انتخاب برگه

دانلود فهرست بها های ابلاغی نظام فنی و اجرایی کشور

۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دانلود رایگان از سرورهای ابری بدون تبلیغات و پسورد و هرگونه تغییر در فایل ها

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۵دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۵دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۵دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۵دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۵ دانلود