انتخاب برگه

ضوابط ساختمان‎های با مصالح بنایی کلاف دار

مهر ۲۰, ۱۳۹۸ | آموزشی | ۰ دیدگاه

۱-۷- تعریف
ساختمان با مصالح بنایی کلاف دار، که این پس به اختصار ساختمان بنایی نامیده می شود ساختمانی است که با آجر بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته شود و در آن تمام یا قسمتی از بارهای قائم و تمامی بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیواربا مصالح بنایی غیر مصلح ساخته میشود وجود میلگرد های انسجام بخش دیوار را مسلح نمی کند. ساختمانی که در آن بار جانبی در یک امتداد توسط دیوارهای با مصالح بنایی و در امتداد دیگر توسط عناصری غیر از دیوار تحمل می شود، ساختمان مختلط است و در ردیف ساختمانهای با مصالح بنایی قرار نمیگیرد. رعایت کلیه ضوابط این فصل برای تمام مناطق با خطرهای نسبی مختلف الزامی است.
ساختمان ها بنایی غیر مسلح ب دو دسته تقسیم میشوند:
۱- ساختمان بنایی دارای کلافهای افقی و قائم ۲
۲- ساختمان بنایی دارای میلگردهای انسجام بخشی

۲-۷ هندسه ساختمان
۱-۲-۷ ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز
رعایت کلیه شرایط و محدودیتهای زیر برای ارتفاع و تعداد طبقه ساختمان هایمشمول این فصل الزامی است.
۱- حدلکثر تعداد طبقات ساختمان بنایی بدون احتساب زیر زمین دو طبقه است.

۲- تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر تجاوز کند.
۳- ارتفاع طبقه، از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف، نباید از ۴ متر بیشتر باشد.
۴- اگر ارتفاع طبقه از ۴ متر بیشتر باشد، علاوه بر کلاف بندی مطابق بند (۷-۹-۱)، باید یک کلاف افقی اضافی در ارتفاع حداکثر ۴ متر از روی کلاف زیرین دیوارها تعبیهشود. در صورت اخیر می توان ارتفاع طبقه را تا حداکثر ۶ متر افزایش داد.
۵- زیرزمین طبقهای است که تراز روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از ۱/۵ متر بیشتر نباشد. به علاوه، حداکثر مقدار اختلاف تراز سقف زیرزمین با تراززمین در پایین دست ساختمان نباید از ۲ متر تجاوز کند، در غیر این صورت این طبقهنیز به عنوان یک طبقه منظور می شود.
۶- حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه است.
۷- ۲-۲ پلان ساختمان
۱-۲-۲-۷ محدودیتهای پلان
به طور کلی پلان ساختمان بنایی درهردو امتداد، باید شرایط زیر را برای تحمل یکنواخت نیروهای افقی ناشی از زلزله برآورده نماید.
۱- پلان ساختمان نسبت به هر دو محور اصلی، قرینه یا نزدیک به قرینه باشد
۲- طول ساختمان نباید از سه برابر عرض آن تجاوز کند.
۳- ابعاد پیشامدگی در پلان ساختمان، بدون تعبیه درز انقطاع، به مقادیری که در شکل (۷-۱) مشخصی شده است، محدود باشد.
چنانچه در شکل (۷-۱_الف) I<L/5 یا در شکل (۷-۱-ب) d<D/5 باشد، این قسمتها پیش آمدگی تلقی نمی شود. در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد، مشروط بر آنکه قرینه بودن پلان ساختمان به طور نامناسبی تغییر نکند.

الف) پیش آمدگی در امتداد طولی ساختمان ب) پیش آمدگی در امتداد عرضی ساختمان
شکلی ۷-۱ ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان

۲-۲-۲-۷ درز انقطاع

اگر پلان ساختمان واجد شرایط زیر باشد، باید با ایجاد درز انقطاع مطابق بند (۱-۶-۳) ساختمان را به قطعات مناسب تر مانند شکلی (۷-۲) تقسیم کرد، به طوری که هر قطعه واجد شرایط باند (۷-۲-۲-۱) شود. در این صورت ادامه درزهای انقطاع در شالوده ساختمان الزامی نیست.

۱-نسبت طول به عرض پلان ساختمان بیشتر از ۳ باشد.
۲- پلان ساختمان نامتقارن بوده و یا دارای پیش آمدگی هایی بیش از مقادیر مندرج در زیربند ۳ از بند (۷-۲-۲-۱) باشد.

شکلی ۷-۲ تقسیم ساختمان به قطعات مناسب با ایجاد درز انقطاع

۳-۲-۷ مقطع قائم ساختمان

ساختمانهای مشمول این فصل نباید در مقاطع قائم دارای پیش آمدگی باشند، ولی در شرایطی که پیش آمدگی در مقاطع قائم اجتناب ناپذیر است، باید ضوابط زیر رعایت شود:
۱- طول جلو آمده طره در بالکنهای سه طرف باز از ۱/۲۰ متر و در بالکن های دو طرف باز از ۱/۵۰ متر بیشتر نباشد.
۲- این طرهها باید به خوبی در سقف طبقه مهار شوند.
۳- پیش آمدگی ساختمان در مقطع قائم به طوری که طبقه بالا به صورت طره جلوتر از طبقه پایین باشد، فقط در موارد زیر مجاز است:
الف- طول جلو آمده طره از یک متر بیشتر نباشد؛
ب- دیوارهای سازهای قسمت پیش آمده نباید بار سقف یا دیوار فوقانی را تحمل کنند. چنانچه بارهای ثقلی ناشی از وزن دیوارهای قسمت پیشامده، باید به ناگزیر توسط سقف یا کف پیش آمده منتقل شود، لازم است از طرههایی که به نحو مناسبی در کلافهای افقی همان تراز مهار شده اند، برای تحمل این بارها استفاده شود (شکلی ۷-۳).
پ- دیوارهای قسمت پیش آمده به وسیله کلافهای قائم فولادی و یا بتن آرمه با اتصال مناسب و مطمئن نگهداشته شوند و دو سر کلافها در عناصر سازهای کف و سقف مهار شوند.
ت- کلاف بندی مربوط به دیوارهای قسمت پیش آمدگی باید به نحوی انجام شود که اولاً هر کلاف حداکثر ۲ متر از دیوار را نگهدارد، ثانیا دو طرف پنجرههای با عرضی بیشتر از ۲ متر نیز دارای کلاف باشد. حداقل مقطع و آرماتوربندی این کلافهای قائم باید، مانند کلافهای قائم ساختمان، مطابق بندهای (۷-۹-۲-۱) و (۷-۹-۲-۲) باشد.

شکل ۷-۳ نمونه ای از نحوه مهار کردن تیر بالکن یا پیش آمدگی در کلاف افقی وسقف

۴-۲-۷ اختلاف تراز
از اختلاف تراز در یک طبقه ساختمان باید حتی الامکان پرهیز شود. در صورت وجود اختلاف تراز بیش از ۶۰ سانتی متر باید دیوارهای حد فاصل دو قسمتی که اختلاف تراز دارند با کلاف بندی اضافی مناسب تقویت شوند و یا اینکه دو قسمت ساختمان با درز انقطاع از یکدیگر جدا شوند (شکلی ۷-۴).
رعایت اندازه مجاز بازشوها در تمام دیوارها مطابق با بند (۷-۳) الزامی است. بین دوقسمت از درز انقطاع باید مطابق شکل (۷-۴-الف) ناحیه فوقانی پر شود و ضوابطبازشوها در قسمت زیرین رعایت شود..

شکلی ۷-۴ رعایت ضوابط مربوط به زمین دارای شیب طبیعی
۷- ۵-۲ شالودهها
شالودهها باید حتی المقدور در یک تراز افقی ساخته شوند. در صورتی که به علت شیب زمین یا علل دیگر احداث شالوده در یک تراز مسیر نباشد، باید هر قسمت آن در یکتراز افقی و با محدودیتهای شکل (۷-۵) اجرا شود.

شکلی ۷-۵ رعایت ضوابط مربوط به زمین دارای شیب طبیعی

اگر از کلافهای افقی به عنوان شالوده استفاده شود، باید کلافهای افقی بر روی کرسی چینی با مصالح بنایی مانند شکل های (۷-۶) و (۷-۷) اجرا شود. در این حالت

۱- عرضی کرسی چینی زیر دیوار یا کلاف افقی نباید از ضخامت دیوار یا عرضی کلافافقی به اضافه ۱۰ سانتی متر کمتر باشد.
۲- عرض کرسی چینی بر روی بتن مگر یا شفته آهک تسطیح، نباید از مقادیرجدولی (۷-۱) کمتر باشد.

۳- کرسی چینی سنگی یا آجری را می توان به صورت پلهای (با نسبت ۱ به ۲) یاغیرپله ای ساخت.
۴- میزان بیرون زدگی هر پله زیرین نسبت به پله روی آن نباید از ارتفاع پله زیرین بیشتر باشد.

۵- ارتفاع شالوده مصالح بنایی(h) نباید از مقادیر جدول (۷-۱) منهای عرض کلاف افقی کمتر باشد.برای مقدار مقاومت بین مقادیر جدول (۷-۱) میتووان از درون یابی خطی استفاده کرد.
جدول ۷-۱ مقدار عرض کرسی چینی بر روی بتن تسطیح یا شفته آهک تسطیح

نوع خاک محل ساخت تعداد ططبقات
۱ ۲ ۳
عرض کرسی پینی مصالح بنایی(سانتی متر)
خاک هایی که مقاومت مجار آنها در حدود ۲ تا ۵/۲ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. ۳۰ ۴۰ ۶۰
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از ۵/۱ و کمتر از ۲ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. .۳۵ ۵۰ ۷۰
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از ۱ و کمتر از ۵/۱ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. ۴۰ ۷۰ ۱۰۰
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها در حدود ۱ کیلو گرم بر سانتی متر مرببع باشد. ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰

اگر دیوار مصالح بنایی مستقیماً روی شالوده مصالح بنایی (آجری یا سنگی) قرار داده شود، باید کلاف قائم را به نحو مناسبی مانند موارد شکلی (۷-۸) در داخل کرسی چینیمهار کرد.
۱- اگر کلاف قائم بتن آرمه باشد، با خم کردن میلگردهای طولی در درون کرسی چینی، مانند شکل (۷-۸- الف).
۲- اگر کلاف قائم فولادی باشد، با جوش دادن میلگردهای شکل به انتهای کلاف قائم، مانند شکلی (۷-۸- ب)
۳- اگر کلاف قائم چوبی باشد، با متصل کردن مفتولهای فولادی یا قطعه ها چوبی مانند شکلی (۷-۸- ج)

شکل ۷-۶ شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی چینی آجر چینی
شکلی ۷-۷شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی چینی سنگی

شکلی ۷-۸ جزئیات مهار کلاف قائم در شالوده مصالح بنایی

به جای استفاده از کلاف افقی با کرسی چینی مصالح بنایی می توان از شالوده بتن آرمه با رعایت شرایط مندرج در جدول (۷-۲) استفاده کرد.
در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است:
۱- مقاومت مشخصه بتن مورد استفاده در شالوده باید حداقل ۲۰ مگاپاسکالباشد.
۲- مقاومت تسلیم میلگرد مورد استفاده در شالوده باید حداقل ۲۴۰مگاپاسکال باشد.
۳- فولاد عرضی باید به میزان فولاد خمشی در نظر گرفته شود.
۴- بتن مگر زیر شالوده با ضخامت ۱۰ سانتی متر بیشتر از عرضی شالوده وحداقل ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر باشد.

نوع خاک محل ساخت تعداد ططبقات
۱ ۲ ۳
فولاد خمشی مورد نیاز در هر سفره
خاک هایی که مقاومت مجار آنها در حدود ۲ تا ۵/۲ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. ۱۰Φ۲ ۱۲Φ۳ ۱۲Φ۳
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از ۵/۱ و کمتر از ۲ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. ۱۰Φ۳ ۱۲Φ۳ ۱۲Φ۳
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها بیش از ۱ و کمتر از ۵/۱ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد. ۱۲Φ۳ ۱۲Φ۳ ۱۲Φ۴
خاک هایی که مقاومت مجاز آنها در حدود ۱ کیلو گرم بر سانتی متر مرببع باشد. ۱۲Φ۳ ۱۴Φ۴ ۱۴Φ۶

جدول ۷-۲ شرایط استفاده از شالوده بتن آرمه در زیر دیوار

شکل ۷-۹ شالوده بتن آرمه مورد نیاز در زیر دیوار مصالح بنایی

۳-۷ بازشو (در – پنجره – گنجه)
در ساختمان های بنایی به طور کلی باید از احداث بازشوهای وسیع احتراز شود و حتی المقدور بازشوها در قسمت مرکزی دیوار قرار گیرند.
رعایت همه محدودیتهای ذیلی برای هر دیوار سازه ای (مطابق تعریف بند ۷-۴-۱)الزامی است:
الف) مجموع سطح بازشوها نباید از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.
ب) مجموع طولی بازشوها نباید از یک دوم طول دیوار بیشتر باشد
پ) فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دوسوم ارتفاع بازشو یا ۷۵ سانتی متر کمتر باشد، مگر انکه در طرفین بازشو کلاف قائم قرار داده شود.
ت) فاصله افقی دو بازشو از دوسوم ارتفاع کوچکترین بازشو مجاور خود کمتر نبوده و از یک ششم مجموع طول آن دو بازشو نیز کمتر نباشد. در غیر این صورت، جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار سازه ای به حساب آورد و نعل درگاه روی بازشوها باید به صورت یکسره با دهانهای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بین آنها و ۲۰ سانتی متر اضافه در هر طرف منظور شود.
ج) هیچ یک از ابعاد بازشو نباید از ۲/۵ متر بیشتر باشد. در غیر این صورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم، که به کلافهای افقی بالا و پایین آن طبقه متصل می شوند، و همچنین با مهار نعل درگاه بازشو در کلافهای قائم طرفین تقویت کرد. حداقلی مشخصات و ابعاد کلافهای قائم باید متناسب با شرایط جدولی (۷-۳) تعبیه شوند.
جدولی ۷-۳ مشخصات کلافهای قائم در اطراف بازشوهای بزرگتر از ۲/۵ متر
مشخصات کلاف قایم در اطراف بازشو ها
مقطع کلاف(سانتی متر) ۲۰ *۱۰
مییلگرد های طولی کلاف ۱۰Φ۲
میلگرد های عرضی کلاف @ ۲۰ cmc/cΦ

۷-۴ مصالح
موارد زیر برای کلیه مصالح مصرفی و اجزای آنها باید مطابق با فصل دوم مبحث هشتم ومبحث پنجم مقررات ملی ساختمان باشد.

۵-۷ انواع دیوار مصالح بنایی
دیوارهای مصالح بنایی به دو نوع سازهای و غیرسازهای تقسیم می شوند.
۱-۵-۷ دیوارهای سازهای
دیوار سازهای دیواری است که برای تحمل بار قائم یا قائم و جانبی در ساختمان در نظر گرفته می شود و باید شرایط زیر را دارا باشد.
۱- حداکثر طولی مجاز محصور بین دو کلاف قائم از کل طولی هر دیوارسازهای، نباید از ۵ متر یا ۳۰ برابر ضخامت ان بیشتر باشد.
۳- ارتفاع دیوار سازهای برابر با ارتفاع طبقه مطابق با بند (۷-۲-۱) می باشد.
۴- مقدار دیوارهای سازهای در هر طبقه و در هر امتداد برابر است با نسبت مساحت مقطع افقی دیوارها در امتداد مورد نظر به مساحت زیربنای آن طبقه آن بخشی از دیوار که در بالا و پایین بازشوها قرار دارد، نباید در محاسبه مقدار دیوار منظور شود (شکلی ۷-۱۲).
۵- حداقل نسبتا ضخامت به ارتفاع دیوار سازه ای نباید از s’ کمتر باشد. درهرحالی ضخامت دیوار سازه ای در طبقه اول و دوم نباید از ۲۲ سانتیمتر و در زیر زمین از ۳۵سانتی متر کمتر باشد.
جدولی ۷-۳ حداقل مقدار دیوار سازهای در هر امتداد ساختمان برای مناطق مختلف خطر نسبی

نوع و تعداد طبقات خطر نسبی مناطق
خطر نسبی زیاد و بسیار زیاد خطر نسبی کم و متوسط
زیر زمین طبقه اول طبقه دوم زیر زمین طبقه اول طبقه دوم

ساختمان آجری یک طبقه ۶% ۴% – ۵% ۳% –
دو طبقه ۸% ۶% ۴% ۶% ۵% ۳%

ساختمان با بلوک سیمانی یک طبقه ۱۰% ۶% – ۸% ۵ –
دو طبقه ۱۲% ۱۰% ۶% ۹% ۸ ۵%
ساختمان سنگی یک طبقه ۶% ۵% – ۵% ۴ –
دو طبقه ۸% ۸% ۵% ۶% ۶ ۴%

۷- ۲-۵ اجرای دیوارسازهای
۱- در ساختمان بنائی استفاده از ملات گل و یا گل آهک مجاز نیست.
۲- برای اجرای دیوار سنگی و دیوار بلوک سیمانی باید از ملات ماسه سیمان با عیارحداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات استفاده شود.
۳- برای اجرای دیوار می توان از ملات ماسه سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب یا ملات باتارد (ملات ماسه-آهک -سیمان) با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان و ۱۲۵ کیلوگرم اهک در متر مکعب ملات نیز استفاده کرد.
۴- برای اجرای جان پناه بام و بالکن و قسمت طرهای دودکش ها باید منحصراً از ملاتماسه سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات استفاده شود.
۵- ملات ماسه سیمان باید حداکثر در مدت یک ساعت پس از تهیه، مصرف شود.
۶- آجر مصرفی در دیوارها باید از جنس مرغوب و دارای قدرت باربری و دوام مناسبباشد و قبل از استفاده مطابق بند (۷-۱۰-۶) زنجاب شود.
۷- بلوک سیمانی مصرفی در دیوارها باید از جنسی مرغوب و دارای قدرت باربری و دواممناسب باشد و قبل از استفاده مطابق بند (۷-۱۰-۶) زنجاب شود.
۸- سنگ مصرفی در دیوارها باید از جنسی مرغوب و دارای قدرت باربری و دوام مناسب باشد.
۹- فولاد مصرفی در دیوارها باید از جنس مرغوب و دارای حد جاری شدن مشخصی باشد.

۷- ۲-۲-۵چیدن دیوار
۱- برای ساخت دیوار با سنگی که به شکل مکعب مستطیل، یا آجر یا بلوک سیمانیاست، نباید بندهای قائم در یک راستا قرار گیرد.
۲- درزهای قائم «هرز ملات» باید کاملاً با ملات پر شود.
۳- برای اجرای دیوار با سنگ لاشه، لازم است سنگ لاشهها با قفل و بست مجاورهمقرار گرفته و بین آنها کاملاً با ملات پر شود
۴- اگر دیوار چینی به طور همزمان میسر نباشد، می توان قسمتهایی را به صورت«لاریز» ساخت و قسمتهای بعدی را روی لاریز بنا کرد.
۵- دیوارهای سازهای به هم پیوسته یا متقاطع (در گوشههای ساختمان) باید به طور
همزمان و در یک تراز چیده و در یک سطح بالا آورده شود.
۶- دندانهدار کردن دیوار سازهای (هشت گیر) که معمولا برای اتصال دیوارها یا برایساختن دیوارهای طویلی به کار می رود، مجاز نیست.
۷- ۳-۲-۵ میلگرد میانی
در ناحیه یک سوم میانی ارتفاع هر دیوار سازه ای که دهانه آن ۳ تا ۵ متر باشد، باید حداقل سه میلگرد به قطر ۱۰ میلی متر با شرایط زیر در درزهای افقی به صورت سرتاسری تا محل کلافهای قائم امتداد داده شود و در داخل آنها مهار گردد(شکلی ۷-۱۳):
۱- یک میلگرد در وسط ارتفاع
۲- دو میلگرد به فاصله یک ششم ارتفاع دیوار یکی بالا و یکی پایین میلگرد وسط

شکلی ۷-۱۳ نحوه تعبیه میلگردهای ناحیه یک سوم میانی ارتفاع دیوار(h) و اتصال به کلاف قائم

۳-۵-۷ دیوار غیرسازهای
دیوار غیرسازهای دیوارى است که برای جدا کردن فضای داخلی ساختمان به عنوان تیغـه یا جداگر به کار برده می شود. این دیوار سهمی در تحمل بارهای قائم ندارد و باید با استفاده از عناصر کمکی مطابق با سایر شرایط این بند، بار جانبی ناشی از وزن خود را

۱- حداکثر طول مجاز هر دیوار غیرسازهای بین دو کلاف قائم، نباید از ۶ متر یا ۴۰ برابرضخامت آن دیوار بیشتر باشد (شکلی ۷-۱۴).
۲- حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیرسازه ای نباید از ۲۰ کمتر باشد. در صورتاستفاده از آجر، حداقل ضخامت دیوار غیرسازهای باید برابر با عرض آجر باشد.
۳- حداکثر ارتفاع دیوار غیرسازهای از تراز کف ۳/۵ متر است. در صورت تجاوز از این مقدار باید دیوار غیرسازهای با تعبیه عناصر افقی و قائم مانند زیر بند ۵ زیر به طور

مناسبی مقید و محدود شود.
۴- دیوار غیرسازهای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارد، باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار
شود، یعنی رگ آخر تیغه با فشار و ملات کافی در زیر سقف جای داده (مهر) شود.
۵- لبه فوقانی (افقی) دیوار غیرسازهای که در تمام ارتفاع ادامه ندارد باید با کلاف فولادی یا ناودانی نمره ۶ یا معادلی مقطع بتن مسلح یا چوبی که به دیوارسازهای یا کلافهایاحاطه کننده دیوار غیرسازهای متصل باشد، مقید شود (شکلی ۷-۱۴).
۶- در صورتی که لبه قائم دیوار غیرسازهای (تیغه) آزاد باشد، این لبه باید به یک تیغهدیگر، یا یک دیوار عمود بر ان، یا کلاف قائم و یا ستونک معادل یک ناودانی فولادی نمره ۶ یا مقطع بتن آرمه یا چوبی، با اتصال کافی تکیه داشته باشد.
شکلی ۷-۱۴ جزئیات دیوارهای غیر سازهای

۷- دیوار غیرسازهای متکی به دیوار سازهای باید به طور همزمان یا به صورت لاریز یا به صورت هشتگیر چیده شود. چنانچه دیوار غیرسازهای بعد از احداث دیوارسازهای و بدون اتصال به آن ساخته شود، باید در محل تقاطع به نحو مناسبی به دیوارسازهای متصل و محکم شود. در این حالت دیوار سازهای در صورت دارا بودن سایر شرایط فوق می تواند به عنوان نگهدارنده برای دیوار غیرسازهای محسوب شود. در صورتی که اتصال کافی بین دیوار غیرسازهای و دیوار سازه ای وجود نداشته باشد، لبه کناری دیوار

غیر سازه ای آزاد تلقی شده و باید طبق شرایط مندرج در زی ربند ۶ عنصر قایم در لبه ی آن تعبیه شود. دو دیوار غیرسازهای عمود بر هم نیز باید با یکدیگر قفل و بست شوند.
۸- هشت گیر را می توان منحصراً برای اتصال دیوارهای غیرسازهای به کار گرفت، مشروط
برای درگیر کردن دیوار غیرسازهای به دیوار سازه ای می توان از میلهای مهاری بامشخصات ارائه شده در شکل (۷-۱۵) استفاده کرد.
شکلی ۷-۱۵ نحوه قفل و بست دیوار غیرسازهای به دیوار سازهای

۴-۵-۷ جان پناه
ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده، در صورتی که ضخامت دیوار آن۱۰ و یا ۲۰ سانتی متر باشد، نباید به ترتیب از ۵۰ و ۷۰ سانتی متر تجاوز کند و باید مطابق شکل (۷-۱۶) و در فواصل پنج متر از یکدیگر مهار شود. در صورتی که ارتفاع جان پناه از ۷۰ سانتی متر بیشتر باشد، باید کلافهای قائم تا بالای جان پناه ادامه یافته وبر روی جان پناه کلاف افقی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر و با دو میلگرد افقی تعبیه شود.
۵-۵-۷ بادگیر
بادگیر ساخته شده با مصالح بنایی و اجزای مشابه نباید از کف بام، بلندتر از ۱/۵ متر باشد. در صورتی که ارتفاع بادگیر از این مقدار تجاوز کند باید به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن آرمه به نحو مناسبی تقویت و در کف بام گیردار شود.

۶-۵-۷ دودکش
با توجه به مصالح ساخت دودکش (لوله های سیمانی سبک و مشابه آن) که یکپارچه از طبقات پایین تا بام ادامه مییابد، باید دودکشی در ارتفاعی برابر با ارتفاع جان پناه به روش مناسبی (مثلاً آجر چینی در اطراف آن) مهار شود. ساخت دودکش با مصالح بنایی

۶-۷ کلاف بندی
برای تمام ساختمانهای بنایی اعم از آجری، بلوک سیمانی و یا سنگی (یک، دو و سه طبقه)، حداکثر طولی و ارتفاع هر دیوار سازهای محصور در کلافهای افقی و قائم بهترتیب ۵ و ۴ متر است. در صورتی که طولی و ارتفاع بیشی از مقادیر فوق باشد، باید
کلافهای اضافی (افقی و قائم) به ترتیبی که در بندهای (۷-۶-۱) و (۷-۶-۲) بیان

می شود، در دیوار تعبیه شود.
۱-۶-۷ کلاف بندی افقی
۱-۱-۶-۷ برای کلیه دیوارهای سازهای باید کلافهای افقی با شرایط زیر و در ترازهایتعیین شده، ساخته شود. فاصله کلافهای افقی در همه ترازها نباید از ۴ متر بیشتر باشد.
الف) تراز روی شالوده یا شالوده
کلاف پایین ترین تراز (روی شالوده) باید با بتن مسلح ساخته شود، به طوری که:
۱- عرضی مقطع آن از ضخامت دیوار و یا ۲۵ سانتی متر کمتر نباشد.
۲- ارتفاع مقطع آن از ضخامت دیوار و یا ۲۵ سانتی متر کمتر نباشد.
ب) تراز روی دیوار در هر طبقه
کلاف تراز روی دیوار می تواند از بتن آرمه یا از پروفیل های فولادی معادل تیرآهن نمره ۱۰ ساخته شود و باید شرایط زیر را دارا باشد:
۱- چنانچه کلاف سقف با بتن آرمه ساخته شود، عرض آن باید با ضخامت دیوار برابر باشد.
۲- اگر ضخامت دیوار خارجی بیش از ۲۰ سانتیمتر است، برای امکان نماسازی، می توان عرضی کلاف را ۲۰ سانتی متر اختیار کرد.
۳- در هر حال اختلاف عرضی کلاف با ضخامت دیوار نباید از ۱۲ سانتی متر بیشتر باشد.
۴- ارتفاع کلاف نباید از ۲۰ سانتی متر کمتر باشد.
۵- اگر به جای کلاف بتن آرمه از تیرآهن نمره ۱۰، یا پروفیل های فولادی معادل، استفاده شود،
باید کلاف فولادی به خوبی به سقف متصل شود. همچنین این کلاف باید به نحوی مناسب با کلاف قائم یا دیوار (مثلاً ملات با حداقل ضخامت ۵ سانتی متر) متصل و پایدار شود.
۶- چنانچه سقف از تاوه تخت بتن آرمه درجا ساخته شود، نیازی به کلاف افقی اضافی در
تراز سقف نیست.
۲-۱-۶-۷ میلگرد کلاف افقی بتن آرمه
۱- میلگردهای طولی در کلاف افقی بتن آرمه باید از نوع آجدار و حداقل قطر ۱۰ میلیمتر باشد.
۲- استفاده از میلگرد ساده فقط برای مناطق با خطر نسبی متوسط و کم مجاز است و

در این صورت باید انتهای میلگردهای ساده در محلی وصلهها و در انتهای میلگردها بهقلاب ۱۸۰ درجه ختم شود.
۳- میلگردهای طولی باید حداقل ۴ عدد باشند و در گوشهها قرار گیرند.
۴- اگر عرضی کلاف از ۳۵ سانتی متر تجاوز کند، تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش یابد، به طوری که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵ سانتی متر بیشتر نباشد.
۵- میلگردهای طولی باید با تنگ هایی به قطر حداقل ۶ میلی متر به یکدیگر باقلاب ۱۸۰درجه بسته شوند.
۶- حداکثر فاصله افقی تنگ ها از یکدیگر باید مساوی ارتفاع کالاف و یا ۲۵ سانتی متر (هر کدام کمتراست) باشد.
۷- حداکثر فاصله تنگ ها در ۴۵ سانتی متری از بر هر کلاف قائم که به آن ناحیه بحرانی گفته می شود، باید به ۱۵ سانتی متر کاهش یابد.
۸- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلافها به یکدیگر، نباید وصله میلگرد قرار داشته باشد. وصله میلگردها باید در یک سوم میانی کلاف تعبیه شود.
۹- پوششی بتنی میلگردها نباید برای کلاف زیر دیوارها از ۵ سانتی متر و برای کلاف روی دیوار از ۲/۵ سانتی متر کمتر باشد.
۷- ۳-۱-۶ اتصال کلافهای افقی
۱- در هر تراز، اضلاع مختلف کلافها باید به یکدیگر متصل شوند تا ساختمان دارایکلاف بندی یکپارچه و به هم پیوسته ای باشد.
۲- میلگردهای محل تلاقی اضلاع کلاف (به ویژه برای کلاف روی دیوار) باید به نحویتنظیم شود که اتصال کلافها به خوبی تأمین گردد (شکل ۷-۱۷)
۳- کلاف روی دیوار نباید در هیچ جا منقطع باشد.
۴- در صورتی که مجاری دودکش، تهویه و نظایر آنها با کلاف افقی تلاقی کند، باید میلگردهای کلاف از دو طرف این مجاری عبور داده شود و قطر یا عرضی این مجاری نباید از نصف عرضی کلاف بیشتر باشد (شکلی ۷-۱۸).
۴-۱-۶-۷ درصورتی که ساختمان بنایی دارای ستون های فولادی و یا بتن آرمه نیز باشد این ستونها باید به نحوی مناسب در بالا به عناصر سقف و یا کلاف روی دیوار و در پایین به کلاف زیر دیوار متصل شوند (شکل های ۷-۱۹ و ۷-۲۰)

۷- ۲-۶ کلاف بندی قائم
کلیه دیوارهای سازهای منتهی به کلافهای قائم، باید با رعایت شرایط مربوط به هر یک از موقعیتهای این بند ساخته شود. برای ساختمانهای یک طبقه واقع در مناطق با خطر نسبی متوسط و کم می توان از کلاف قائم چوبی استفاده کرد.
۱-۲-۶-۷ موقعیت کلافهای قائم
۱- کلافهای قائم باید در گوشه های اصلی ساختمان و ترجیحاً در نقاط تقاطع دیوارهااجرا شوند.
۲- اگر طول دیوارسازهای از ۵ متر بیشتر باشد، باید با تعبیه کلافهای قائم طول دیوار رامحدود کرد.
۳- اگر انتهای دیوار سازهای آزاد باشد، باید با تعبیه کلاف قائم آنرا مقید ساخت.
۴- فاصله آزاد بین کلافهای قائم نباید از ۵ متر تجاوز کند.
۵- در اطراف بازشوها باید در صورت نیاز مطابق بند (۷-۳-۱) کلاف قائم اجرا شود.
۶- هیچ یک از ابعاد مقطع کلاف قائم بتن آرمه (به استثنای کلاف قائم اطراف بازشوها)نباید کمتر از ۲۰ سانتیمتر باشد.
۷- کلاف قائم نباید در هیچ جا منقطع باشد.
۲-۲-۶-۷ میلگرد کلاف قائم بتن آرمه
۱- میلگردهای اصلی در کلافهای قائم بتن آرمه باید از نوع آجدار و با حداقل قطر ۱۰میلیمتر باشد. استفاده از میلگرد ساده برای کلافهای قائم مجاز نیست.
۲- میلگردهای اصلی باید حداقل ۴ عدد باشند و در گوشه ها قرار داده شوند و انتهایآنها به نحوی مناسب مهار شود.
۳- اگر عرضی مقطع کلاف برابر با ۳۵ سانتی متر یا بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود، به طوری که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵ سانتی متر بیشتر نباشد.
۴- میلگردهای اصلی باید با تنگ هایی به قطر حداقل ۶ میلی متر به یکدیگر بسته شود.
۵- حداکثر فاصله قائم تنگها از یکدیگر باید مساوی عرضی مقطع کالاف و یا ۲۵سانتی متر (هر کدام کمتراست) باشد.

۶- حداکثر فاصله تنگ ها در ناحیه بحرانی باید به ۱۵ سانتی متر کاهش یابد.
۷- طولی ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه شده و برابر بابزرگ ترین مقادیر زیر است:
الف – یک پنجم فاصله محور تا محور کلافهای افقی بالا و پایین دیوار بنایی
ب – دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار
۸- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلافها به یکدیگر نباید وصله میلگرد قرار گیرد،بلکه وصله میلگردها باید در یک سوم میانی ارتفاع کلاف تعبیه شود.
۹- میلگردهای اصلی کلاف قائم باید با حداقل طولی مهاری ۴۰ سانتی متر در انتها بهزاویه ۹۰ درجه ختم و در کلاف افقی در تراز سقف مهار شود (شکلی ۷-۲۱).
۱۰- آرماتورهای اصلی کلاف قائم باید حداقل به اندازه ۴۰ سانتی متر به صورت قائم و ۲۰سانتی متر با خم ۹۰ درجه در داخل شالوده مهار شود (شکلی ۷-۲۲).
۱۱- پوششی بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از ۲/۵ سانتیمتر کمتر باشد.
۷ – ۳-۲-۶ نحوه اجرای کلافی قائم بتن آرمه
اجرای کلافهای قائم بتن آرمه باید همزمان با اجرای دیوار سازهای و به صورت یکپارچه مانند شکل (۷-۲۲) انجام شود. اگر کلاف قائم با دیوار همزمان اجرا نشود، رعایت موارد

الف – اجرای دیوار و باز گذاشتن محلی کلاف به صورت کنگره ای
ب – میلگردگذاری و تأمین همپوشانی با میلگردهای انتظار
پ – نصب مرحله ای قالب بیرونی به ارتفاع ۷۰ سانتی متر از پایین به بالا
ت- ملات ریزی مرحلهای و ویبره کردن برای حصول اطمینان از جاگیری ملات در تمامفضاهای خالی
۷- ۲-۶- ۴ کلافهای قائم معادل
به جای کلاف قائم بتنی می توان از کلاف فولادی یا چوبی به شرح زیر استفاده کرد.
۷- ۱-۴-۲-۶ کلافهای قائم فولادی
۱- کلاف فولادی را می توان از تیرآهن نمره ۱۰ و یا پروفیل فولادی با سطح مقطع معادل آن ساخت، مشروط بر آن که اتصال کلاف فولادی با دیوار به وسیله

میلگردهای افقی به خوبی تأمین شود (شکل۷-۲۰-ب).
۲- چنانچه پروفیل های فولادی در و پنجره، معادل تیرآهن نمره ۱۰ باشد و به خوبی درکلاف افقی و سقف مهار شده باشد، می توان آن را به عنوان کلاف قائم در نظر گرفت.
۲-۴-۲-۶-۷ کلافهای قائم چوبی
۱- برای ساختمانهای یک طبقه در مناطق با خطر نسبی متوسط یا کم، می توان به جای کلاف بتن آرمه از پایه یا ستون چوبی با حداقل مقطع ۵۰ سانتی متر مربع استفاده کرد. کوچکترین بعد کلاف چوبی باید حداقل ۵ سانتی متر باشد. کلاف چوبی باید عاری از ترک، شکاف و اعوجاج باشد.
۲- کلاف چوبی باید به خوبی در کلافهای افقی تراز سقف و زیر دیوار و داخلی شالوده
مهار شود.
۵-۲-۶-۷ میلگرد گذاری معادل
به جای کلافهای قائم می توان میلگردهایی را مطابق با شرایط زیر و در محلهای تعیین شده در دیوارهای سازهای توزیع کرد (شکلی ۷-۲۳):
۱- میلگردهای قائم از نوع آجدار با قطر ۱۰ میلی متر و با فاصله حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۲۰ سانتی متر تعبیه شود.
۲- میلگردهای قائم باید با میلگردهای افقی به قطر حداقل ۶ میلی متر و در فاصلههایحداکثر ۲۵ سانتی متر به یکدیگر بسته شود.
۳- برای هر میلگرد قائم باید فضایی با حداقل ۶ سانتی متر در هر ضلع ایجاد شود کههمزمان با چیدن دیوار با ملات پر شود
۴- میلگردهای قائم باید در کلافهای افقی بالا و پایین با خم ۹۰ درجه و حداقل ۴۰سانتی متر مهار شود.

۷- ۶-۲-۶ اتصال کلافهای قائم

۱- در هر تراز و در کلیه نقاط تقاطع، کلافهای قائم و افقی باید به یکدیگر متصل شوند تا ساختمان کلاف بندی شده مانند یک سامانه سه بعدی یکپارچه و به هم پیوسته عمل کند.
۲- کلافهای قائم وافقی باید در تمام نقاط تقاطع به یکدیگر متصل شوند به طوری کهمیلگردهای طولی آنها در تمام طولی نقاط تقاطع ادامه یابد.
۳- در نقاط تقاطع کلافهای افقی و قائم، وقتی کلاف قائم ادامه نمی یابد، میلگردهای اصلی کلاف قائم باید متناسب با عمق کالاف در داخل کالاف افقی مهار شود
(شکلی۷-۲۲)
۴- در صورتی که مجاری دودکش، تهویه، کانال کولر و نظایر آنها با کلاف قائم تلاقیکند، باید میلگردهای کلاف از دو طرف این مجاری عبور داده شود. به علاوه قطار یا عرضی این مجاری نباید از نصف عرضی مقطع کلاف بیشتر باشد (شکلی ۷-۲۴)

۷- ۳-۶ کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل
اگر بر روی دیوارهای انتهایی ساختمان بنایی، که سقف آن خرپا یا شیروانی است، خرپا نباشد، باید قسمت مثلثی شکل این دیوارها با کلاف بندی به شرح زیر تقویت گردد(شکلی ۷-۲۵):
۱- در قاعده قسمت مثلثی شکل دیوار انتهایی به محاذات کلاف زیر تکیه گاه خرپاها،کلاف افقی مطابق بند (۷-۶-۱) تعبیه و به یکدیگر متصل شود.
۲- سطح فوقانی دیوار مثلثی شکلی با کلاف پوشانده شود، به طوری که سطح بالای کلافموازی صفحه پوشش و سطح زیرین آن پلکانی باشد.
۵- بین دو کلاف پایین و بالای قسمت مثلثی شکلی دیوار، کلافهای قائم حداکثر به
فاصله ۵ متر مطابق بند (۷-۶-۲) تعبیه و در کلافهای تحتانی و فوقانی مهار شود.
۷-۷ سقف
سقف ساختمان بنایی باید یکپارچه بوده و در برابر نیروهای ناشی از زلزله از تکیه گاه خوب جدا نشود.

۱-۷-۷انواع سقف
سقفهای مجاز و متداول برای ساختمان بنایی می توانند به صورت تخت، شیب دار یا قوسی با استفاده از طاق ضربی، تیرچه بلوک و چوبی اجرا شود.
۲-۷-۷مصالح سقف
۱- مصالح مصرفی سقف باید مطابق با فصل پنجم مقررات ملی ساختمان باشد.
۲- کاربرد چوب به عنوان عنصر باربر سقف در صورتی مجاز است که پوشش سقف از نوع سبک نظیر تخته – ورق آهن یا صفحات موجدار فلزی باشد و در این صورت برای کلاف بندی سقف نیز می توان از چوب استفاده کرد.
۳- سقف چوبی با پوشش حصیر و نی با گل و یا شفته آهک و یا طاق خشتی مجاز نیست.

شکلی ۷-۲۳ جزئیات میلگردهای قائم و افقی در سامانه میلگرد گذاری معادلی

شکلی ۷-۲۴ میلگردگذاری اطراف مجاری (دود کشی و تهویه) عبور داده شده از کلاف قائم
۳-۷-۷ اتصال سقف به تکیه گاه
عناصر سقف (تیر و تیرچه اعم از فولادی، بتنی و چوبی) و یا دالی بتنی باید در تکیه گاهها به نحو مطمئنی به عناصر زیر سری (تیر حمالی، کلاف افقی، جرزها و ستونها) متصل شوند، تا نیروهای زلزله بدون جابجا شدن سقف به دیوارها انتقال یابد. به این منظور رعایت ضوابط زیر الزامی است:
۱- اگر سقف به تیر حمال تکیه دارد، باید اجزای اصلی سقف به تیر حمال به خوبیمتصل شود و تیر حمالی نیز به کلاف روی دیوار مهار شود.

۲- اگر سقف طاق ضربی بر روی دیوار قرار میگیرد، باید تیرآهن های سقف در داخل کلاف افقی به خوبی مهار شود. برای این منظور می توان به یکی از روشهای زیر اقدامکرد (شکلی ۷-۲۶):
الف) اگر کلاف افقی بتن آرمه باشد، باید تیرآهن های سقف به صفحات فولادی، که ازقبل روی کلاف و به وسیله میلگرد داخل آن مهار شده، متصل شوند.
ب) اگر کلاف افقی فولادی باشد، باید تیراهن های سقف به انها متصل شوند.
پ) طول تکیه گاه تیرآهن های سقف طاق ضربی نباید از ارتفاع تیر یا از ۲۰ سانتیمترکمتر باشد.
۳- اگر سقف ساختمان بنایی دال بتنی پیش ساخته باشد، باید به یکی از روشهای زیراتصال سقف به کلافهای افقی تامین شود:
الف) دال پیش ساخته در کلاف افقی بتن آرمه مهار شود.
ب) دالی پیش ساخته با مهار مناسب بر روی کلاف افقی بتن آرمه قرار داده شود.
۴- سقف های تیرچه-بلوک باید به خوبی به کلاف افقی مهار شده و بتن ریزی تیرچه ها وکلاف همزمان انجام شود.
۵- برای سقف های بتن آرمه درجا باید طول تکیه گاه سقف به صورت زیر باشد:
الف) اگر ضخامت دیوار ۲۰ سانتیمتر است، طول تکیه گاه نباید از ۱۵ سانتی متر کمتر باشد.
ب) اگر ضخامت دیوار بیشتر از ۲۰ سانتی متر است، حداقل طول تکیه گاه باید
۱۵ سانتی متر یا ضخامت دیوار مانهای ۱۲ سانتی متر هر کدام بیشتر است، باشد.
۶- عناصر سازه ای راه پله باید در پاگردهایی که هم سطح ساختمان هستند، درکلاف بندی افقی سقف مهار شوند

شکلی ۷-۲۵ کلاف بندی دیوار انتهایی زیر سقفهای شیبدار
۷-۷- ۴ انسجام سقف
برای حفظ انسجام و عملکرد یکپارچه سقف باید نکات زیر رعایت شود:
۷-۷- ۱-۴ سقف طاق ضربی
۱- فاصله بین تیرآهن ها از یک متر تجاوز نکند.
۲- تیر آهن ها باید به گونهای مناسب به کلاف افقی، مطابق زیر بند ۲ از بند (۷-۷-۳)
۳- تیرآهن ها باید به وسیله میلگرد و یا تسمه فولادی (در بالا یا پایین) به صورت ضربدری به یکدیگر بسته شوند، به طوری که اولاً طول مستطیل ضربدری شده بیش از ۱/۵ برابر عرض آن نباشد، ثانیاً مساحت تحت پوشش هر ضربدری از ۲۵ مترمربع تجاوز نکند (شکلی ۷-۲۷).

۴- تکیه گاه مناسبی برای پاطاق آخرین دهانه طاق ضربی تعبیه شود. این تکیه گاه می تواند با قرار دادن یک پروفیل فولادی و اتصال آن با کلاف زیر خود و یا باجاسازی در کلاف بتنی تامین شود.چنانچه این تکیه گاه فولادی باشد باید با میلگردها و یا تسمه های کاملاً کشیده و مستقیم در دو انتهای تیر و همچنین در فواصل کمتر از ۲ متر به آخرین تیرآهن سقف متصل گردد (شکلی ۷-۲۸)

۵-حداقل سطح مقطع میلگرد و یا تسمه که برای مهاربندی ضربدری تیرآهن های سقف و یا ایتوار کردن آخرین دهانه به کار میرود. میلگرد ۱۴ میلی متر و یا تسمه معادل آن میباشد.
شکل ۷-۲۶ نمونه های اتصال تیرآهن سقف طاق ضربی به کلاف افقی بتن آرمه

۲-۴-۷-۷ سقف تیرچه بلوک
الف) تیرچهها به نحو مناسبی به کلافهای افقی مطابق زیربند ۴ از بند (۷-۷-۳) متصل شوند.
ب) ضخامت بتن پوششی روی بلوکها باید حداقل ۵ سانتی متر باشد و میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر ۶ میلی متر به فواصلی حداکثر ۲۵ سانتی متر در جهت عمود بر تیرچهها قرار داده شود.
پ) در صورت تجاوز دهانه تیرچهها از ۴ متر، تیرچهها به وسیله کلاف عرضی، که عرضی مقطع آن حداقل ۱۰ سانتی متر باشد، به هم متصل شوند. این کالاف باید دارای حداقل ۲ میلگرد آجدار سراسری به قطر ۱۰ میلی متر، یکی در بالا و دیگری در پایین مقطع کلاف باشد (شکلی ۷-۲۹).
ت) در صورت وجود طره در سقف، در بالای تیرچه بر روی تکیه گاه میلگردهایی حداقلبه اندازه میلگردهای پایین به طول مهار ۱/۵ متر پیش بینی گردد.
۳-۴-۷-۷ خرپاها
در اجرای خرپاها رعایت موارد زیر الزامی است:
الف) با تعبیه مهاربندهای مورب (درصفحه قائم) و افقی مناسب، بین خرپاها انسجامسقف تأمین شود (شکل۷-۳۰).
ب) اضلاع مختلف خرپای چوبی در نقاط اتصال به یکدیگر با پیچ و مهره و یا اسکوپ های فولادی کاملاً به هم محکم شوند (میخ کردن ساده این اضلاع به یکدیگر کافی نیست).
پ) در سقفهای مسطح شیب دار چنانچه سقف به صورت خرپا نباشد، عناصر مناسبیبرای مقابله بارانش سقف تعبیه شود.
۷- ۵-۷سقف کاذب
دراجرای سقف کاذب رعایت موارد زیر الزامی است:
۱- سقف کاذب باید حتی المقدور با مصالح سبک ساخته شود و قاب بندی ان به نحوی مناسب به سقف، اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکان های ناشی از زلزله موجب خرابی دیوارهای مجاور نشود.
۲- سقفهای کاذب باید به نحو مناسبی به سازهٔ اصلی ساختمان، سقف ها، کلافها و دیوارهای باربر، متصل شوند، به طوری که علاوه بر وزن آنها نیروی جانبی ایجاد شده در آنها به نحو مناسبی، نظیر استفاده از مهاربند موضعی، به سازهٔ اصلی منتقل گردد.

۷- ۶-۷ سقف های قوسی
در صورت تحقق شرایط زیر می توان از سقفهای قوسی استفاده کرد:
۱- نیروی رانشی به حداقل رسانده شود.
۲- دیوارها به خوبی مهار شده و نیروی رانشی را تحمل کنند.
۳- کلاف سراسری به محاذات پاطاق تعبیه شود و سقف قوسی به نحوی مناسب بر رویآن قرار گیرد.
۴- کلاف پاطاق سقفهای قوسی استوانهای به وسیله کش های فولادی مهار شده در آنها به یکدیگر متصل شوند. فاصله کشیها نباید از ۱/۵ متر بیشتر باشد و حداقل سطح مقطع کشی ۳ سانتی متر مربع باشد (شکلی ۷-۳۱)
شکلی ۷-۳۱ تعبیه مهاربندهای افقی در طاقهای قوسی استوانه‌ای

۷- ۸ نماسازی
۱-۸-۷ نمای آجری
۱- اگر آجر نما به طور همزمان با آجر پشت کار چیده می شود، باید ضخامت این دو نوع اجر یکسان و یا تقریبا یکسان باشد تا بتوان آنها را در هر رگ روی یک لایه ملات چید.
۲- اگر آجر نما پس از احداث دیوار پشت کار چیده شود، باید با مهار کردن مفتولهای فلزی در داخل ملات پشت کار و قرار دادن سر آزاد این مفتول ها در ملات آجر نما، این دو قسمت آجرکاری به هم متصل شوند. فاصله این مفتول ها در هر یک از جهات افقی و قائم نباید از ۵۰ سانتی متر بیشتر شود.
۲-۸-۷ نمای سنگی
۱- نماسازی با سنگ غیرپلاک که قطعات سنگ به صورت افقی روی هم چیده می شودباید مطابق نماسازی با آجر، در بند (۷-۸-۱) باشد.
۲- در صورتی که سنگ ها به صورت پلاک به طور قائم نصب شوند، باید با تعبیه اسکوپ ویا مهار مناسب دیگری از جدا شدن و فروریختن آنها در هنگام زلزله جلوگیری شود.
۹-۷ خرپشته
احداث خرپشته باید با رعایت شرایط زیر انجام شود:
۱- در صورتی که سطح زیربنای خرپشته بیش از ۲۵ درصد سطح زیر بنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب می شود و ضوابط بند (۷-۲-۱) در موردآن باید رعایت گردد.
۲- حداکثر ارتفاع خرپشته از تراز طبقه زیر خود ۳ متر است و رعایت ضوابط مربوط بهکلاف بندی افقی و قائم و سایر ضوابط این فصل در مورد جزئیات اجرایی آن الزامی است.


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید