انتخاب برگه

سهم هر یک از مباحث برای آزمون معماری-نظارت

در دوره های گذشته

 • دیتیل و نکات اجرایی ۱۱%
 • مبحث هشتم ۸%
 • مبحث هفتم ۷%
 • مبحث چهارم ۷%
 • مبحث نهم+دهم ۶%
 • راهنمای جوش ۵%
 • مبحث پنجم ۵%
 • مبحث دوازدهم ۵%
 • مبحث پانزدهم ۵%
 • مبحث شانزدهم ۵%
 • مبحث هفدهم ۵%
 • مبحث هجدهم ۵%
 • مبحث نوزدهم ۵%
 • قانون نظام مهندسی و مبحث دوم ۴%
 • سایر منابع آزمون هر کدام زیر ۳%