انتخاب برگه

با توجه به ویرایش‌های روی جلد مختلف مقررات ملی ساختمان، و اعلام منابع آزمون بر اساس سال روی جلد مباحث،

ملاک تعیین ویرایشی از مباحث که منبع آزمون هستند، گذشت حداقل ۶ ماه از انتشار آن ویرایش است. به عبارت دیگر، هر ویرایش از مبحثی که کمتر از ۶ ماه از انتشار آن گذشته باشد، در آزمون، منبع سوال نبوده ‌و ویرایش قبل از آن ملاک است.

مثلا در آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۱۳۹۷، علیرغم موجود بودن مباحث چهارم و پنجم ویرایش ۱۳۹۶ در بازار مبنای آزمون برای مباحث چهار و پنج؛ ویرایش ۱۳۹۲ می‌باشد.

ویرایش سال روی جلد مباحث = کلا یک کتاب جدید و ارتباطی به ویرایش قبلی ندارد. (حجم کتاب گاها نصف/دو برابر می‌شود.)


مبنای منابع آزمون با توجه به سال اعلامی روی جلد، صرفا سایت دفتر مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

صفحه: http://inbr.ir/?page_id=82

همچنین، لیست مانبع در پایین صفحه زیر موجود هست: https://sazeplus.com/az

توجه: در جایی که در صفحه عنوان شده “آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.” منظور منابعی هست، که سال ویرایش برای آن‌ها اعلام نشده است.