انتخاب برگه

ترک خوردگی و مدل‌های رفتاری بتن

ترک خوردگی و مدل‌های رفتاری بتن (بارویکرد مدل بتن آسیب دیده پلاستیسیته در نرم افزار آباکوس)

توضیحات این مقاله نیز با فرض ترک‌خوردگی سدهای بتنی ارائه شده است. ولی قابل ‌استفاده برای کلیه موضوعات مرتبط با بتن و مدل‌های رفتاری آن می‌باشد. همچنین مکانیک شکست و استفاده از مدل آسیب پلاستیک بتن نیز جنبه عمومی برای تمامی سازه‌های بتنی دارد. لذا کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از این مقاله در راستای پایان نامه ها و پروژه های خود بهره ببرند.

همچنین باید توجه نمود که تئوری بتن آسیب پلاستیک شرح داده شده نیز؛ منحصراً برای نرم‌افزار ABAQUS  نبوده و در سایر برنامه‌هایی که قابلیت استفاده از این مدل بتن را دارند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین دانلود و مطالعه مقاله تحلیلی امروز را به تمامی دانشجویان و مهندسین محترم و کلیه علاقه مندان توصیه می کنیم.

مشاهده فهرست مطالب مقاله تحلیلی:

ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن (بارویکرد مدل بتن آسیب دیده پلاستیسیته در نرم افزار آباکوس)

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مقاله کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده و دریافت مقاله تحلیلی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

۱         ترک خوردگی و مدل‌های رفتاری بتن.. ۵

۱-۱        مقدمه. ۶

۱-۲        تحلیل ترک خوردگی در سدهای بتنی.. ۷

۱-۳        انواع ترک و علل آن در سدهای بتنی.. ۷

۱-۳-۱     ترک‌های حرارتی.. ۷

۱-۳-۲     ترک ناشی از جمع شدگی.. ۸

۱-۳-۳     ترک ناشی از ذوب و انجماد. ۸

۱-۳-۴     ترک ناشی از واکنش شیمیایی.. ۸

۱-۳-۵     ترک ناشی از بارگذاری بیش از حد. ۹

۱-۳-۶     ترک ناشی از حرکات پی.. ۹

۱-۳-۷     ترک‌های سازه‌ای.. ۹

۱-۴        مکانیک شکست بتن.. ۹

۱-۴-۱     روش‌های تحلیل ترک.. ۱۱

۱-۴-۲     ترک پخشی.. ۱۲

۱-۴-۳     ترک مجزا ۱۳

۱-۵        رفتار بتن.. ۱۳

۱-۵-۱     رفتار بتن در فشار ۱۴

۱-۵-۲     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی فشاری.. ۱۵

۱-۵-۳     رفتار بتن تحت کشش… ۱۶

۱-۵-۴     رفتار بتن در بارگذاری تناوبی کششی.. ۱۶

۱-۶         مدل بتن موجود در نرم‌افزار ABAQUS. 17

۱-۶-۱     مدل بتن ترک خورده ۱۷

۱-۶-۲     مدل بتن شکننده ۱۸

۱-۶-۳     مدل پلاستیک آسیب دیده بتن.. ۱۸

۱-۷        تئوری مدل پلاستیک آسیب دیده بتن.. ۱۹

۱-۷-۱     کاهش سختی الاستیک در هنگام نرم‌شوندگی کرنش… ۲۰

۱-۷-۲     رفتار تک محوری تناوبی.. ۲۰

۱-۷-۳     تأثیر پارامتر بازیابی سختی فشاری …… ۲۱

۱-۷-۴     سخت شدن کششی.. ۲۲

۱-۷-۵     رفتار تنش-کرنش پس از شکست.. ۲۲

۱-۷-۶     معیار انرژی شکست ترک.. ۲۳

۱-۷-۷     کاربرد. ۲۴

۱-۷-۸     تعریف رفتار فشاری.. ۲۵

۱-۷-۹     تعریف آسیب و بازیابی سختی.. ۲۶

۱-۷-۱۰  بازیابی سختی.. ۲۶

۱-۷-۱۱  شرط تسلیم. ۲۷

۱-۷-۱۲  جریان پلاستیک.. ۳۰

۱-۸        معیارهای تسلیم و شکست.. ۳۰

۱-۸-۱     معیار تنش برشی ماکزیمم. ۳۱

۱-۸-۲     معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم. ۳۲

۱-۹        خصوصیات مصالح. ۳۴

۱-۱۰      مدل بتن.. ۳۵

۱-۱۰-۱  رفتار بتن تحت تنش تک محوری.. ۳۵

۱-۱۰-۲  مشخصات پلاستیسیته بتن.. ۳۷

۱-۱۱      اعمال ضرایب میرایی به بتن.. ۴۳

۱-۱۱-۱  میرایی رایلی.. ۴۳

۱-۱۱-۲  محاسبه ضرایب میرایی.. ۴۴

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

شکل (‏۱-۱): حالات اصلی شکستگی؛ (الف) بازشدگی؛ (ب) برش درون صفحه؛ (ج) برش برون صفحه. ۱۰

شکل (‏۱-۲): منحنی تنش-کرنش… ۱۱

شکل (‏۱-۳): منحنی تنش-کرنش بتن با مقاومت‌های مختلف.. ۱۵

شکل (‏۱-۴): منحنی تناوبی یک نمونه بتنی.. ۱۵

شکل (‏۱-۵): نمونه آزمایش تناوبی کششی.. ۱۶

شکل (‏۱-۶): پاسخ بتن تحت بارگذاری تک محوره در کشش… ۱۹

شکل (‏۱-۷): پاسخ بتن تحت بارگذاری تک محوره در فشار ۱۹

شکل (‏۱-۸): تأثیر پارامترهای سختی فشاری.. ۲۲

شکل (‏۱-۹): تعریف کرنش ترک خوردگی  برای بیان سخت شدگی کششی.. ۲۳

شکل (‏۱-۱۰): منحنی تنش- جابجایی پس از ترک خوردگی.. ۲۴

شکل (‏۱-۱۱): منحنی تنش- انرژی شکست پس از ترک خوردگی.. ۲۴

شکل (‏۱-۱۲): تعریف کرنش فشاری غیر الاستیک برای بیان سخت شدگی فشاری.. ۲۵

شکل (‏۱-۱۳): سیکل بار تک محوری (کشش-فشار-کشش) ۲۷

شکل (‏۱-۱۴): سطح تسلیم در تنش صفحه‌ای.. ۲۹

شکل (‏۱-۱۵): معیار تنش برشی ترسکا ۳۲

شکل (‏۱-۱۶): معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم (فون مایزز) ۳۳

شکل (‏۱-۱۷): مقایسه معیار تسلیم فون مایزز و ترسکا ۳۳

شکل (‏۱-۱۸): مدل بتن مندر در کشش و فشار ۳۶

شکل (‏۱-۱۹): مدل بتن مندر، برای بتن در بارگذاری استاتیکی.. ۳۷

شکل (‏۱-۲۰): مدل بتن مندر، برای بتن در بارگذاری دینامیکی.. ۳۷

شکل (‏۱-۲۱): اعمال ضرایب میرایی در قسمت مصالح به مدل. ۴۴


برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مقاله کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مشاهده و دریافت مقاله تحلیلی