرد شماره  ۴

به روز نمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفه‏ها

عنوان برنامه ‏ها:
۴-۱- تأسیس پایگاه آموزشهای مجازی سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
۴-۲- تأسیس مرکز انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
۴-۳- تأسیس مرکز آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)
۴-۴- تهیه نظام نامه آموزشهای حرفه‏ای مهندسان
۴-۵- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از پژوهشهای کاربردی اعضاء
۴-۶- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشهای کاربردی اعضاء سازمان
۴-۷- تهیه نظام نامه نحوه همکاری با مراکز پژوهشی کشور

راهبرد شماره  ۵

تقویت نگاه ملی در موضوع رعایت الزامات زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و توسعه پایدار

عنوان برنامه‏ ها:
۵-۱- تدوین کتاب کاربردی آموزشهای عمومی در موضوع روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
۵-۲- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در موضوع روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
۵-۳- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای‏سازمان به روشهای صرفه‏جویی در مصرف انرژی
۵-۴- تهیه چک لیست ویژه کنترل نقشه‏های اجرایی رشته‏های مختلف در موضوع صرفه‏جویی در مصرف انرژی
۵-۵- تهیه چک لیست ویژه بازرسی فنی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی
۵-۶- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی مهندسان در موضوع روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی
۵-۷- تدوین منشور اخلاقی مهندسان صنعت ساختمان به منظور پاسداشت توسعه پایدار
۵-۸- کمک به تهیه سند راهبردی توجه به بهره‏وری آب، بهره‏وری انرژی و کنترل آلودگیهای محیطی و توسعه استفاده از انرژی‏های تجدیدپذیر
۵-۹- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏‏ای سازمان به ترویج ساخت و ساز سبز
۵-۱۰- تدوین سرفصل آموزش‏های تکمیلی مهندسان در موضوع رعایت الزامات زیست محیطی

راهبرد شماره  ۶

رشد آگاهی عمومی نسبت به ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه‏ای

عنوان برنامه ها:
۶-۱- بررسی و معرفی الگوهای رایج آموزشهای مهارت فنی و حرفه‏ای صنعت ساختمان در سایر کشورها
۶-۲- تهیه نظام نامه نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای کشور
۶-۳- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع آموزشهای فنی و حرفه‏ای
۶-۴- تدوین آثار مکتوب آموزشی با هدف تشویق جوانان به فراگیری مهارت‏های فنی و حرفه ای
۶-۵- تهیه لوح فشرده آموزشی با هدف تشویق جوانان به فراگیری مهارت‏های فنی و حرفه‏ای
۶-۶- تهیه نظام نامه نحوه حمایت از آموزش کارگران ساختمانی توسط مهندسان

راهبرد شماره ۷

ارتقاء نقش سازمان در بازنگری نظام آزمون ورود به حرفه و تعیین صلاحیت مهندسان با تأکید بر سوابق حرفه‏ای

عنوان برنامه ‏ها:
۷-۱- تدوین شیوه نامه آموزشهای تکمیلی مهندسان قبل از ورود به حرفه
۷-۲- تدوین شیوه نامه کارآموزی مهندسان قبل از ورود به حرفه
۷-۳- آسیب شناسی آزمونهایی که تاکنون صورت گرفته است.
۷-۴- تدوین شیوه نامه تمدید پروانه اشتغال با رویکرد حرفه گرایی
۷-۵- تدوین شیوه نامه ارتقاء پایه با رویکرد حرفه گرایی
۷-۶- تدوین شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت حرفه‏ای مهندسان در زمینه‏های مختلف شغلی

راهبرد شماره  ۸

هدایت صنعت ساختمان به سمت سازندگان متخصص و حرفه‌‏مند و جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‏ای

عنوان برنامه ‏ها:
۸-۱- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به اقتصاد ساختمان با تأکید بر ضرورت توجه به حرفه مندی
۸-۲- تهیه شیوه نامه حمایت از شرکت‏های طرح و ساخت
۸-۳- تدوین منشور تخصصی حفظ حقوق تولید کنندگان و بهره برداران صنعت ساختمان
۸-۴- تدوین شرح وظایف پیمانکاران صنعت ساختمان
۸-۵- تدوین شرح انواع قراردادهای ساخت
۸-۶- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه پیمانکاران
۸-۷- تدوین شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران با هدف ترویج حرفه گرایی
۸-۸- تدوین شیوه نامه نحوه ارزشیابی کارنامه حرفه‏ای پیمانکاران

راهبرد شماره  ۹

رشد آگاهی عمومی در ضرورت توجه به کارنامه حرفه‌‏ای مهندسان

عنوان برنامه‏ها:
۹-۱- ایجاد «پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان» با محوریت شورای مرکزی
۹-۲- تهیه نظام نامه نحوه مدیریت «پایگاه اطلاعات کارنامه حرفه‏ای مهندسان»
۹-۳- اختصاص بخشی از ظرفیت رسانه‏ای سازمانها به ترویج حرفه گرایی
۹-۴- تدوین نظام نامه نحوه برگزاری مسابقات حرفه‏ای
۹-۵- برگزاری مسابقات حرفه‏ای
۹-۶- تجلیل سالیانه از حرفه مندان پیشکسوت و انعکاس خبری آن

راهبرد شماره  ۱۰

تبدیل نظارت از مرحله‏ای به نظارت کارگاهی به جهت مراقبت از سرمایه‏های ملی، کنترل های کیفی و جلوگیری از حوادث ساختمانی

عنوان برنامه ‏ها:
۱۰-۱- تهیه و تدوین شرح وظایف مهندس ناظر کارگاهی
۱۰-۲- تهیه شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت مهندس ناظر کارگاهی
۱۰-۳- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه مهندس ناظر کارگاهی
۱۰-۴- تهیه شیوه نامه دوره طرح سه ساله دستیار مهندس کارگاه
۱۰-۵- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی ویژه دستیار مهندس کارگاه
۱۰-۶- تدوین کتب کاربردی در حوزه ایمنی همراه با گزارش حوادث کارگاهی
۱۰-۷- تهیه لوح فشرده آموزشی در حوزه ایمنی همراه با گزارش حوادث کارگاهی
۱۰-۸- تشکیل کارگروه مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی.

راهبرد شماره ۱۱

توسعه نقش سازمان در حوزه سیاست‏گذاری تولید، عرضه و رعایت استاندارد مصالح ساختمانی

عنوان برنامه‏ ها:
۱۱-۱- تدوین کتاب کاربردی آموزشهای عمومی در موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
۱۱-۲- تهیه لوح فشرده آموزشهای عمومی در موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
۱۱-۳- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع ضرورت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد
۱۱-۴- تدوین کتاب کاربردی آموزش مصالح نوین ساختمانی با نگاهی ویژه به مصالح سبک وزن و ساخت و ساز خشک
۱۱-۵- تهیه لوح فشرده آموزش مصالح نوین ساختمانی با نگاهی ویژه به مصالح سبک وزن و ساخت و ساز خشک
۱۱-۶- تدوین سرفصل آموزشهای تکمیلی مهندسان در موضوع مصالح ساختمانی
۱۱-۷- تهیه نظام نامه نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارگانهای مسئول در  فرآیند تولید و توزیع مصالح
۱۱-۸- تهیه چک لیست ویژه بازرسی فنی در موضوع مصالح ساختمانی
۱۱-۹- تهیه نظام نامه نحوه همکاری و حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایشگاههای مصالح ساختمانی

راهبرد شماره  ۱۲

ترغیب سیستم آموزشی و دستگاههای ذیربط در ضرورت توجه به نقش تکنسین‏های فنی در حوزه ساخت

عنوان برنامه‏ ها:
۱۲-۱-  بررسی نقش تکنسین‏ها در حوزه‏های مختلف فنی در کشورهای توسعه یافته
۱۲-۲- بررسی نقش تکنسین‏های فنی در صنعت ساختمان در کشورهای توسعه یافته
۱۲-۳- بررسی سرفصلهای آموزشی دوره‏های تکنسین فنی در کشورهای توسعه یافته
۱۲-۴- برگزاری نشست‏های تخصصی به منظور تبیین جایگاه تکنسین‏های فنی در حوزه ساخت
۱۲-۵- انتشار نتایج پژوهشهای بعمل آمده در خصوص نقش تکنسین‏های فنی در صنعت ساختمان

راهبرد شماره  ۱۳

ارتقاء جایگاه مردمی سازمان در حوزه بازرسی و کنترل مقررات ملی ساختمان در جهت حقوق بهره‏برداران و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی

عنوان برنامه‏ها:
۱۳-۱- تهیه، تدوین و ارائه چک لیست جامع جهت کنترل نقشه‏های اجرایی
۱۳-۲- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع «بازرسی فنی و کنترل ساخت و ساز»
۱۳-۳- تدوین قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به موضوع بازرسی فنی در دوران بهره‏برداری
۱۳-۴- تدوین شیوه نامه اعطای صلاحیت بازرسی فنی به مهندسان
۱۳-۵- تدوین شیوه‏نامه تشکیل دفتر بازرسی فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان
۱۳-۶- تدوین شرح وظایف مهندس بازرس فنی
۱۳-۷- تدوین شرح وظایف «دفاتر بازرسی فنی و کنترل مقررات ملی ساختمان»
۱۳-۸- تهیه شیوه نامه نحوه تکمیل «دفترچه اطلاعات ساختمان» و نحوه صدور «شناسنامه فنی و ملکی»
۱۳-۹- تهیه شیوه نامه «نحوه تهیه نقشه‏های چون ساخت»
۱۳-۱۰- بازنگری در محتوای «دفترچه اطلاعات ساختمان» و «شناسنامه فنی و ملکی» متناسب با برنامه‏های خط مشی سازمان
۱۳-۱۱- تدوین شیوه نامه در موضوع تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‏ها و کارفرمایان

راهبرد شماره  ۱۴

ارتقاء جایگاه سازمان نظام‏مهندسی‏ساختمان در ترویج اخلاق حرفه‌‏ای

عنوان برنامه‏ ها:
۱۴-۱- تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای مهندسان در طراحی، ساخت، نظارت، کنترل و نگهداری ساختمان
۱۴-۲- تدوین ضوابط برگزاری همایش‏های ملی اخلاق حرفه‏ای و تجلیل از چهره‏ های شاخص در پایبندی به اخلاق مهندسی
۱۴-۳- تهیه سرفصل دوره‏ های آموزشی اخلاق مهندسی در سطوح مختلف
۱۴-۴- تخصیص قسمتی از ظرفیت رسانه‏ای سازمان به ترویج معیشت حلال، سالم و قانون‏مند در حوزه خدمات مهندسی
۱۴-۵- آسیب شناسی تخلفات حرفه‏ای
۱۴-۶- تألیف اثر مستقل در موضوع معرفی انواع تخلفات حرفه‏‌ای
۱۴-۷- تهیه لوح فشرده آموزشی در موضوع معرفی انواع تخلفات حرفه‏‌ای

راهبرد شماره  ۱۵

برقراری کامل انضباط تشکیلاتی در شورای‏مرکزی و سازمانها، شفافیت عملکرد و ایجاد نظام پاسخگویی

عنوان برنامه ها:
۱۵-۱- تألیف کتاب با هدف «تشریح وظایف هیأت مدیره»
۱۵-۲- بازنگری در نحوه اداره سازمانها با هدف استفاده از حداکثر ظرفیت الکترونیک سیستم‏های اداری
۱۵-۳- تدوین نظام نامه آموزش کارکنان سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی
۱۵-۴- تدوین نظام نامه نحوه انتشار فعالیت‏ها و عملکرد سازمانها برای عموم اعضاء
۱۵-۵- تدوین نظام نامه گردشکار رسیدگی به شکایات
۱۵-۶- تأسیس پایگاه اطلاعات و آمار در محل شورای مرکزی

راهبرد شماره  ۱۶

توسعه سطح ارتباطات سازمان با سایر مجامع ملی و بین ‏المللی صنعت ساختمان

عنوان برنامه‏ ها:
۱۶-۱- گسترش فعالیتهای رسانه ای شورای مرکزی سازمان
۱۶-۲- تشکیل کارگروه مشترک همکاریهای سازمان با سایر تشکلهای حوزه ساخت و ساز
۱۶-۳- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با نهادهای مسئول در حوزه ساخت و ساز در محل شورای مرکزی
۱۶-۴- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با انجمنهای علمی و تخصصی رشته‏های مهندسی
۱۶-۵- تأسیس دفتر همکاریهای سازمان با مجامع بین المللی صنعت ساختمان

راهبرد شماره  ۱۷

توسعه کمی و کیفی خدمات مهندسی در تمام نواحی کشور

عنوان برنامه ‏ها:
۱۷-۱- تهیه نظام نامه نحوه تأسیس و اداره دفاتر خدمات مهندسی با نظارت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
۱۷-۲- تهیه نظام نامه نحوه تأسیس و اداره دفاتر خدمات مهندسی در روستاها
۱۷-۳- تدوین شرح خدمات دفاتر خدمات مهندسی
۱۷-۴- تدوین سرفصل آموزشهای کاربردی ورود به حرفه
۱۷-۵- انتشار نشریه عمومی ساختمان (برای عموم مردم)

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *