انتخاب برگه

لیست برنامه‌های ماشین حساب آزمون محاسبات عمران CASIO fx-9860

بهمن ۹, ۱۳۹۶ | آزمون نظام, محاسبات | ۰ دیدگاه

دریافت برنامه ماشین حساب آزمون محاسبات عمران CASIO fx-9860

               
  برنامه اصلی زیر مجموع برنامه مقادیر محاسباتی  
فولاد Y I S Z ۱- I ساخته شده محاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر و ثابت پیچشی  
۲- BOX محاسبه مساحت، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا و ثابت پیچشی با توجه تشخیص خودکار جداره نازک بودن یا نبودن  
۳- لوله محاسبه مساحت، ممان اینرسی،  اساس مقطع الاستیک و پلاستیک و ثابت پیچشی با توجه تشخیص خودکار جداره نازک بودن یا نبودن  
۴- ناودانی محاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر، ثابت پیچشی  
۵- سپری محاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر و ثابت پیچشی  
۶- مقاطع توپر ۱- دایره ای محاسبه ممان اینرسی،  اساس مقطع الاستیک و پلاستیک، ثابت پیچشی و شعاع ژیراسیون  
۲- چهار گوش  
My  Mp  Mpe  Mpr ۱- I ساخته شده محاسبه لنگر الاستیک، لنگر پلاستیک، لنگر پلاستیک مورد انتظار و لنگر در محل تشکیل مفصل پلاستیک  
۲- BOX  
۳- لوله  
۴- ناودانی  
۵- سپری  
۶- مقاطع توپر ۱- دایره ای  
۲- چهار گوش  
۷- بال کششی سوراخدار  
khamesh ۱- نورد تعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر، بررسی  و محاسبه تمام حالت های حدی مورد نیاز و تعیین مقدار لنگر خمشی اسمی و  قابل تحمل مقطع  
۲- I ساخته شده  
۳- BOX  
۴- لوله  
۵- plate تعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر  
۶- ناودانی تعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر، بررسی  و محاسبه تمام حالت های حدی مورد نیاز و تعیین مقدار لنگر خمشی اسمی و قابل تحمل مقطع  
۷- سپری  
۸- مقاطع توپر ۱- دایره ای  
۲- چهار گوش  
۹- بال کششی سوراخدار  
Boresh ۱- با عمل میدان کششی تشخیص مجاز بودن عمل میدان کششی و محاسبه ضریب کمانش برشی ورق جان، ضریب تقلیل مقاومت برشی، ضریب برشی جان، مقاومت برشی اسمی و طراحی مقطع  
۲- بدون عمل میدان کششی ۱- I حول محور قوی ۱- I ساخته شده محاسبه ضریب کمانش برشی ورق جان، ضریب تقلیل مقاومت برشی، ضریب برشی جان، مقاومت برشی اسمی و طراحی مقطع  
۲- I نورد شده  
۲-L شکل  
۳- قوطی  
۴- دایره  
۵- I حول محور ضعیف  
۶- مقاومت برشی در مجاورت ناحیه اتصال محاسبه مقاومت بررشی طراحی در ناحیه اتصال  
۷- طراحی سخت کننده جان محاسبه حداقل ممان اینرسی مورد نیاز مقطع و تعیین ضخامت سخت کننده در حالت تک و جفت  ورق تقویتی  
Pichesh ۱- لوله محاسبه تنش کمانشی مقطع، مقاومت پیچشی اسمی و طراحی  
۲- قوطی  
Joosh ۱-جوش گوشه محاسبه ضخامت گلوگاه جوش در صورت یکسان نبودن بعد جوش، محاسبه  ارزش نهایی و مقاومت اسمی جوش  
۲- جوش کام محاسبه مقاومت اسمی جوش  
۳-جوش انگشتتانه  
Keshesh ۱-مقاومت کششی در طول عضو محاسبه مقاومت کششی در طول عضو با توجه به تسلیم کششی روی سطح مقطع کل و گسیختگی کششی روی سطح مقطع خالص  
۲-مقاومت کششی در محل اتصال عضو محاسبه مقاومت کششی درمحل اتصال پیچی و جوشی با توجه به تسلیم کششی روی سطح مقطع کل و گسیختگی کششی در مقطع خالص موثر  
۳- برش قالبی محاسبه مقاومت اسمی و طراحی در گسیختگی قالبی با توجه به چک کردن معیار تسلیم برشی – گسیختگی کششی و معیار گسیختگی برشی – گسیختگی کششی  
۴- مقاومت اتکایی محاسبه مقاومت اتکایی اسمی و طراحی در انواع اتصالات پیچی (سوراخ استاندارد، سوراخ بزرگ شده، سوراخ لوبیایی کوتاه، سوراخ لوبیایی بلند در امتداد نیرو و امتداد عمود بر نیرو)  
An  Ae ۱- سطح مقطع خالص با توجه به اثر زیگزاگ سوراخ ها محاسبه سطح مقطع خالص هر مسیر و تعیین بحرانی ترین حالت  
۲- سطح مقطع خاص موثر عضو کششی محاسبه ضریب تاخیر برشی و سطح مقطع خالص موثر عضو کششی در اتصال پیچی و جوشی  
Feshar ۱-مقاومت فشاری تنها با معیار کمانش خمشی محاسبه تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون  
۲-مقاومت فشاری تنها با معیار کمانش پیچشی محاسبه تنش کمانش بحرانی اولر در حالت الاستیک، تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون  
۳-مقاومت فشاری با معیار کمانش خمشی – پیچشی محاسبه تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون برای مقاطع با یک و دو محور تقارن  
               
               
فولاد K GA GB ۱-قاب مهار شده محاسبه ضریب طول موثر با توجه به شرایط تکیه گاهی و انواع اتصالات  
۲-قاب مهار نشده  
Larzeii ۱- لنگر و برش محاسبه نیروی برشی در محل تشکیل مفصل پلاستیک، نیروی برشی و لنگر خمشی در محل اتصال تیر به ستون و محاسبه لنگر خمشی در محل تشکیل مفصل پلاستیک در صورت نیاز  
۲- مهار جانبی تیرها در
قاب های خمشی متوسط و ویژه
۱- حداقل نیروی برای طراحی مهار جانبی تیر محاسبه حداقل نیروی برای طراحی مهار جانبی تیر  
۲- حداکثر فاصله مهار بند جانبی محاسبه حداکثر فاصله مهار بند جانبی در سیستم های باشکل پذیری متوسط و زیاد  
۳- ورق پیوستگی ۱- ستون H شکل تعیین نیاز ورق پیوستگی در ستون  
۲- ستون قوطی شکل ساخته شده از مقطع I  
Tir Peyvand ۱- I شکل محاسبه لنگر و برش پلاستیک تیر پیوند، ماکزیمم دوران غیر الاستیک تیر پیوند ، مقاومت برشی اسمی و طراحی تیر پیوند بر اساس حالت حدی و مقاومت برشی و خمشی مورد نیاز اتصال  
۲- BOX  
Etesalat ۱- اتصال بال محاسبه مقاومت اسمی و طراحی و تعیین خمش مورد نیاز و حداقل ضخامت بال تحت کشش  
۲- اتصال جان ۱- تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری محاسبه مقاومت اسمی و طراحی تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده  
۲- لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری محاسبه لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده  
۳- کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری محاسبه کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری، کنترل خودکار کمانش جانبی جان  
۴-کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری محاسبه کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده  
۳- برش در چشمه اتصال ۱- مقاومت برشی چشمه اتصال محاسبه برش چشمه اتصال  
۲-مقاومت اتصال بر اساس
حالت حدی تسلیم برشی
۱-تغییر شکل چشمه اتصال در تحلیل سازه منظور نشود محاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی با در نظر گرفتن تغییر شکل چشمه اتصال  
۲-تغییر شکل چشمه اتصال در تحلیل سازه منظور شود  
Baseplate ۱-توزیع تنش محاسبه حداکثر و حداقل تنش زیر baseplate  
۲- طراحی ضخامت baseplate محاسبه حداکثر و حداقل تنش زیر baseplate، محاسبه ضخامت مورد نیاز baseplate  
۳- ماکزیمم بار محوری ستون محاسبه مقاومت اتکایی و نیرو محوری خالص ستون  
Mokhtalat ۱-لنگر مثبت محاسبه مقاومت خمشی اسمی و طراحی  
۲- لنگر منفی  
Boreshgir ۳- نیروی برشی افقی مورد نیاز ۱- ناودانی محاسبه مقاومت برشی تک برشگیر و محاسبه مقاومت برشی افقی اسمی کل  
۲- گل میخ  
۳- طراحی فاصله مورد نیاز ۱- ناودانی محاسبه مقاومت برشی تک برشگیر، محاسبه تعداد و ضخامت برشگیر  
۲- گل میخ  
Pich dar etesal estekaki ۱- اثر مشترک برش و کشش در اتصال اصتحکاکی محاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی و محاسبه ضریب کاهش آن  
۲- اثر برش خالص در اتصال اصتحکاکی محاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی  
               
