انتخاب برگه

لیست برنامه‌های ماشین حساب آزمون محاسبات عمران CASIO fx-9860

بهمن ۹, ۱۳۹۶ | آزمون نظام, محاسبات | ۰ دیدگاه

دریافت برنامه ماشین حساب آزمون محاسبات عمران CASIO fx-9860

        
 برنامه اصلیزیر مجموع برنامهمقادیر محاسباتی 
فولادY I S Z۱- I ساخته شدهمحاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر و ثابت پیچشی 
۲- BOXمحاسبه مساحت، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا و ثابت پیچشی با توجه تشخیص خودکار جداره نازک بودن یا نبودن 
۳- لولهمحاسبه مساحت، ممان اینرسی،  اساس مقطع الاستیک و پلاستیک و ثابت پیچشی با توجه تشخیص خودکار جداره نازک بودن یا نبودن 
۴- ناودانیمحاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر، ثابت پیچشی 
۵- سپریمحاسبه تار خنثی الاستیک و پلاستیک، ممان اینرسی در دو راستا، اساس مقطع الاستیک و پلاستیک در دو راستا، شعاع ژیراسیون در دو راستا و موثر و ثابت پیچشی 
۶- مقاطع توپر۱- دایره ایمحاسبه ممان اینرسی،  اساس مقطع الاستیک و پلاستیک، ثابت پیچشی و شعاع ژیراسیون 
۲- چهار گوش 
My  Mp  Mpe  Mpr۱- I ساخته شدهمحاسبه لنگر الاستیک، لنگر پلاستیک، لنگر پلاستیک مورد انتظار و لنگر در محل تشکیل مفصل پلاستیک 
۲- BOX 
۳- لوله 
۴- ناودانی 
۵- سپری 
۶- مقاطع توپر۱- دایره ای 
۲- چهار گوش 
۷- بال کششی سوراخدار 
khamesh۱- نوردتعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر، بررسی  و محاسبه تمام حالت های حدی مورد نیاز و تعیین مقدار لنگر خمشی اسمی و  قابل تحمل مقطع 
۲- I ساخته شده 
۳- BOX 
۴- لوله 
۵- plateتعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر 
۶- ناودانیتعیین فشردگی، غیر فشردگی و اجزای لاغر، بررسی  و محاسبه تمام حالت های حدی مورد نیاز و تعیین مقدار لنگر خمشی اسمی و قابل تحمل مقطع 
۷- سپری 
۸- مقاطع توپر۱- دایره ای 
۲- چهار گوش 
۹- بال کششی سوراخدار 
Boresh۱- با عمل میدان کششیتشخیص مجاز بودن عمل میدان کششی و محاسبه ضریب کمانش برشی ورق جان، ضریب تقلیل مقاومت برشی، ضریب برشی جان، مقاومت برشی اسمی و طراحی مقطع 
۲- بدون عمل میدان کششی۱- I حول محور قوی۱- I ساخته شدهمحاسبه ضریب کمانش برشی ورق جان، ضریب تقلیل مقاومت برشی، ضریب برشی جان، مقاومت برشی اسمی و طراحی مقطع 
۲- I نورد شده 
۲-L شکل 
۳- قوطی 
۴- دایره 
۵- I حول محور ضعیف 
۶- مقاومت برشی در مجاورت ناحیه اتصالمحاسبه مقاومت بررشی طراحی در ناحیه اتصال 
۷- طراحی سخت کننده جانمحاسبه حداقل ممان اینرسی مورد نیاز مقطع و تعیین ضخامت سخت کننده در حالت تک و جفت  ورق تقویتی 
Pichesh۱- لولهمحاسبه تنش کمانشی مقطع، مقاومت پیچشی اسمی و طراحی 
۲- قوطی 
Joosh۱-جوش گوشهمحاسبه ضخامت گلوگاه جوش در صورت یکسان نبودن بعد جوش، محاسبه  ارزش نهایی و مقاومت اسمی جوش 
۲- جوش کاممحاسبه مقاومت اسمی جوش 
۳-جوش انگشتتانه 
Keshesh۱-مقاومت کششی در طول عضومحاسبه مقاومت کششی در طول عضو با توجه به تسلیم کششی روی سطح مقطع کل و گسیختگی کششی روی سطح مقطع خالص 
۲-مقاومت کششی در محل اتصال عضومحاسبه مقاومت کششی درمحل اتصال پیچی و جوشی با توجه به تسلیم کششی روی سطح مقطع کل و گسیختگی کششی در مقطع خالص موثر 
۳- برش قالبیمحاسبه مقاومت اسمی و طراحی در گسیختگی قالبی با توجه به چک کردن معیار تسلیم برشی – گسیختگی کششی و معیار گسیختگی برشی – گسیختگی کششی 
۴- مقاومت اتکاییمحاسبه مقاومت اتکایی اسمی و طراحی در انواع اتصالات پیچی (سوراخ استاندارد، سوراخ بزرگ شده، سوراخ لوبیایی کوتاه، سوراخ لوبیایی بلند در امتداد نیرو و امتداد عمود بر نیرو) 
An  Ae۱- سطح مقطع خالص با توجه به اثر زیگزاگ سوراخ هامحاسبه سطح مقطع خالص هر مسیر و تعیین بحرانی ترین حالت 
۲- سطح مقطع خاص موثر عضو کششیمحاسبه ضریب تاخیر برشی و سطح مقطع خالص موثر عضو کششی در اتصال پیچی و جوشی 
Feshar۱-مقاومت فشاری تنها با معیار کمانش خمشیمحاسبه تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون 
۲-مقاومت فشاری تنها با معیار کمانش پیچشیمحاسبه تنش کمانش بحرانی اولر در حالت الاستیک، تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون 
۳-مقاومت فشاری با معیار کمانش خمشی – پیچشیمحاسبه تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی، مقاومت اسمی و طراحی ستون برای مقاطع با یک و دو محور تقارن 
        
        
فولادK GA GB۱-قاب مهار شدهمحاسبه ضریب طول موثر با توجه به شرایط تکیه گاهی و انواع اتصالات 
۲-قاب مهار نشده 
Larzeii۱- لنگر و برشمحاسبه نیروی برشی در محل تشکیل مفصل پلاستیک، نیروی برشی و لنگر خمشی در محل اتصال تیر به ستون و محاسبه لنگر خمشی در محل تشکیل مفصل پلاستیک در صورت نیاز 
۲- مهار جانبی تیرها در
قاب های خمشی متوسط و ویژه
۱- حداقل نیروی برای طراحی مهار جانبی تیرمحاسبه حداقل نیروی برای طراحی مهار جانبی تیر 
۲- حداکثر فاصله مهار بند جانبیمحاسبه حداکثر فاصله مهار بند جانبی در سیستم های باشکل پذیری متوسط و زیاد 
۳- ورق پیوستگی۱- ستون H شکلتعیین نیاز ورق پیوستگی در ستون 
۲- ستون قوطی شکل ساخته شده از مقطع I 
Tir Peyvand۱- I شکلمحاسبه لنگر و برش پلاستیک تیر پیوند، ماکزیمم دوران غیر الاستیک تیر پیوند ، مقاومت برشی اسمی و طراحی تیر پیوند بر اساس حالت حدی و مقاومت برشی و خمشی مورد نیاز اتصال 
۲- BOX 
Etesalat۱- اتصال بالمحاسبه مقاومت اسمی و طراحی و تعیین خمش مورد نیاز و حداقل ضخامت بال تحت کشش 
۲- اتصال جان۱- تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاریمحاسبه مقاومت اسمی و طراحی تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده 
۲- لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاریمحاسبه لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده 
۳- کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاریمحاسبه کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری، کنترل خودکار کمانش جانبی جان 
۴-کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاریمحاسبه کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز فشاری، تشخیص نیاز بودن سخت کننده و محاسبه مقاومت مورد نیاز سخت کننده 
۳- برش در چشمه اتصال۱- مقاومت برشی چشمه اتصالمحاسبه برش چشمه اتصال 
۲-مقاومت اتصال بر اساس
حالت حدی تسلیم برشی
۱-تغییر شکل چشمه اتصال در تحلیل سازه منظور نشودمحاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی با در نظر گرفتن تغییر شکل چشمه اتصال 
۲-تغییر شکل چشمه اتصال در تحلیل سازه منظور شود 
Baseplate۱-توزیع تنشمحاسبه حداکثر و حداقل تنش زیر baseplate 
۲- طراحی ضخامت baseplateمحاسبه حداکثر و حداقل تنش زیر baseplate، محاسبه ضخامت مورد نیاز baseplate 
۳- ماکزیمم بار محوری ستونمحاسبه مقاومت اتکایی و نیرو محوری خالص ستون 
Mokhtalat۱-لنگر مثبتمحاسبه مقاومت خمشی اسمی و طراحی 
۲- لنگر منفی 
Boreshgir۳- نیروی برشی افقی مورد نیاز۱- ناودانیمحاسبه مقاومت برشی تک برشگیر و محاسبه مقاومت برشی افقی اسمی کل 
۲- گل میخ 
۳- طراحی فاصله مورد نیاز۱- ناودانیمحاسبه مقاومت برشی تک برشگیر، محاسبه تعداد و ضخامت برشگیر 
۲- گل میخ 
Pich dar etesal estekaki۱- اثر مشترک برش و کشش در اتصال اصتحکاکیمحاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی و محاسبه ضریب کاهش آن 
۲- اثر برش خالص در اتصال اصتحکاکیمحاسبه مقاومت برشی اسمی و طراحی 
        
        
        
        
        
بتنMR con۱- مقطع مستطیلیمحاسبه ab، xb، مقدار فولاد بالانس، نسبت فولاد موجود بالانس، مقدار لنگر خمشی در حالت بالانس، تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن)، محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع 
۲- مقطع مستطیلی با فولاد فشاریمحاسبه ab، xb،  حداقل فولاد کششی در مقطع با فولاد فشاری، تعیین جاری شدن یا نشدن فولاد فشاری و کششی، محاسبه فولاد بالانس  و نسبت فولاد بالانس در مقطع با فولاد فشاری،
محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع
 
۲- مقطع T شکل۱- مقطع T شکل مجزامحاسبه ab، xb، ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی برای تعیین نوع عمکرد (Tشکل یا مستطیلی) مقطع، a و لنگر خمشی مقطع، فولاد بالانس تیر  و نسبت فولاد بالانس در مقطع T شکل،
تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن)،
 
۲- مقطع T شکل با دالمحاسبه ab، xb، تعیین عرض موثر در تیرها با دال، محاسبه ارتفاع بلوک ویتنی و تار خنثی مقطع و لنگر خمشی مقطع، فولاد بالانس تیر  و نسبت فولاد بالانس در مقطع T شکل و تعیین نوع مقطع (کم فولاد، پر فولاد یا متوازن) 
RO B D۱- ماکزیمم و مینیمم آرماتورمحاسبه حداقل و حداکثر نسبت و مقدار آرماتور کششی مقطع و تعیین مقدار آرماتور مقطع در صورت وارد کردن لنگر مقطع 
Mu B D۱- ابعاد مجهول مقطعمحاسبه عرض مقطع،  عمق موثر  و ارتفاع تیر در مقاطع مستطیلی و T شکل 
Mcr Me۱- لنگر ترک خوردگی مقطع۱- مستطیلمحاسبه ممان اینرسی کل مقطع بدون در نظر گرفتن اثر آرماتور ها، تنش گسیختگی بتن و لنگر ترک خوردگی مقطع 
۲- T شکل 
۲- لنگر الاستیک یا بهر ه برداریمحاسبه ارتفاع تار خنثی، ممان اینرسی مقطع تبدیل یافته، ماکزیمم تنش فشاری  ایجاد شده در دورترین تار فشاری بتن، تنش کششی ایجاد شده در میلگردها و محاسبه  لنگر الاستیک 
Boresh۱- نیروی مقاومت برشی مقاوم مقطع۱-به روش تقریبیمحاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن به روش تقریبی و مقاومت برشی کل مقطع 
۲-به روش دقیقمحاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن به روش دقیق و مقاومت برشی کل مقطع 
۳-با درنظر گرفت اثر برش، خمش و نیرو محوریمحاسبه مقاومت برشی خاموت در حالات مختلف، مقاومت برشی بتن در دو حالت نیروی محوری کششی و فشاری و محاسبه مقاومت برشی کل مقطع 
۲-طراحی تیر بتن آرمه تحت تنشمحاسبه مقاومت برشی بتن به روش تقریبی، نسبت مساحت خاموت به فاصله خاموت، محاسبه قطر خاموت یا فاصله خاموت گذاری با توجه به نیروی برشی طراحی 
Pichesh۱- طراحی آرماتور پیچشیمحاسبه لنگر پیچشی ترک خوردگی، نسبت سطح مقطع یک شاخه خاموت بسته به فاصله خاموت، محاسبه قطر خاموت یا فاصله خاموت گذاری و محاسبه مقدار میلگرد پیچشی مورد نیاز 
۲-لنگر پیچشی مقاوممحاسبه لنگر پیچشی مقاوم 
Boresh va Pichesh۱- مقطع توپرمحاسبه حداکثر مقدار تنش مجاز و و تعیین قابل قبول بودن یا نبودن مقطع 
۲-مقطع تو خالی 
Sotun۱- ستون تحت نیروی محوری خالص۱- دایره ایمحاسبه ماکزیمم نیروی کششی و فشاری ، محاسبه مرکز پلاستیک و الاستیک مقطع مستطیل  و ماکزیمم نیروی تنگ بسته 
۲- مستطیلی 
۲- ستون تحت نیرو محوری و خمش۱- مستطیلیمحاسبه نیروی محوری فشاری، لنگر خمشی، نیروی محوری در حالت بالانس، لنگر خمشی بالانس،  ماکزیمم نیروی محوری و خمشی 
 
Daal۱- دال بدون میلگرد برشیمحاسبه مقاومت برشی بتن و میلگردها و نیروی برشی مقاوم مقطع 
۲- دال با میلگرد برشی 
۳- دال با کلاهک برشی 
Divar۱- دیوار باربرمحاسبه نیروی محوری مقاوم دیوار 
۲- دیوار برشیمحاسبه مقومت برشی بتن و میلگردها و مقاومت نهایی مقطع 
Dorpich۱- شکل پذیری زیاد۱- دایره ایمحاسبه حداقل نسبت حجم میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته 
۲- مستطیلیمحاسبه سطح مقطع کل تنگ ویژه 
۱- شکل پذیری کم و متوسط۱- دایره ایمحاسبه حداقل نسبت حجم میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته و مینیمم نسبت حجمی میلگرد دورپیچ به حجم کل هسته 
۲- مستطیلی 
Arze trak۱- عرض ترک بتنمحاسبه عرض ترک خمشی 
mahar armator۱- طول قلاب استانداردمحاسبه طول قلاب استاندارد 
۲- گیرایی قلاب در کششمحاسبه گیرایی قلاب در کشش 
۳- طول گیرایی در کششمحاسبه طول گیرایی در کشش 
۴- طول گیرایی در فشارمحاسبه  طول گیرایی در فشار 
۵- طول پوشش ۲ میلگرد فشاریمحاسبه طول پوشش ۲ میلگرد فشاری 
        
        
        
بارگذاری، ۲۸۰۰ و پی۲۸۰۰  F Janebi۱- نیرو جانبی وارد بر طبقه ساختمانیمحاسبه نیروی جانبی و برش پایه در هر طبقه 
۲- نیروی جانبی وارد بر دیافراگممحاسبه نیروی جانبی  زلزله موثر برای طراحی دیافراگم، ماکزیمم و مینیمم نیروی جانبی  زلزله موثر  برای طراحی دیافراگم 
۳- نیروی جانبی وارد بر اجزای غیر ساختمانیمحاسبه نیروی جانبی و برش پایه در هر طبقه 
۲۸۰۰ Qaem۱- نیروی قائم سازه۱- ساختمانیمحاسبه نیروی قائم 
۲- غیر سازه ای 
۲۸۰۰ Boresh paye۱- سازه ایمحاسبه زمان تناوب اصلی سازه، ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه، برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان 
۲- غیر سازه ای۱- روش تحلیل استاتیکی معدلمحاسبه برش پایه حداقل و حداکثر و برش پایه ساختمان 
۲- روش تحلیل طیفیمحاسبه برش پایه ساختمان 
۳- غیر ساختمانی۱- مشابه ساختمانمحاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان، ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان 
۲- غیر مشابه ساختمان۱- متکی به زمینمحاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان 
۲- متکی بر سازه های دیگرتشخیص صلب بودن  یا نبودن سازه غیر ساختمانی و محاسبه ضریب شکل طیف، ضریب اصلاح طیف، ضریب بازتاب ساختمان،
ضریب زلزله حداقل، ضریب زلزله سازه،  برش پایه حداقل و برش پایه ساختمان در صورت صلب بودن
 
Bar zende۱-کاهش بار زنده طبقهتشخیص مجاز بودن کاهش بار زنده و محاسبه بار زنده کاهش یافته 
۲-کاهش بار زنده بام۱-بام تخت 
۲-بام شیبدار 
۳-بام قوسی 
Barf۱-شیبدار متوازنمحاسبه بار برف حداقل و بار برف بام 
۲- شیبدار نامتوازنمحاسبه بار برف حداقل و بار برف بام در حالت رو به باد و پشت به باد و محاسبه اضافه بار برف، فاصله ی اضافه بار برف از تاج سقف و ماکزیمم بار برف پشت به باد در صورت وجود 
۳- متوازن قوسیمحاسبه بار برف حداقل و بار برف بام 
۴- دندانه ای۱- متوازنمحاسبه بار برف حداقل و بار برف بام 
۲- نا متوازنمحاسبه بار برف حداقل و بار برف بام در نقطه ی تاج و قعر 
Tarkib bar۱-حالت حدی نهایی (طراحی ساختمان خای بتن آرمه)محاسبه ماکزیمم و مینییم ترکیب بار 
۲-حالت حدی مقاومت LRFD (روش
بار و مقاومت در سازه فولادی)
۱- معمولی 
۲-لرزه ای 
۳-روش تنش مجاز 
۴-حالت حدی بهره برداری 
Pey sathi۱- ظرفیت باربری پی سطحی۱- دایره ایمحاسبه چسبندگی خاک، سربار موجود در اطراف پی، هندسه پی (ترم عرض)، ظرفیت باربری زیر پی و محاسبه حداکثر نیرو قابل اعمال روی پی 
۲- غیر دایره ای 
۲- حداکثر تنش ایجاد شده در زیر پیمحاسبه حداکثر تنش ایجاد شده زیر پی با در نظر گرفتن اثر خروج از مرکزیت 
۳- ظرفیت باربری خاک در پی سطحی۱- حالت تنش مجازمحاسبه ظرفیت باربری مجاز زیر پی در شرایط بار گذاری استاتیکی و دینامیکی، ماکزیمم نیروی مقاوم ناشی از ظرفیت باربرداری خاک و کنترل طراحی پی 
۲- حالت حدی 
۴- لغزش افقی پی سطحی۱- حالت تنش مجازمحاسبه ظرفیت باربری مجاز زیر پی در شرایط بار گذاری استاتیکی و دینامیکی، ماکزیمم نیروی مقاوم ناشی از ظرفیت باربرداری خاک و کنترل طراحی پی 
۲- حالت حدی 
Divar hael۱- تغییر شکل دیوار حائل۱- در حالت سکونمحاسبه ضریب رانش خاک، نیروی جانبی وارد برطول دیوار، لنگر مقاوم ، عمق ترک کششی 
۲- در حالت محرک 
۳- در حالت مقاوم 
۲-طراحی و کنترل دیوار حائل۱- دیوار وزنی۱-لغزش۱- حالت تنش مجازمحاسبه نیروی در شرایط استاتیکی و لرزه ای، نیروی مقاوم لغزش،ضریب اطمینان در لغزش و واژگونی،ضریب فشار جانبی خاک در حالت مقاوم و درحالت مقاوم تحت شرایط لرزه ای،
مولفه قائم شتاب زلزله، تشخیص مجاز بودن مقطه در مقابل لغزش و واژگونی
 
۲- حالت حدی 
۲-واژگونی۱- حالت تنش مجاز 
۲- حالت حدی 
۲- سپر گونه۱-لغزش۱- حالت تنش مجاز 
۲- حالت حدی 
۲-واژگونی۱- حالت تنش مجاز 
۲- حالت حدی 
God bardari۱- گودبرداریمحاسبه ضریب اطمینان پایداری گودبرداری، حداکثر ارتفاع پایداری برای گودبرداری، عمق بحرانی و ضریب پایداری ترانشه 

صفحه ویژه آزمون محاسبات عمران


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید