انتخاب برگه

دانلود فهرست بها های ابلاغی نظام فنی و اجرایی کشور

۱۳۹۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

(دانلود رایگان از سرورهای ابری بدون تبلیغات و پسورد و هرگونه تغییر در فایل‌ها)

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۶
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۶
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۶
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۶
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۶
 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۶
 دانلود