               
               
               
               
بتن MR con ۱- مقطع مستطیلی محاسبه ab، xb، مقدار فولاد بالانس، نسبت فولاد موجود بالانس، مقدار لنگر خمشی در حالت بالانس، تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن)، محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع  
۲- مقطع مستطیلی با فولاد فشاری محاسبه ab، xb،  حداقل فولاد کششی در مقطع با فولاد فشاری، تعیین جاری شدن یا نشدن فولاد فشاری و کششی، محاسبه فولاد بالانس  و نسبت فولاد بالانس در مقطع با فولاد فشاری،
محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع
 
۲- مقطع T شکل ۱- مقطع T شکل مجزا محاسبه ab، xb، ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی برای تعیین نوع عمکرد (Tشکل یا مستطیلی) مقطع، a و لنگر خمشی مقطع، فولاد بالانس تیر  و نسبت فولاد بالانس در مقطع T شکل،
تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن)،
 
۲- مقطع T شکل با دال محاسبه ab، xb، تعیین عرض موثر در تیرها با دال، محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع، فولاد بالانس تیر  و نسبت فولاد بالانس در مقطع T شکل و تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن)  
RO B D ۱- ماکزیمم و مینیمم آرماتور محاسبه حداقل و حداکثر نسبت و مقدار آرماتور کششی مقطع و تعیین مقدار آرماتور مقطع در صورت وارد کردن لنگر مقطع  
Mu B D ۱- ابعاد مجهول مقطع محاسبه عرض مقطع،  عمق موثر  و ارتفاع تیر در مقاطع مستطیلی و T شکل  
Mcr Me ۱- لنگر ترک خوردگی مقطع ۱- مستطیل محاسبه ممان اینرسی کل مقطع بدون در نظر گرفتن اثر آرماتور ها، تنش گسیختگی بتن و لنگر ترک خوردگی مقطع  
۲- T شکل  
۲- لنگر الاستیک یا بهر ه برداری محاسبه ارتفاع تار خنثی، ممان اینرسی مقطع تبدیل یافته، ماکزیمم تنش فشاری  ایجاد شده در دورترین تار فشاری بتن، تنش کششی ایجاد شده در میلگردها و محاسبه  لنگر الاستیک  
Boresh ۱- نیروی مقاومت برشی مقاوم مقطع ۱-به روش تقریبی محاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن به روش تقریبی و مقاومت برشی کل مقطع  
۲-به روش دقیق محاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن به روش دقیق و مقاومت برشی کل مقطع  
۳-با درنظر گرفت اثر برش، خمش و نیرو محوری محاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن در دو حالت نیروی محوری کششی و فشاری و محاسبه مقاومت برشی کل مقطع  
۲-طراحی تیر بتن آرمه تحت تنش محاسبه مقاومت برشی بتن به روش تقریبی، نسبت مساحت خاموت به فاصله خاموت، محاسبه قطر خاموت یا فاصله خاموت گذاری با توجه به نیروی برشی طراحی  
Pichesh ۱- طراحی آرماتور پیچشی محاسبه لنگر پیچشی ترک خوردگی، نسبت سطح مقطع یک شاخه خاموت بسته به فاصله خاموت، محاسبه قطر خاموت یا فاصله خاموت گذاری و محاسبه مقدار میلگرد پیچشی مورد نیاز  
۲-لنگر پیچشی مقاوم محاسبه لنگر پیچشی مقاوم  
Boresh va Pichesh ۱- مقطع توپر محاسبه حداکثر مقدار تنش مجاز و و تعیین قابل قبول بودن یا نبودن مقطع  
۲-مقطع تو خالی  
Sotun ۱- ستون تحت نیروی محوری خالص ۱- دایره ای محاسبه ماکزیمم نیروی کششی و فشاری ، محاسبه مرکز پلاستیک و الاستیک مقطع مستطیل  و ماکزیمم نیروی تنگ بسته  
۲- مستطیلی  
۲- ستون تحت نیرو محوری و خمش ۱- مستطیلی محاسبه نیروی محوری فشاری، لنگر خمشی، نیروی محوری در حالت بالانس، لنگر خمشی بالانس،  ماکزیمم نیروی محوری و خمشی  
 
