انتخاب برگه

ضوابط ساختمان‎های با مصالح بنایی کلاف دار

۱-۷- تعریفساختمان با مصالح بنایی کلاف دار، که این پس به اختصار ساختمان بنایی نامیده می شود ساختمانی است که با آجر بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته شود و در آن تمام یا قسمتی از بارهای قائم و تمامی بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیواربا مصالح بنایی غیر مصلح ساخته...

ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای

۱-۴- ۱ تعریف  اجزای غیرسازهای در ساختمانها به اجزایی اطلاق میشود که به سازه اصلی متکی اند ولی در تحمل بار های جانبی زلزله به آن کمک نمیکنند اجزا معماری مانند دیوارها و سقف های کاذب و نیز تأسیسات مکانیکی و برقی همراه با نگهدارنده ها و ادوات اتصال آنها جزو این گروه...

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی

۳-۱ ملاحظات کلی۱-۱-۳ کلیه ساختمانهای موضوع این آیین نامه، بجز آن دسته از ساختمانهای با مصالح بنایی که مقررات مندرج در فصل هفتم در آنها رعایت شده باشد، باید بر طبقضوابط مندرج در این فصل محاسبه گردند.۲۳-۲-۱محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می...

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی

۵ – ۱کلیات ۵-۱-۱ سازههای غیرساختمانی به سازههایی اطلاق می شود که کاربری آنها مشابهساختمانهای متعارف نیست، مانند سازههای صنعتی، دکل های انتقال نیرو و … ۵-۱-۲ سازههای غیرساختمانی به لحاظ باربری جانبی به دو گروه تقسیم می شوند: الف – سازههای غیرساختمانی...

راهنمای انجام تحلیل های غیر خطی

۱- کلیات تحلیلغیرخطی سازهها در برابر زلزله به دو روش تحلیلی استاتیکی غیرخطی (بند ۳) و تحلیلی تاریخچه زمانی غیرخطی (بند ۴) قابل انجام می باشند. روشهای تحلیلی غیرخطی برای تخمین سازوکارها (مکانیزمهای) خمیری مورد انتظار، توزیع آسیبهای وارده و ارزیابی عملکرد سازه قابل...

حرکت زمین

۲- ۱ تعریف حرکت زمین که در تحلیلی سازهها مورد استفاده قرار می گیرد، باید حداقلی دارای شرایط «زلزله طرح» مطابق تعریف بند (۱-۲) باشد. آثار حرکت زمین به یکی از صورتهای«طیف بازتاب شتاب» و یا «تاریخچه زمانی شتاب» مشخص میشود. برای «طیف بازتاب شتاب» می توان از «طیف طرح...

الزامات ژئوتکنیکی

۱-۶ شناسایی نوع زمین  لازمه طراحی هر سازهای که بر روی زمین (خاک) قرار می گیرد، شناخت کافی از شرایط زیرسطحی و خصوصیات لایههای زمین زیر آن است. این شناخت با روشهای زیر به دست میآید: – مطالعه نقشههای زمین شناسی منطقه – کسب اطلاعات فنی و پی سازی از وضعیت...

اثر P-∆

کلیات، تعاریف و مفاهیم  اثر P-∆  در هر طبقه به دلیل برون محوری بارهای ثقلی طبقات بالای طبقه آ (طبقه مورد نظر) که نیروی Pi یا (P) نامیده می شود، ایجاد می گردند. در صورتی که تغییر مکان جانبی طبقه آ در اثر نیروهای جانبی زلزله،  ∆ باشد، به لنگر ایجاد شده در...

دیافراگم ها

۱- تعریف و عملکرد مجموعه سیستم مقاوم ساختمانها در برابر نیروهای جانبی معمولاً از دو قسمت اجزای قائم و اجزای افقی (یا تقریباً افقی) تشکیل میشود. اجزای افقی نیروهای افقی زلزله و باد را به اجزای قائم منتقل نموده و اجزای قائم نیز این نیروها را به شالودهها و نهایتاً به...

تعاریف آیین نامه ۲۸۰۰

 اثر P-Delta Effect: P –A اثر ثانوی بارهای قائم بر روی تلاش ها و تغییر مکان های اجزای قاب است که به علت تغییر شکل های ایجاد شده در سازه به وجود می آید. اتصال خورجینی: khorjini conection نوعی اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو سمت ستون عبور داده شده و برای...

فایل صوتی پرسشی در خصوص دستورالعمل موسوم به طراحی بیمارستانها بر اساس عملکرد

پاسخ به پرسشی درباره دستورالعمل موسوم به طراحی بیمارستانها بر اساس عملکرد در حاشیه کارگاه مهندسی زلزله عملکردی شهرداری تهران سالار آرین مقدم: سند مذکور عملا غیرقابل کاربرد عملی بوده و هیچ سنخیتی با دغدغه واقعی کشور درباب عملکرد بیمارستانها در سوانح ندارد. یک ترجمه...
توضیح مفهوم اهداف عملکردی در نشریه ۳۶۰ در قالب تعیین هدف بهسازی ویژه برای بیمارستانها توسط دکتر آرین مقدم

توضیح مفهوم اهداف عملکردی در نشریه ۳۶۰ در قالب تعیین هدف بهسازی ویژه برای بیمارستانها توسط دکتر آرین مقدم

فایل صوتی توضیح مفهوم اهداف عملکردی در نشریه ۳۶۰ در قالب تعیین هدف بهسازی ویژه برای بیمارستانها توسط دکتر سالار آرین مقدم زمان: ۳۵ دقیقه “سوق دادن کارفرمای بیمارستان به سمت مقاوم سازی به جای نوسازی از طریق دستکاری اهداف عملکردی مصداق بارز خیانت به اعتماد وی...