انتخاب برگه

قابل توجه کلیه متقاضیان ورود به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان

خرداد ۲۲, ۱۳۹۶ | كميسيون هم ارزی

کنترل مصوبات و چک کردن مجاز بودن/نبودن شرکت در آزمون با توجه به عنوان رشته و مقطع تحصیلی به عهده خود متقاضیان بوده و سازه پلاس هیچ مسئولتی بابت پاسخگویی در این زمینه ندارد. لطفا خودتان با توجه به رشته و شرایط بررسی کنید و از سایت سوال نفرمایید.

اطلاعیه

قابل توجه کلیه متقاضیان ورود به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی کشور در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان

مقطع کارشناسی پیوسته:

۱ .به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته های اصـلی مهندسـی شـامل معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق مـی شـود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنهـا بـا رشته های اصلی بیش از ۷۰ %در ارتباط باشد کـه تعیـین حـدود صـلاحیت حرفـه ای دارنـدگان اینگونـه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصـره ۲ مـاده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسـیونی متشـکل از نماینـدگان وزیـر راه و شهرسـازی، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد .

٢ .نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی- کاربردی رشته های اصلی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشد.

۳ .سنوات تحصیلی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرک کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرک جدید محاسبه می گردد.

۴ .دریافت صلاحیت اجرا برای کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته های عمران و معماری (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آییننامه اجرایی ،شیوه نامه ها و بخشنامه های جاری آن بلامانع می باشد.

۵ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

۶ .تصدی برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرک تحصیلی در رشته های اصلی می باشد.

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

۷ .در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان ، تنها مدرک کاردانی قابل قبول می باشد که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد.

۸ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته اصلی مقطع کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق میگیرد.

۹ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی مرتبط با رشته مقطع کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت طراحی ونظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق میگیرد.

۱۰ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی اصلی و یا مرتبط در زمینه سایر رشته های هفتگانه ساختمان ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت فقط نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق میگیرد.

۱۱ .صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته های غیر مرتبط بارشته های هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمیباشد.

۱۲ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردی، تکنولوژی ، کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که دارای مدرک کاردانی در زمینه رشته مقطع کارشناسی (رشته های کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق میگیرد.

۱۳ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی – کاربردی، تکنولوژی ، کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کاردانی اصلی یا مرتبط در زمینه سایر رشتههای هفتگانه ساختمان (رشته های کاردانی اصلی و یا مرتبط) ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با حدود صلاحیت فقط نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق میگیرد.

۱۴ .صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردی، تکنولوژی ،کاربردی با کاردانی در رشته های غیر مرتبط بارشته های هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.

۱۵ .به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته هایی با سایر عناوین مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان تنها در صورتیکه کاردانی آنها در زمینه رشته مقطع کارشناسی ( اصلی و یا مرتبط ) باشد ، پروانه اشتغال بکار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد. ۱۶ .دریافت صلاحیت اجرا برای کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته های عمران ومعماری (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آییننامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه های جاری آن بلامانع می باشد. ۱۷ .نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی-کاربردی رشته های اصلی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشد.( عناوین درج شده با عناوین علمی کاربردی در همان رشته مطابقت دارد)

۱۸ .تصدی برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرک تحصیلی در رشته های اصلی می باشد.

کارشناسی ارشد:

۱۹ .به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۲۰ .به استناد نامه شماره ۲۶۳۶/۲۲مورخ ۱۳/۲/۸۹ وزارت علوم،تحقیقات وفن آوری، دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های مرتبط با شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای مرتبط با شهرسازی بـا مـدرک کارشناسـی در رشـته معمـاری بلامـانع میباشد.

۲۱.دانش آموختگانی که با هرکدام از مدارک کارشناسی در زمینه رشته های عمـران، شهرسـازی ، معماری ، جامعه شناسی ، جغرافیا ، اقتصاد و رشته عمران- نقشه برداری وارد مقطـع کارشناسـی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری مـی شـوند مـی تواننـد پـس از گذرانیـدن دروس جبرانـی مندرج در بخشنامه های کمیسیون هم ارزی رشته ها، پروانه اشتغال بـه کـار شهرسـازی – برنامـه ریزی شهری دریافت نمایند. ۲۲.دریافت پروانه اشتغال به کار طراحی شهری فقط برای دارنـدگان مـدرک تحصـیلی کارشناسـی ارشد طراحی شهری با کارشناسی در زمینه رشته های معماری و شهرسازی بلامانع می باشد.

۲۳ .اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایشهای رشته عمران (کـه بتو اننـد بـا آن پروانه اشتغال بکار مهندسی در زمینه رشته عمران دریافت نمایند ) یا رشته عمران- نقشه بـرداری باشند و مدرک کارشناسی ارشد در رشـته راه و ترابـری یـا حمـل و نقـل نیـز دریافـت نماینـد ، میتوانند پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته ترافیک را به عنوان صلاحیت دوم دریافت نمایند.

۲۴ .از آنجائیکه به دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به عدم تایید اینگونه مدارک توسط وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی تعلق نمی گیرد ، لذا در صورت اخذ مدارک مورد تایید وزارت مذکور در مقاطع بالاتر نیز امکان دریافت پروانه، برای نامبردگان وجود ندارد.

۲۵ .سنوات تحصیلی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرک جدید محاسبه می گردد.

۲۶ .دریافت صلاحیت اجرا برای کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته های عمران ومعماری (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آییننامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه های جاری آن بلامانع می باشد.

۲۷ .تصدی برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرک تحصیلی در رشته های اصلی می باشد.


کنترل مصوبات و چک کردن مجاز بودن/نبودن شرکت در آزمون با توجه به عنوان رشته و مقطع تحصیلی به عهده خود متقاضیان بوده و سازه پلاس هیچ مسئولتی بابت پاسخگویی در این زمینه ندارد. لطفا خودتان با توجه به رشته و شرایط بررسی کنید و از سایت سوال نفرمایید.

۰ دیدگاه