Daal ۱- دال بدون میلگرد برشی محاسبه مقاومت برشی بتن و میلگردها و نیروی برشی مقاوم مقطع  
۲- دال با میلگرد برشی  
۳- دال با کلاهک برشی  
Divar ۱- دیوار باربر محاسبه نیروی محوری مقاوم دیوار  
۲- دیوار برشی محاسبه مقومت برشی بتن و میلگردها و مقاومت نهایی مقطع  
Dorpich ۱- شکل پذیری زیاد ۱- دایره ای محاسبه حداقل نسبت حجم میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته  
۲- مستطیلی محاسبه سطح مقطع کل تنگ ویژه  
۱- شکل پذیری کم و متوسط ۱- دایره ای محاسبه حداقل نسبت حجم میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته و مینیمم نسبت حجمی میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته  
۲- مستطیلی  
Arze trak ۱- عرض ترک بتن محاسبه عرض ترک خمشی  
mahar armator ۱- طول قلاب استاندارد محاسبه طول قلاب استاندارد  
۲- گیرایی قلاب در کشش محاسبه گیرایی قلاب در کشش  
۳- طول گیرایی در کشش محاسبه طول گیرایی در کشش  
۴- طول گیرایی در فشار محاسبه  طول گیرایی در فشار  
۵- طول پوشش ۲ میلگرد فشاری محاسبه طول پوشش ۲ میلگرد فشاری  
               
               
               
بارگذاری، ۲۸۰۰ و پی ۲۸۰۰  F Janebi ۱- نیرو جانبی وارد بر طبقه ساختمانی محاسبه نیروی جانبی و برش پایه در هر طبقه  
۲- نیروی جانبی وارد بر دیافراگم محاسبه نیروی جانبی  زلزله موثر برای طراحی دیافراگم، ماکزیمم و مینیمم نیروی جانبی  زلزله موثر  برای طراحی دیافراگم  
۳- نیروی جانبی وارد بر اجزای غیر ساختمانی محاسبه نیروی جانبی و برش پایه در هر طبقه  
۲۸۰۰ Qaem ۱- نیروی قائم سازه ۱- ساختمانی محاسبه نیروی قائم  
۲- غیر سازه ای  
۲۸۰۰ Boresh paye ۱- سازه ای محاسبه زمان تناوب اصلی سازه، ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه، برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان  
۲- غیر سازه ای ۱- روش تحلیل استاتیکی معدل محاسبه برش پایه حداقل و حداکثر و برش پایه ساختمان  
۲- روش تحلیل طیفی محاسبه برش پایه ساختمان  
۳- غیر ساختمانی ۱- مشابه ساختمان محاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان  
۲- غیر مشابه ساختمان ۱- متکی به زمین محاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان  
۲- متکی بر سازه های دیگر تشخیص صلب بودن  یا نبودن سازه غیر ساختمانی و محاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان،
ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان در صورت صلب بودن
 
Bar zende ۱-کاهش بار زنده طبقه تشخیص مجاز بودن کاهش بار زنده و محاسبه بار زنده کاهش یافته  
۲-کاهش بار زنده بام ۱-بام تخت  
۲-بام شیبدار  
۳-بام قوسی  
Barf ۱-شیبدار متوازن محاسبه بار برف حداقل و بار برف بام  
۲- شیبدار نامتوازن محاسبه بار برف حداقل و بار برف بام در حالت رو به باد و پشت به باد و محاسبه اضافه بار برف، فاصله ی اضافه بار برف از تاج سقف و ماکزیمم بار برف پشت به باد در صورت وجود  
۳- متوازن قوسی محاسبه بار برف حداقل و بار برف بام  
۴- دندانه ای ۱- متوازن محاسبه بار برف حداقل و بار برف بام  
۲- نا متوازن محاسبه بار برف حداقل و بار برف بام در نقطه ی تاج و قعر  
Tarkib bar ۱-حالت حدی نهایی (طراحی ساختمان خای بتن آرمه) محاسبه ماکزیمم و مینییم ترکیب بار  
۲-حالت حدی مقاومت LRFD (روش
بار و مقاومت در سازه فولادی)
۱- معمولی  
۲-لرزه ای  
۳-روش تنش مجاز  
۴-حالت حدی بهره برداری  
Pey sathi ۱- ظرفیت باربری پی سطحی ۱- دایره ای محاسبه چسبندگی خاک، سربار موجود در اطراف پی، هندسه پی (ترم عرض)، ظرفیت باربری زیر پی و محاسبه حداکثر نیرو قابل اعمال روی پی  
۲- غیر دایره ای  
۲- حداکثر تنش ایجاد شده در زیر پی محاسبه حداکثر تنش ایجاد شده زیر پی با در نظر گرفتن اثر خروج از مرکزیت  
۳- ظرفیت باربری خاک در پی سطحی ۱- حالت تنش مجاز محاسبه ظرفیت باربری مجاز زیر پی در شرایط بار گذاری استاتیکی و دینامیکی، ماکزیمم نیروی مقاوم ناشی از ظرفیت باربرداری خاک و کنترل طراحی پی  
۲- حالت حدی  
۴- لغزش افقی پی سطحی ۱- حالت تنش مجاز محاسبه ظرفیت باربری مجاز زیر پی در شرایط بار گذاری استاتیکی و دینامیکی، ماکزیمم نیروی مقاوم ناشی از ظرفیت باربرداری خاک و کنترل طراحی پی  
۲- حالت حدی  
Divar hael ۱- تغییر شکل دیوار حائل ۱- در حالت سکون محاسبه ضریب رانش خاک، نیروی جانبی وارد برطول دیوار، لنگر مقاوم ، عمق ترک کششی  
۲- در حالت محرک  
۳- در حالت مقاوم  
۲-طراحی و کنترل دیوار حائل ۱- دیوار وزنی ۱-لغزش ۱- حالت تنش مجاز محاسبه نیروی در شرایط استاتیکی و لرزه ای، نیروی مقاوم لغزش،ضریب اطمینان در لغزش و واژگونی،ضریب فشار جانبی خاک در حالت مقاوم و درحالت مقاوم تحت شرایط لرزه ای،
مولفه قائم شتاب زلزله، تشخیص مجاز بودن مقطه در مقابل لغزش و واژگونی
 
۲- حالت حدی  
۲-واژگونی ۱- حالت تنش مجاز  
۲- حالت حدی  
۲- سپر گونه ۱-لغزش ۱- حالت تنش مجاز  
۲- حالت حدی  
۲-واژگونی ۱- حالت تنش مجاز  
۲- حالت حدی  
God bardari ۱- گودبرداری محاسبه ضریب اطمینان پایداری گودبرداری، حداکثر ارتفاع پایداری برای گودبرداری، عمق بحرانی و ضریب پایداری ترانشه  

صفحه ویژه آزمون محاسبات عمران


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید