انتخاب برگه

دانلود فهرست بهاء

فهرست بهای واحد پایه رشته
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۹ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۹ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۹ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۹ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۳۹۹ دانلود

 برای رشته مرمت بناهای تاریخی،  اولین بار در ۱۳۹۹ فهرست بها ابلاغ شده است.

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۸ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۸ دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۸ دانلود

برای رشته راهداری و رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی، اولین بار در ۱۳۹۸ فهرست بها ابلاغ شده است.

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۷
 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۷
 دانلود
سوالی دارید؟ پیام دهید