انتخاب برگه

ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌ – از مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۶۹

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۶۹ به منظور نیل به اهداف‌:

ـ استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت‌.

تامین فضای باز و محیط زیست بهتر.

و در هماهنگی با مصوبه مورخ ۱/۷/۶۹ شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای ‌واحدهای مسکونی با تاکید برخط مشی‌های کلی‌:

ـ تشویق بلندمرتبه سازی‌.

ـ تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی‌.

ـ تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی‌.

ـ استفاده از ظرفیتهای افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی‌.

ـ انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در ساختمان سازی‌.

تصویب نمود که کمیسیونهای ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفندطرحهای تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنها را در کلیه شهرهایی که طبق سرشماری ۱۳۶۵بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشته‌اند با رعایت موارد زیر اصلاح نمایند:

۱ ـ نظام شبکه ارتباطی و اساس طرح جامع حفظ گردد و چنانچه تغییرات اساسی باشد تصویب‌آن بعهده شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

۲ ـ تعیین مناطقی مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم بالا برای مرتبه سازی و حداقل ۴ طبقه‌غیر از زیرزمین در اراضی ساخته نشده‌.

۳ ـ تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی تشویقی (حداقل ۴ طبقه‌غیراز زیرزمین‌) در مناطق نوسازی و محلات فرسوده و قدیمی و قطعات کوچک ساخته نشده‌.

برای استفاده از افزایش تراکم تشویقی لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم برای بلندمرتبه سازی تجمیع شوند.

۴ ـ تعیین مناطق مسکونی ۱ یا ۲ خانواری با حداکثر ارتفاع ۲ طبقه غیراز زیرزمین‌.

۵ ـ تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازی‌.

۶ ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلند مرتبه سازی با رعایت حداقل ۱۰۰۰متر مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش تراکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح‌اشغال‌.

۷ ـ تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق ۲ و۱ خانواری‌.

۸ ـ تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمین به منظور تامین تهویه‌،نور و آفتاب‌، کافی بر حسب شرایط اقلیمی و جلوگیری از اشراف‌.

۹ ـ تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب لازم بین عرض و عمق‌

۱۰ ـ تعیین ضوابط مربوط به پارکینگ‌.

۱۱ ـ اجرای این ضوابط و مقررات در شهرهایی که طبق سرشماری ۱۳۶۵ کمتر از ۲۰۰ هزارنفرجمعیت داشته‌اند اجباری نمی‌باشد. پیشنهادات مربوط به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبورپس از بررسی و پیشنهاد کمیسیون ماده ۵ که لازم است تا آخر خرداد ۱۳۷۰ به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال گردد در شورایعالی مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه ‌تغییری در ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی طرحهای مصوب ممنوع است مگر با تصویب‌شورای عالی شهرسازی و معماری‌.

۱۲ ـ افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرناشی از افزایش تراکم ساختمانی حداکثر تا میزان ۲۵%نسبت به طرح جامع تصویب شده بیشتر نباشد.

۱۳ ـ گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند ۱۲ و مشتمل بر اثرات آن بر روی سرانه‌ها،توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و تاسیسات آب و برق که قبلا در کمیسیون ماده ۵ بادعوت از نماینده وزارت نیرو و سازمانهای برنامه بودجه و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته‌است برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

۱۴ ـ هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم ساختمانی که منجر به‌افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب شورای عالی شهرسازی ممنوع است‌.


فیلم آموزشی ضوابط بلند مرتبه سازی

صفحه ویژه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی