انتخاب برگه

دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری جزء منابع آزمون نظام مهندسی برای رشته نقشه برداری هم برای آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و هم برای آزمون‌های کاردان‌های حرفه‌ای نقشه برداری می‌باشد.

نشریه ۹۵

دانلود نشریه ۹۵-مشخصات فنی نقشه برداری

نشریه ۱۱۹

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۱-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد اول ژئودزی و ترازیابی

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۲-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد دوم نقشه برداری هوایی-کلیات

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۳-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد سوم سیستم اطلاعات مکانی-کلیات

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۴-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد چهارم کارتوگرافی-کلیات

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۵-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد پنجم میکروژئودزی

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۶-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد ششم داده های شبکه ای و تصویری

دانلود نشریه ۱۱۹-جلد۷-دستورالعمل های همسان نقشه برداری – جلد هفتم ابنگاری


محصولات مرتبط: