انتخاب برگه

دانلود فهرست بها های ابلاغی نظام فنی و اجرایی کشور

۱۳۹۸

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

(دانلود رایگان از سرورهای ابری بدون تبلیغات و پسورد و هرگونه تغییر در فایل‌ها)

فهرست بها ۹۸

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۸ دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۸دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۸دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۸دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۸دانلود 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۸دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۳۹۸دانلود

برای رشته راهداری و رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی، اولین بار در ۱۳۹۸ فهرست بها ابلاغ شده است.