انتخاب برگه

تعداد سوالات به تفکیک هر مبحث در آزمون محاسبه عمران (طراحی عمران = محاسبات عمران)

موضوع سازه های بتن: ۱۷ سوال

موضوع سازه های فولاد: ۱۵ سوال

موضوع بارگذاری: ۱۴ سوال

موضوع پی و گودبرداری: ۵ سوال

موضوع تحلیل سازه: ۵ سوال

موضوع سازه بنایی: ۴ سوال


صفحه ویژه موفقیت در آزمون محاسبات عمران آزمون نظام مهندسی


محصولات مرتبط: