انتخاب برگه

سوالات آزمون حرفه مهندسان – شهریور ۹۵ – تاسیسات برقی

فروردین ۳۰, ۱۳۹۹ | آزمون نظام | ۰ دیدگاه

.۱ پارکینگ ساختمانی دارای اسپرینکلر خشک می­باشد. ضمناً این پارکینگ دارای سقف کاذب به ارتفاع ۵۰ سانتی­متر می­باشد، چهار طراح برای این پارکینگ سیستم اعلام حریق به شرح زیر طراحی کرده­اند. کدام طرح از نظر فنی و اقتصادی ارجح می­باشد؟ (در اسپرینکلر خشک در لوله­ها به جای آب، هوا قرار دارد)

طراح شماره ۱: سیستم هشدار دستی و اعلام خطر

طراح شماره ۲: سیستم هشدار دستی و اعلام خطر و نصب دتکتور در سقف اصلی

طراح شماره ۳: سیستم هشدار دستی و اعلام خطر و نصب دتکتور در سقف کاذب

طراح شماره ۴: سیستم هشدار دستی و اعلام خطر و نصب دتکتور در سقف اصلی و کاذب

 • ۱٫ طرح شماره ۴
 • ۲٫ طرح شماره ۱
 • ۳٫ طرح شماره ۳
 • ۴٫ طرح شماره ۲

۲. کدامیک از گزینه‏‌های زیر درخصوص اتصال زمین سیستم صاعقه‏‌گیر صحیح است؟

 • ۱٫ سیستم صاعقه‌گیر باید دارای اتصال زمین مخصوص خود بوده و الزامی به وصل به ترمینال اصلی یا شینه اتصال زمین نمی‌باشد.
 • ۲٫ سیستم صاعقه‌گیر باید دارای اتصال زمین مخصوص خود بوده و به ترمینال اصلی یا شینه اتصال زمینه نیز هم‌بند گردد.
 • ۳٫ هادی نزولی سیستم صاعقه‌گیر می‌تواند مستقیماً به ترمینال اصلی یا شینه اتصال زمین وصل گردد.
 • ۴٫ اتصال زمین سیستم صاعقه‌گیر می‌تواند با اتصال زمین سیستم حفاظتی مشترک باشد.

۳. کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص هادی¬های اتصال زمین کابل‌های تلفن صحیح است؟

 • ۱٫ هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید مستقیماً از طریق یک هادی حفاظتی به سیستم هم‌بند اصلی ساختمان متصل شود.
 • ۲٫ هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید مستقیماً از طریق یک هادی حفاظتی به شینه ارت نزدیک‌ترین تابلوی برق متصل شود.
 • ۳٫ هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید به ترمینال زمین جعبه اصلی سیستم تلفن وصل و سپس از طریق یک هادی حفاظتی به الکترود زمین ساختمان متصل شود.
 • ۴٫ در صورت استفاده از سیستم نیروی TN-C-S هادی‌های اتصال زمین کابل‌های تلفن باید مستقیماً از طریق یک هادی حفاظتی به هادی PEN سیستم توزیع ساختمان متصل شود.

۴. سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است:
مقدار بار مصرفی در شکل مشخص شده است. شرایط محیطی ۴۵ درجه سانتی‌گراد و ارتفاع از سطح دریا ۱۸۰۰ متر، ضریب توان ۰٫۹ و ولتاژ نامی ترانسفورماتور ۲۰ kV/380 V می‌باشد.
ولتاژ امپدانس اتصال کوتاه برای ترانسفورماتورهای تا ظرفیت ۶۳۰ kVA، ۴% و برای دیزل ژنراتورها ۱۲% می‌باشد.

اتصال کاهش قدرت ترانسفورماتور
Light Load Heavy Load درجه حرارت (سانتی­گراد)
۵۷ ۸۸ ۴۵

ضریب کاهش قدرت دیزل ژنراتور به ترتیب زیر است:
۴% برای هر ۴۰۰ متر بالاتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا
۱% برای هر ۵ درجه بالاتر از ۳۰ درجه سانتی¬گراد
Q کلید خودکار اتوماتیک
TR ترانسفورماتور
D/G دیزل ژنراتور

Automatic Transfer Switch Panel) A.T.S.P)

جریان مورد نیاز جهت شارژ باطری‌های UPS معادل ۱۲٫۵ درصد جریان نامی UPS می‌باشد.
مدت زمان شارژ کامل باطری‌های UPS به هنگام دشارژ کامل ۸ ساعت می‌باشد. در زمان استفاده از کلید External Bypass کلیدهای Q3 و Q4 قطع می‌باشند.
مقاومت اهمی و مقاومت خودالقایی ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور و شبیه‌سازی شده UPS (برحسب اهم) برای ظرفیت-های متفاوت را معادل اعداد زیر فرض کنید:

از امپدانس خطوط شبکه توزیع صرفنظر شود.
بار مصرفی در ۸ ساعت از شبانه‌روز تمام بار (Heavy Load) و در مابقی ساعات شبانه‌روز ۶۰% ظرفیت کل (Light Load) در نظر گرفته شود.

قدرت ترانسفورماتور برابر است با:

 • ۱٫ ۴۰۰KVA
 • ۲. ۳۱۵KVA
 • ۳. ۲۵۰KVA
 • ۴. ۵۰۰KVA

۵. با توجه به سوال ۴، قدرت دیزل ژنراتور برابر است با:

 • ۱٫ KVA 400
 • ۲. KVA 300
 • ۳. KVA 350
 • ۴. KVA 450

۶. با توجه به سوال ۴ کدام گزینه در خصوص آمپراژ نامی کلیدهای Q۱ تا Q۵ صحیح است؟

 • ۱٫ در خصوص حذف external bypass آمپراژ کلیدهای Q4 و Q5 باید معادل کلیدهای Q1، Q2 و Q3 باشد.
 • ۲٫ آمپراژ تمام کلیدها باید یکسان باشد.
 • ۳٫ آمپراژ هر سه کلید Q5، Q4 و Q3 می¬تواند از آمپراژ کلیدهای Q1 و Q2 کمتر باشد.
 • ۴٫ آمپراژ کلیدهای Q4 و Q¬۵ از آمپراژ کلیدهای Q1، Q2 و Q3 کمتر میباشد.

۷. با توجه به سوال ۴، تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکار اتوماتیک Q۵ برابر است با:

 • ۱٫ ۸۰۰ آمپر
 • ۲٫ ۹۵۰ آمپر
 • ۳٫ ۱۰۰۰ آمپر
 • ۴٫ ۳۲۰۰ آمپر

۸. با توجه به سوال ۸، کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص انتخاب قدرت قطع کلیدهای Q۱ تا Q۵ صحیح است؟

۹. برای احراز اطمینان نسبت به قطع به موقع مدار در اثر تماس غیرمستقیم انجام کدام آزمون الزامی است؟

 • ۱٫ اندازه گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه
 • ۲٫ اندازه گیری مقاومت الکترود زمین
 • ۳٫ تداوم همبندی های اصلی و اضافی
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۱۰. فضایی با ۱۸ عدد چراغ سه لامپه مطابق شکل مفروض است. قرار است یک سوم چراغ­های این فضا از برق اضطراری تغذیه شوند گزینه­ های این کار به شرح زیر تعریف شده است. ضمن رعایت موارد ایمنی در سیم­کشی، از گزینه­ های ارائه شده، کدام گزینه صحیح است؟

گزینه اول ـ یک لامپ از هر چراغ از برق اضطراری تغذیه شود.

گزینه دوم ـ چراغ­های ردیف (۲) از برق اضطراری تغذیه شوند.

گزینه سوم ـ چراغ­های ستون (B, E) از برق اضطراری تغذیه شوند.

 • ۱٫ شدت روشنایی متوسط و توزیع یکنواختی نور گزینه اول مناسب¬ تر می باشد.
 • ۲٫ شدت روشنایی متوسط در هر سه گزینه یکسان ولی گزینه یک از بابت توزیع یکنواختی نور مناسب تر می باشد.
 • ۳٫ شدت روشنایی متوسط و توزیع یکنواختی نور گزینه¬های ۲ و ۳ مناسب تر می باشد.
 • ۴٫ شدت روشنایی متوسط و توزیع یکنواختی نور هر سه گزینه یکسان می باشد.

۱۱. در شکل زیر چنانچه در نقطه A سطح اتصال کوتاه ۱۲kA باشد، کدامیک از گزینه ­های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ کلید خودکار مینیاتوری ۱۶A متلاشی میشود.
 • ۲٫ کلید خودکار (اتوماتیک) معمولی ۴۰A عمل میکند.
 • ۳٫ کلید خودکار مینیاتوری ۱۶A عمل میکند.
 • ۴٫ فیوز ۶۳A عمل میکند.

۱۲. در سؤال قبل چنانچه قدرت قطع کلید خودکار مینیاتوری ۱۶kA باشد، کدامیک از گزینه­ های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ کلید خودکار اتوماتیک ۴۰A عمل میکند.
 • ۲٫ فیوز ۶۳A عمل میکند.
 • ۳٫ کلید خودکار مینیاتوری ۱۶A عمل میکند.
 • ۴٫ کلید خودکار مینیاتوری ۱۶A متلاشی میشود.

۱۳. با توجه به شکل زیر مناسب­ترین سطح مقطع کابل هم­بندی سینی فلزی چه مقدار می­باشد؟

 • ۱٫ ۱۲۰ میلی مترمربع
 • ۲٫ ۵۰ میلی مترمربع
 • ۳٫ ۲۵ میلی مترمربع
 • ۴٫ ۲۴۰ میلی مترمربع

۱۴. کدام گزینه در خصوص مهمترین و آخرین روشی که بشر در پیشگیری از برق­گرفتگی ابداع نموده، صحیح است؟

 • ۱٫ عایق کردن محیط
 • ۲٫ هم بندی برای هم ولتاژ کردن
 • ۳٫ نصب کلید جریان تفاضلی (RCD) در مدارهای برق
 • ۴٫ اتصال نقطه ی خنثای سیستم نیرو به زمین

۱۵. شدت صوت موردنیاز قابل تنظیم برحسب دسی­بل صدای زنگی که رسیدن آسانسور به طبقه و شروع بازشدن در طبقه را اعلام می­نماید چقدر است؟

 • ۱٫ ۳۵ تا ۶۵ دسیبل
 • ۲٫ ۵۰ تا ۷۵ دسیبل
 • ۳٫ ۳۵ تا ۷۵ دسیبل
 • ۴٫ ۴۰ تا ۶۰ دسیبل

۱۶. سه کارگاه ساختمانی با مشخصات زیر مفروض است:

کارگاه ساختمانی شماره ۱ – دارای طبقات زیرزمین سوم، زیرزمین دوم، زیرزمین اول، همکف، اول، دوم و سوم با متراژ هر طبقه ۳۰۰ مترمربع

کارگاه ساختمانی شماره ۲ – دارای طبقات زیرزمین دوم، زیرزمین اول، همکف، اول و دوم با متراژ هر طبقه ۷۰۰ مترمربع

کارگاه ساختمانی شماره ۳- دارای طبقات زیرزمین اول، همکف و اول با متراژ هر طبقه ۹۰۰ مترمربع

چنانچه ارتفاع کف به کف طبقات برای هر سه کارگاه ۳ متر باشد، معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست برای کدام کارگاه الزامی است؟

 • ۱٫ کارگاه ساختمانی شماره ۱ و کارگاه ساختمانی شماره ۲
 • ۲٫ کارگاه ساختمانی شماره ۱
 • ۳٫ کارگاه ساختمانی شماره ۲ و کارگاه ساختمانی شماره ۳
 • ۴٫ هر سه کارگاه ساختمانی

۱۷. در سؤال قبل چنانچه هر سه کارگاه ساختمانی در هر ۱۰ m۲ فضا حداقل یک کارگر ساختمانی مشغول به کار باشد، تشکیل خانه بهداشت برای کدام کارگاه ساختمانی الزامی است؟

 • ۱٫ کارگاه ساختمانی شماره ۱
 • ۲٫ هر سه کارگاه ساختمانی
 • ۳٫ کارگاه ساختمانی شماره ۱ و کارگاه ساختمانی شماره ۲
 • ۴٫ کارگاه ساختمانی شماره ۲ و کارگاه ساختمانی شماره ۳

۱۸. اگر سیم نول بعد از کنتور ۳۲ آمپر تک­فاز یک مشترک قطع شود آنگاه:

 • ۱٫ تجهیزات مشترک بی برق می شود.
 • ۲٫ بعضی از تجهیزات مشترک به علت افزایش ولتاژ می سوزد.
 • ۳٫ شبکه ناپایدار می شود.
 • ۴٫ ولتاژ نقطه صفر ترانسفورماتور تغییر می کند.

۱۹. حداقل و حداکثر ارتفاع نصب دکمه­های نصب شده در کابین آسانسور چقدر می­باشد؟

 • ۱٫ ۸۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر
 • ۲٫ ۸۹ تا ۱۳۷ سانتی متر
 • ۳٫ ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر
 • ۴٫ ۸۴ تا ۱۴۲ سانتی متر

۲۰. کدامیک از گزینه ­های زیر درخصوص نصب برقگیر حفاظتی (Surge Protective Device) در ورودی یک تابلوی برق مناسب­تر می­باشد؟ (Q وسیله حفاظتی مدار می­باشد)

۲۱. یک مجتمع مسکونی دارای ۱۸ کنتور با انشعاب تک­فاز ۵۰ آمپر و ۱۵ کنتور با انشعاب سه­فاز ۲۵ آمپر و یک انشعاب عمومی ۳۰۰ کیلووات می­باشد. مجموع قدرت محاسبه شده در این مجتمع چقدر خواهد بود؟ ضمناً انشعابات با چه سطح ولتاژی واگذار می­گردد؟ (ضریب همزمانی واحدهای مسکونی را برابر ۰٫۶ فرض کنید)

 • ۱٫ ۴۲۳ کیلووات ـ انشعابات واحدهای مسکونی به صورت ولتاژ ثانویه و انشعاب عمومی به صورت ولتاژ اولیه
 • ۲٫ ۵۴۳ کیلووات ـ انشعابات واحدهای مسکونی به صورت ولتاژ ثانویه و انشعاب عمومی به صورت ولتاژ اولیه
 • ۳٫ ۵۴۳ کیلووات ـ یک انشعاب به صورت ولتاژ اولیه
 • ۴٫ ۴۲۳ کیلووات ـ یک انشعاب به صورت ولتاژ اولیه

۲۲. چنانچه در یک تابلوی برق سه­فاز در سیستم TN کابل ورودی و تمام کابل­های خروجی چهار رشته باشند، کدامیک از گزینه­ های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ سیستم نیروی تابلو می¬تواند TN-C باشد.
 • ۲٫ سیستم نیروی تابلو با فرض اینکه خروجی¬های تابلو برای مصرف موتورهای سه¬فاز با اتصال مثلث و راه¬اندازی مستقیم باشد می-تواند TN-S باشد.
 • ۳٫ سیستم نیروی تابلو فقط TN-C باشد.
 • ۴٫ گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

۲۳. کدامیک از گزینه ­های زیر در خصوص نصب مکالمه دوطرفه (تلفن و یا …) در کفین آسانسور در ساختمان­های عمومی صحیح است؟

 • ۱٫ برای آسانسورهای برانکاردبر (۱۰۰۰ kg) و ظرفیت های بالاتر از آن الزامی است.
 • ۲٫ فقط برای آسانسورهای حریق یا آتش نشانی الزامی است.
 • ۳٫ توصیه می شود برای کلیه آسانسورها نصب شود.
 • ۴٫ برای آسانسورهای جابجایی افراد با صندلی چرخدار (۶۳۰ kg) و ظرفیت های بالاتر از آن الزامی است.

۲۴. کدامیک از گزینه ­های زیر درخصوص انتخاب و محاسبه اولیه سطح مقطع هادی یک مدار صحیح است؟

 • ۱٫ آمپراژ وسیله حفاظتی مدار
 • ۲٫ بار مدار
 • ۳٫ افت ولتاژ
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۲۵. شدت روشنایی کلاس درس مدارس مطابق پیوست ۲ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان برابر حداقل ۲۰۰ و پیشنهادی ۵۰۰ لوکس می­باشد. شدت روشنایی نقطه­ای بر حسب لوکس این کلاس به ابعاد۶ ×۱۰ مترمربع مطابق جدول زیر می­باشد. شدت روشنایی متوسط کلاس درس چند لوکس می­باشد؟

 • ۱٫ ۲۰۵
 • ۲٫ ۵۰۰
 • ۳٫ ۵۰۹
 • ۴٫ ۱۰۰۰

۲۶. با توجه به سوال ۲۵، چنانچه روشنایی جدول توسط ده عدد چراغ دولامپه با ضریب بهره ۰٫۸ و ضریب نگهداری ۰٫۸۵ تأمین شده باشد، شار نوری هر چراغ چقدر می­باشد؟

 • ۱٫ ۱۸۰۸ لومن
 • ۲٫ ۴۴۱۱ لومن
 • ۳٫ ۴۴۹۱ لومن
 • ۴٫ ۲۲۴۵ لومن

۲۷. با توجه به سوال ۲۵، چنانچه در سؤال قبل کلاس درس با ۲۰ عدد چراغ یک لامپه با ضریب بهره ۰٫۸ و ضریب نگهداری ۰٫۸۵ اجرا شده باشد، کدامیک از گزینه­ های زیر صحیح است؟ (مشخصات لامپ در چراغ دو لامپه و تک لامپه یکسان می­باشد)

 • ۱٫ یکنواختی نور در فضا بهتر می¬شود.
 • ۲٫ یکنواختی نور در فضا بدتر می¬شود.
 • ۳٫ یکنواختی نور در فضا تغییر نمی¬کند.
 • ۴٫ هیچکدام

۲۸. با توجه به مدار شکل زیر و داده­های آن ولتاژ تماس Uf چقدر می­باشد؟

مقاومت اتصال زمین حفاظتی مشترک برق (Ra)، ۳ برابر مقاومت اتصال سیستم نیرو (Rb) می­باشد. (Ra=۳Rb)

 • ۱٫ ۱۱۵ ولت
 • ۲٫ ۷۶٫۷ ولت
 • ۳٫ ۵۷٫۵ ولت
 • ۴٫ ۱۷۲٫۵ ولت

۲۹. در مدار شکل سؤال قبل نسبت Ra به Rb چقدر باشد که ولتاژ تماس از حد مجاز (۵۰ ولت) تجاوز نکند؟

 • Ra=Rb
 • Ra=0.277Rb
 • Ra=0.333Rb
 • Ra=0.666Rb

۳۰. در یک ساختمان برآورد دیماند مصرفی آن با ضریب توان مورد قبول شرکت برق که به آن جریمه­ای تعلق نمی­گیرد، محاسبه شده است. ولی در موقع بهره­برداری ضریب توان پروژه ۰٫۷۵ شده است. برای دستیابی به توان برآورد شده اولیه مقدار جریان تغذیه تابلوی اصلی پروژه از شبکه برق چه تغییری می­کند؟

 • ۱٫ جریان ۱۶٫۷% افزایش می یابد.
 • ۲٫ جریان ۲۰% کاهش می یابد.
 • ۳٫ جریان ۲۰% افزایش می یابد.
 • ۴٫ مقدار جریان تغییر نمی کند.

۳۱. کدامیک از گزینه­ های زیر مربوط به وسایل حفاظتی قابل تنظیم می­باشند؟

 • ۱٫ کلیدهای خودکار (اتوماتیک) ـ راه اندازهای موتور
 • ۲٫ کلیدهای خودکار مینیاتوری ـ کلیدهای خودکار (اتوماتیک) ـ راه اندازهای موتور
 • ۳٫ کلیدهای خودکار مینیاتوری ـ کلیدهای خودکار (اتوماتیک)
 • ۴٫ کلیدهای خودکار (اتوماتیک) ـ راه اندازهای موتور ـ فیوزها

۳۲. برای یک ساختمان جهت پُست برق قررا است از یک دستگاه ترانسفورماتور استفاده شود. امکان نصب ترانسفورماتور فوق هم با % ۴=uk و هم با % ۶=uk مقدور می­باشد. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص انتخاب ترانسفورماتور مناسب می­باشد؟

 • ۱٫ در صورتی که کاهش قدرت قطع کلیدها و تجهیزات مدنظر باشد، باید از ترانسفورماتور با % ۶=uk استفاده شود.
 • ۲٫ در صورتی که قطع مطمئن تر وسیله حفاظتی مدار در زمان مجاز مد نظر باشد، باید از ترانسفورماتور با % ۴=uk استفاده شود.
 • ۳٫ در صورتی که کاهش قدرت قطع کلیدها و تجهیزات و نیز قطع مطمئن تر وسیله حفاظتی مدار در زمان مجاز مدنظر باشد، باید از ترانسفورماتور با % ۴=uk استفاده شود.
 • ۴٫ گزینه های ۱ و ۲ هر دو می تواند صحیح باشد.

۳۳. سیستم نیروی برق پروژه­ای بصورت TN-S می­باشد. تابلوی ساختمان نگهبانی این پروژه، با کابل  ۱۶×۱+۱۶×۴ میلیمتر مربع از تابلوی اصلی برق تغذیه شده است. بعد از مدتی کابل ارت تابلوی نگهبانی در مسیر قطع شده و امکان اجرای کابل­کشی مجدد برای آن وجود ندارد. با توجه به توضیحات ارائه شده، کدامیک از گزینه­ های زیر مناسب­تر است؟

 • ۱٫ اتصال شینه نول تابلوی نگهبانی به یک الکترود زمین مستقل
 • ۲٫ اتصال شینه نول و ارت تابلوی نگهبانی و اتصال آن به یک الکترود زمین اساسی
 • ۳٫ اتصال شینه نول و ارت تابلوی نگهبانی
 • ۴٫ اتصال شینه ارت تابلوی نگهبانی به یک الکترود زمین مستقل

۳۴. کدامیک از گزینه ­های زیر درخصوص سیستم هم­بندی برای هم­ولتاژ کردن جهت ریل­های آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن صحیح است؟

 • ۱٫ باید یک الکترود زمین مستقل برای این کار پیش بینی کرد.
 • ۲٫ می توان توسط یک کابل از ترمینال اصلی سیستم اتصال زمین برای این کار استفاده کرد.
 • ۳٫ باید یک الکترود زمین مستقل و هم بند شده با سیستم ارت مجموعه برای این کار پیش بینی کرد.
 • ۴٫ الزامی برای هم بند کردن جهت ریل های آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن وجود ندارد.

۳۵. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص روشنایی داخل کابین آسانسور صحیح است؟

 • ۱٫ محدودیتی درخصوص کنترل روشنایی کابین آسانسور وجود ندارد.
 • ۲٫ توصیه می شود در داخل کابین سنسور حضور نصب شود تا در زمان استفاده از آسانسور چراغ کابین روشن شود.
 • ۳٫ جهت بهینه سازی مصرف انرژی توصیه می شود کنترل روشنایی کابین آسانسور توسط سیستم هوشمند ساختمان (BMS) انجام گیرد.
 • ۴٫ روشن بودن داخل کابین به طور دائم در حین حرکت یا در باز الزامی است.

۳۶. کدامیک از گزینه­ های زیر هنگام بازشدن در و یا دریچه­ های اضطراری چاه آسانسور صحیح است؟

 • ۱٫ باید کارکرد عادی آسانسور متوقف گردد.
 • ۲٫ باید سیستم اعلام حریق ساختمان فعال گردد.
 • ۳٫ باید توسط زنگ کمکی نصب شده در اتاق نگهبانی توسط سیستم زنگ اخبار اطلاع رسانی کرد.
 • ۴٫ باید توسط سیستم صوتی ساختمان مردم را جهت عدم استفاده از آسانسور اطلاع رسانی کرد.

۳۷. ارتفاع قسمت استوانه­ای یک برج مخابراتی ۲۰۰ متر می­باشد. در کف این استوانه تراز +۰٫۰ (طبقه همکف) و تراز +۲۰۰ آسانسورهای برج­ دارای توقف می­باشند. در طول استوانه هیچ­گونه توقفی آسانسورها ندارند. حداقل تعداد درهای اضطراری در طول استوانه برج مخابراتی چه تعداد می­باشد؟

 • ۱٫ ۱۹ عدد
 • ۲٫ ۱۷ عدد
 • ۳٫ ۱۸ عدد
 • ۴٫ ۲۰ عدد

۳۸. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص کلید آتش­نشانی صحیح است؟

 • ۱٫ کلیدی است که در مواقع حریق توسط آتشنشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط راهبر داخل کابین صورت می گیرد.
 • ۲٫ کلیدی است که در مواقع ضروری از جمله تخلیه افراد مسن و معلول توسط آتشنشان فعال شده و کنترل آسانسور توسط راهبر داخل کابین صورت می گیرد.
 • ۳٫ کلیدی است که در مواقع زلزله توسط آتشنشان فعال شده و کنترل آسانسور توسط راهبر داخل کابین صورت می گیرد.
 • ۴٫ گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

۳۹. داری مانند شکل زیر مفروض است. وسیله حفاظتی Q کلید خودکار (اتوماتیک) و مسیر AB با کابل CU/PVC/PVC (NYY) تغذیه شده است. چنانچه در نقطه B جریان اتصال کوتاه ۱۷ کیلوآمپر و زمان قطع کلید خودکار (اتوماتیک) ۲ پریود باشد، حداقل سطح مقطع کابل مسیر AB چقدر می­باشد؟ K(PVC)=115

 • ۱٫ ۲۵ میلیمترمربع
 • ۲٫ ۳۵ میلیمترمربع
 • ۳٫ ۵۰ میلیمترمربع
 • ۴٫ ۷۵ میلیمترمربع

۴۰. در سوال قبل تحت چه شرایطی سطح مقطع مسیر AB می­تواند کاهش پیدا کند؟

 • ۱٫ به جای کابل (CU/PVC/PVC (NYY از کابل (CU/XLPE/PVC (N2XY استفاده شود.
 • ۲٫ به جای کلید خودکار (اتوماتیک) از فیوز استفاده شود.
 • ۳٫ به جای کلید خودکار (اتوماتیک) از کلید خودکار مینیاتوری استفاده شود.
 • ۴٫ گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

۴۱. کدامیک از وسایل حفاظتی زیر، توانایی حفاظت اتصال کوتاه و اضافه ­بار قابل تنظیم را دارا می­باشد؟

 • ۱٫ (MPCB) کلید حرارتی، مغناطیسی
 • ۲٫ (MCB) کلید خودکار مینیاتوری
 • ۳٫ فیوز
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۴۲. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص محاسبه نوع و آمپراژ حفاظتی یک مدار مؤثر می­باشد؟

 • ۱٫ بار مدار
 • ۲٫ محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه بین هادی فاز و هادی حفاظتی برای اطمینان از عمل به موقع وسیله حفاظتی
 • ۳٫ بحث سلکتیویته
 • ۴٫ هر سه گزینه صحیح است.

۴۳. حداقل ولتاژ تحویلی در محل انشعاب مشترک (کنتور) یک مشترک در یک سیستم سه­فاز چقدر می­باشد؟

 • ۱٫ ۳۴۴/۱۹۸ ولت
 • ۲٫ ۳۸۰/۲۲۰ ولت
 • ۳٫ ۳۶۰/۲۰۷ ولت
 • ۴٫ ۳۴۲/۱۹۸ ولت

۴۴. در یک سیستم نیروی TN-S چنانچه در ورودی یک تابلوی برق آپارتمان مسکونی از کلید خودکار مینیاتوری و کلید RCD استفاده شود، در صورت اتصال سیم نول و ارت داخل یک پریز کدامیک از گزینه ­های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ هیچ گونه اتفاقی برای برق واحد مسکونی صورت نمی گیرد.
 • ۲٫ کل برق واحد مسکونی توسط کلید RCD قطع می گردد.
 • ۳٫ کلید خودکار مینیاتوری مدار پریز مربوطه قطع می گردد.
 • ۴٫ کل برق واحد مسکونی توسط کلید خودکار مینیاتوری ورودی قطع می گردد.

۴۵. برای تغذیه تابلوی اصلی بعد از یک ترانسفورماتور از ۱۴ رشته کابل تک­رشته  (هر فاز ۴ رشته و ۲ رشته برای نول) استفاده شده است. طول و سایر مشخصات کابل­ها دقیقاً یکسان می­باشد. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص اجرای کابل­کشی صحیح است؟

 • ۱٫ جریان های گردشی
 • ۲٫ اتصالات صحیح کابل و کابلشوها به شینه
 • ۳٫ آرایش صحیح در اجرای کابل ها
 • ۴٫ گزینه های ب و ج هر دو صحیح است.

۴۶. در آسانسورهای مجهز به درایو VVVF برچه اساسی تغییرات سرعت آسانسور اتفاق می­افتد؟

 • ۱٫ تغییرات فرکانس و تغییرات ولتاژ
 • ۲٫ تغییرات فرکانس
 • ۳٫ تغییرات ولتاژ
 • ۴٫ سیستم دو سرعته

۴۷. مشکلات و عوارض قطع نول شبکه برق شهری را به چه روشی می­توان کاهش داد؟

 • ۱٫ با الزام نصب کلید جریان تفاضلی RCD برای تمامی مشترکین
 • ۲٫ با الزام نصب الکترود زمین (حفاظتی) برای تمامی مشترکین
 • ۳٫ با الزام نصب دو الکترود (حفاظتی و الکتریکی) برای پست های برق
 • ۴٫ با الزام نصب کلید مینیاتوری و یا اتوماتیک برای تمامی مشترکین

۴۸. در شکل مقابل پریزهای یک سالن از طریق دو مدار A و B از یک تابلوی برق سه­فاز با فازهای غیرهمنام تغذیه شده است. فاصله کدامیک از دو پریز مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان نمی­باشد؟

 • ۱٫ فاصله تمامی پریزها مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان می باشد.
 • ۲٫ پریزهای ۱ و -۲ پریزهای ۵ و ۶
 • ۳٫ پریزهای ۱ و -۲ پریزهای ۱ و -۹ پریزهای ۵ و ۶
 • ۴٫ پریزهای ۱ و -۲ پریزهای ۵ و -۶ پریزهای ۵ و ۷

۴۹. اگر کل پریزهای سالن از یک مدار تک­فاز تغذیه گردند، حداقل چند عددپریز باید در این فضا اضافه شود؟

 • ۱٫ سه عدد
 • ۲٫ دو عدد
 • ۳٫ یک عدد
 • ۴٫ نیازی به افزایش پریز نمی باشد.

۵۰. مقدار عدد نمایش داده شده یک کنتور اکتیو ولتاژ اولیه ۲۰ کیلوولت، ۱۲۰ قرائت شده است. چنانچه ترانسفورماتور جریان این اکتیو (۴۰/۵)A باشد، مصرف واقعی برق چقدر می­باشد؟

 • ۱٫ ۱۹۲ کیلو وات ساعت
 • ۲٫ ۴۸۰ کیلو وات ساعت
 • ۳٫ ۱۲۰ کیلو وات ساعت
 • ۴٫ ۱۶۰۰ کیلو وات ساعت

۵۱. محدودیت حداکثر دو اهم برای مقاومت الکترود زمین در سیستم نیروی TN به چه منظوری می­باشد؟

 • ۱٫ عملکرد سریع کلیدهای حفاظتی در صورت اتصالی اتفاقی یک هادی فاز خط هوایی با زمین
 • ۲٫ کاهش ولتاژ تماس در بدنه تجهیزات الکتریکی در صورت اتصال هادی فاز با بدنه تجهیزات
 • ۳٫ کاهش ولتاژ تماس در بدنه تجهیزات الکتریکی در صورت اتصالی اتفاقی یک هادی فاز خط هوایی با زمین
 • ۴٫ عملکرد سریع کلیدهای حفاظتی در صورت اتصال هادی فاز با بدنه تجهیزات

۵۲. حداقل سطح مقطع هادی مسی لخت اتصال زمین که توانایی انتقال جریان ۹٫۵ کیلوآمگر به مدت ۱ ثانیه را به الکترود زمین داشته باشد، چقدر است؟ (تراکم شدت جریان موثر برای مس در ۳۰۰ درجه سانتی­گراد ۱۹۰ می­باشد)

 • ۱٫ ۷۵ میلیمترمربع
 • ۲٫ ۵۰ میلیمترمربع
 • ۳٫ ۳۵ میلیمترمربع
 • ۴٫ ۲۵ میلیمترمربع

۵۳. برای نصب ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلوولت آمپر با تهویه طبیعی اگر امکان احداث اتاق با ابعاد ذکر شده در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان وجود نداشته باشد، حداقل مساحت اتاق ترانسفورماتور چه اندازه­ای می­تواند باشد؟

 • ۱٫ ۹٫۷۲ مترمربع
 • ۲٫ ۱۰٫۸۰ مترمربع
 • ۳٫ ۸٫۸۲ مترمربع
 • ۴٫ به دلیل تهویه طبیعی کاهش مساحت اتاق ترانس غیرمجاز است.

۵۴. ساختمان­هایی که تأسیسات مکانیکی یا برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دما، رطوبت، پاکیزگی، فشارهای نسبی، صدا، ولتاژ و فرکانس خاص دارند و دارای تجهیزات با کاربری خاص می­باشند. در شمار کدامیک از گروه­های ساختمانی زیر می­باشند؟

 • ۱٫ ساختمان های گروه ج
 • ۲٫ ساختمان های گروه ج و د
 • ۳٫ گروه ساختمان های ویژه
 • ۴٫ ساختمان های گروه الف و ب

۵۵. کدامیک از موارد زیر از شرایط حداقل صلاحیت علمی و حرفه­ای لازم برای نامزدهای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان نمی­باشد؟

 • ۱٫ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته¬های اصلی ساختمان
 • ۲٫ مدیریت غیرمستقیم در فعالیت های مرتبط با ساخت و ساز
 • ۳٫ گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی
 • ۴٫ آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا

۵۶. براساس ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل کدام گزینه نادرست است؟

 • ۱٫ فضای امن در هر طبقه باید در محدوده مرکزی پلان قرار گیرد.
 • ۲٫ کف مسیر افقی به اندازه ۹۰ سانتی متر باید بالاتر از کف پناهگاه باشد.
 • ۳٫ ژنراتور اضطراری و مخزن سوخت مربوطه باید در فضایی امن و مجزا قرار گیرد.
 • ۴٫ در صورت استفاده از سیستم های تهویه مطبوع آبی یا آبی هوایی، اجرای دریچه هوای تازه در دیوار خارجی پشت فن لازم الاجرا است.

۵۷. ساختمانی دارای ۴ طبقه زیرزمین (پارکینگ)، طبقه همکف (تراز قابل دسترس برای ماشین­های آتش­نشانی) و ۹ طبقه اداری مفروض است. چنانچه ارتفاع کف به کف طبقات ۳ متر باشد، کدامیک از گزینه­ های زیر صحیح است؟

 • ۱٫ ۴ طبقه زیرزمین (پارکینگ) باید توسط شبکه های بارنده خودکار (اسپرینکلر) محافظت شوند.
 • ۲٫ کل طبقات ساختمان باید توسط شبکه های بارنده خودکار (اسپرینکلر) محافظت شوند.
 • ۳٫ ۴ طبقه زیرزمین (پارکینگ) و طبقه همکف باید توسط شبکه های بارنده خودکار (اسپرینکلر) محافظت شوند.
 • ۴٫ طبقه همکف و ۹ طبقه اداری باید توسط شبکه¬های بارنده خودکار (اسپرینکلر) محافظت شوند.

۵۸. چنانچه پارکینگ یک ساختمان مجهز به سیستم اسپرینکلر نوع خشک باشد، کدامیک از گزینه­ های زیر صحیح است؟ (در اسپرینکلر خشک در لوله­ ها به جای آب، هوا قرار دارد)

 • ۱٫ استفاده از سیستم کشف و اعلام خودکار و سامانه هشدار دستی الزامی است.
 • ۲٫ استفاده از سیستم کشف و اعلام خودکار و سامانه هشدار دستی اختیاری است.
 • ۳٫ استفاده از سامانه هشدار دستی الزامی ولی سیستم کشف و اعلام خودکار اختیاری است.
 • ۴٫ استفاده از سیستم کشف و اعلام خودکار الزامی ولی سامانه هشدار دستی اختیاری است.

۵۹. آسانسورهای حریق یا آسانسورهای آتش­نشان در مواقع حریق و یا زلزله فعالیت­های خود را ادامه نمی­دهند. در این دو حالت وضعیت توقف آسانسورها به چه صورت می­باشد؟

 • ۱٫ در هر دو حالت آسانسورها به نزدیکترین طبقه در مسیر حرکت آسانسورها منتقل می شوند.
 • ۲٫ در مواقع زلزله آسانسورها به طبقه ورودی و یا طبقه از پیش تعریف شده منتقل می شوند و در مواقع حریق به نزدیکترین طبقه در مسیر حرکت آسانسور منتقل می شوند.
 • ۳٫ در هر دو حالت آسانسورها به طبقه ورودی و یا طبقه از پیش تعریف شده منتقل می شوند.
 • ۴٫ در مواقع حریق آسانسورها به طبقه ورودی و یا طبقه از پیش تعریف شده منتقل می¬شوند و در مواقع زلزله به نزدیکترین طبقه در مسیر حرکت آسانسور منتقل می شوند.

۶۰. کدامیک از گزینه­ های زیر درخصوص نیروی برق ایمنی و اضطراری صحیح است؟

 • ۱٫ نیروی برق ایمنی می تواند مکمل نیروی برق اضطراری باشد.
 • ۲٫ نیروی برق ایمنی می تواند مستقل از نیروی برق اضطراری باشد.
 • ۳٫ نیروی برق ایمنی وابسته به نیروی برق اضطراری است.
 • ۴٫ گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

کلید سوالات آزمون حرفه مهندسان – شهریور ۹۵ – تاسیسات برقی

کلید سوالات آزمون حرفه مهندسان – شهریور ۹۵ – تاسیسات برقی

محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *