انتخاب برگه

کنکور کارشناسی ارشد عمران

فیلم‌های آموزشی برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد
پکیج کامل فیلم آموزشی ارشد عمران

فیلم‌های آموزشی جامدات

ریز آموزش‌های مجموعه فیلم آموزشی دوره جامع جامدات ویژه موفقیت در آزمون ارشد (استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)

Shop29-94 فیلم جمع بندی و حل تست جامدات (تحلیل سازه – مقاومت مصالح) آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

Shop29-91 فیلم آموزشی نکته و حل تست سوالات تحلیل سازه و مقاومت مصالح ویژه کنکور ارشد

فیلم‌های آموزشی تحلیل سازه

Shop29-29 فیلم آموزش روش کار مجازى در تحلیل سازه‌ها

Shop29-3 فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث لنگر-سطح)

Shop29-4 فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث تیر مزدوج)

Shop29-5 فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث خط تاثیر)

Shop29-9 فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث درجه نامعینی)

Shop29-8 فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث پایداری)

فیلم‌های آموزشی استاتیک

Shop29-10 فیلم آموزش مفهومی استاتیک

فیلم‌های آموزشی مقاومت مصالح

Shop29-7 فیلم آموزش مقاومت مصالح فصل اول: تنش و کرنش

Shop29-11 فیلم آموزش مقاومت مصالح فصل دوم: تغییرشکل‌های محوری

Shop29-30 فیلم آموزش مقاومت مصالح فصل دوم تغییرشکل هاى محورى تحلیل سازه هاى محورى نامعین

Shop29-36 فیلم آموزش مقاومت مصالح – روش ترسیمی ویلیو

فیلم‌های آموزشی ریاضیات

زیرمجموعه‌های فیلم آموزشی کامل ریاضیات و معادلات آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران:

فیلم آموزش ریاضیات عمومی ۱

Shop29-12 ریاضی پایه

Shop29-6 مبحث حد

Shop29-37 مبحث انتگرال

Shop29-47  مبحث مشتق

فیلم آموزش ریاضی عمومی ۲

Shop29-64 مبحث انتگرال دوگانه

Shop29-72‎ مبحث انتگرال سه گانه

Shop29-73‎ مبحث انتگرال روی خم

فیلم آموزش معادلات دیفرانسی

Shop29-67 معادلات تفکیک پذیر

Shop29-68 معادلات مرتبه اول ‎بخش دوم: معادلات همگن

Shop29-84 معادلات مرتبه اول خطی

Shop29-85 معادلات برنولی

Shop29-83 معادلات کامل

Shop29-86 معادلات ریکاتی

Shop29-87 معادلات مرتبه دوم و بالاتر

Shop29-92 حل معادله به کمک سری‌ها