انتخاب برگه

دانلود فهرست بها های ابلاغی نظام فنی و اجرایی کشور

۱۳۹۷

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

(دانلود رایگان از سرورهای ابری بدون تبلیغات و پسورد و هرگونه تغییر در فایل‌ها)

فهرست بها ۹۷

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۷
دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۷
دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۷
 دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۷
 دانلود