انتخاب برگه

طراحی سوله

مشاهده خروجی نقشه سامانه طراحی سوله آنلاین

(اتوکد بصورت تصویری)

مشاهده دفترچه محاسبات سامانه طراحی سوله آنلاین

با محاسبه دقیق کلیه موارد سازه‌ای موجود در پروژه -پیشنمایش صرفا قسمت هایی از دفترچه برای نمونه می‌باشد.

(فایل Word بصورت تصویری)

مشاهده خروجی فایل SAP2000 سامانه طراحی سوله آنلاین

با تمامی بارگذاری ها، ترکیبات بار و تنظیمات نرم افزار روی فایل

(فایل سپ بصورت تصویری)