میلگرد ادکا

میلگرد ادکا

میلگرد ممان منفی:

– روی هر تیرچه قرار می گیرد
– خم حداقل ۹۰ درجه ( ۱۲ db )

در انتها= عرض تیر + L/5 + 12db
میانی=عرض تیر + L/5 +L/5 + 12db
________________________________

میلگرد تقویت برشی (ادکا، عصایی):

-روی هر تیرچه قرار می گیرد
– خم حداقل ۱۸۰ درجه
[ ( max( 4db, 6cm) ]

– در انتهای دهانه= عرض تیر + خم + طول میلگرد اریب شده+ حدود ۵۰ سانتیمتر + خم.

– در دهانه میانی=عرض تیر + خم + ۲×طول میلگرد اریب شده+ ۲×حدود ۵۰ سانتیمتر + خم.

نکته:
حداقل cm12 میلگرد کششی به داخل تکیه گاه ادامه یابد در غیر این صورت میلگرد اتصال(ادکا) با سطح مقطع معادل میلگرد کششی و با طول پوشش کافی در انتهای تیرچه نصب شود.

نکته:
میلگرد منفی براساس %۱۵ لنگر خمشی وسط دهانه محاسبه و در محل تکیه گاه تعبیه می شود و در صورتی که تکیه گاه میانی باشد بیشترین لنگر خمشی دهانه های طرفین، ملاک محاسبه قرار می گیرد. این میلگردها طوری نصب می شوند که تا فاصله ۵/۱دهانه آزاد از تکیهگاه به طرف داخل دهانه، ادامه داشته باشد.

نکته:
موارد فوق از نشریه ضوابط سقف تیرچه بلوک نقل شده است با اینکه عموما تیرچه دوسر مفصل طراحی و فرض میشود ولی در عمل مقداری گیرداری و لنگر منفی در تیرچه ایجاد می شود که با قرار دادن آرماتور منفی با آن مقابله می شود.

نکته:
چون در دو سر تیرچه ها کشش داریم از میلگرد ممان منفی برای مهار آن استفاده می کنیم.

نکته:
برای جلوگیری از ایجاد ترک برشی میلگرد تقویت برشی( ادکا) قرار می گیرد.