انتخاب برگه

ضوابط بلند مرتبه سازی

مهر ۱۵, ۱۳۹۷ | معماری | ۰ دیدگاه

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌ – از مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۶۹

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۶۹ به منظور نیل به اهداف‌:

ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت‌.

تامین فضای باز و محیط زیست بهتر.

و در هماهنگی با مصوبه مورخ ۱/۷/۶۹ شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای ‌واحدهای مسکونی با تاکید برخط مشی‌های کلی‌:

ـ تشویق بلندمرتبه سازی‌.

ـ تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی‌.

ـ تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی‌.

ـ استفاده از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی‌.

ـ انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی‌.

تصویب نمود که کمیسیونهای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفندطرحهای تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری ۱۳۶۵بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته‌اند با رعایت موارد زیر اصلاح نمایند:

 1. نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب‌آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
 2. تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل ۴ طبقه‌غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده‌.
 3. تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی تشویقی (حداقل ۴ طبقه‌غیراز زیرزمین‌) در مناطق نوسازی و محلات فرسوده و قدیمی و قطعات کوچک ساخته نشده‌. برای استفاده از افزایش تراکم تشویقی لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند.
 4. تعیین مناطق مسکونی ۱ یا ۲ خانواری با حداکثر ارتفاع ۲ طبقه غیراز زیرزمین‌.
 5. تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی‌.
 6. تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلند مرتبه سازی با رعایت حداقل ۱۰۰۰متر مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح‌اشغال‌.
 7. تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق ۲ و۱ خانواری‌.
 8. تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به منظور تامین تهویه‌،نور و آفتاب‌، کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف‌.
 9. تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق‌
 10. تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ‌.
 11. اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهایی که طبق سرشماری ۱۳۶۵ کمتر از ۲۰۰ هزارنفرجمعیت داشته‌اند اجباری نمی‌باشد. پیشنهادات مربوط به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبورپس از بررسی و پیشنهاد کمیسیون ماده ۵ که لازم است تا آخر خرداد ۱۳۷۰ به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال گردد در شورایعالی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه ‌تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی طرحهای مصوب ممنوع است مگر با تصویب‌شورای عالی شهرسازی و معماری‌.
 12. افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا میزان ۲۵%نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد.
 13. گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند ۱۲ و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه‌ها،توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبلا در کمیسیون ماده ۵ بادعوت از نماینده وزارت نیرو و سازمانهای برنامه بودجه و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته‌است برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.
 14. هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختمانی که منجر به‌افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی ممنوع است‌.

فیلم آموزشی ضوابط بلند مرتبه سازی

صفحه ویژه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *