انتخاب برگه

چک لیست کنترل مضاعف سازه

سامانه کنترل مضاعف طراحی و محاسبات سازه‌های ساختمان برای کنترل دقیق طراحی و محاسبات سازه‌ها قبل از تائید توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد.

 مهندس محاسب سازه پس از اتمام طراحی و محاسبات و قبل از کنترل محاسبات توسط مرجع کنترل کننده (نظام مهندسی، شهرداری، اساتید و…) جهت اطمینان از صحت محاسبات و پرهیز از دوباره کاری‌های برگشت پروژه، مشخصات کلی پروژه را در «سامانه کنترل مضاعف سازه پلاس» ثبت و فایل‌های پروژه را جهت کنترل به سامانه پیوست می‌کند. پروژه توسط گروه سازه پلاس بررسی و کنترل می‌شود، کنترل‌های عمومی سازه و همچنین کنترل مضاعف انجام می‌شود. ایرادات احتمالی و اصلاحات از طریق ایمیل به مهندس محاسب اعلام و راهنمایی لازم جهت رفع ایراد ارائه خواهد شد.

مهم: سازه پلاس فقط موارد اعلامی و ارسال شده را کنترل خواهد کرد و تعهدی برای قسمت هایی که محاسبات ارائه نشده، ندارد.    کلیه اطلاعات نظیر عنوان پروژه، مشخصات شما و فایل‌های ارسالی همگی نزد سازه پلاس محفوظ بوده و به هیچ عنوان جایی منتشر نخواهد شد.

زمان جواب دهی: بسته به حجم پروژه و روزهای کاری بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت متغییر می‌باشد.

تبصره: در صورت چند بلوک بودن سازه، فایل‌ بلوک‌ها باید بصورت مستقل به سامانه تعریف شوند.

توجه: مسئولیت کلی محاسبات و همچنین تغییر و اصلاح فایل، محاسبات و نقشه‌ها بر عهده مهندس محاسب بوده و کنترل از طرف سازه پلاس رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

چک لیست:

۱مدل سازیکنترل ارتفاع، تعداد طبقات و ستون گذاری مطابق نقشه های معماری
۲مدل سازیکنترل صلبیت دیافراگم کف
۳مدل سازیکنترل خواص مصالح از قبیل E,fc,Fy,W,M,G,ʋ
۴مدل سازیکنترل مقاطع تیر و ستون ها و سقف ها شامل کنترل ابعاد، پوشش، تعداد و درصد میلگرد و ضرایب اصلاح آن ها
۵مدل سازیکنترل مقاطع مناسب سقف شامل Slab و Deck
۶مدل سازیکنترل Local Axes تیرها و ستون ها
۷مدل سازیکنترل مش بندی مناسب سقف ها و دیوارها
۸مدل سازیکنترل مدل سازی راه پله
۹مدل سازیکنترل عدم کاهش مقاطع زیر تراز پایه
۱۰مدل سازیکنترل اعمال اثر P- Δ و ترکیب بار آن
۱۱مدل سازیکنترل End length offset و Rigid zone factor
۱۲مدل سازیکنترل Property Modifier در مقاطع تیر، ستون، دیوار، سقف
۱۳مدل سازیکنترل فایل ۲۵%
۱۴مدل سازیکنترل بار مرده کف ها
۱۵مدل سازیکنترل بار زنده کف ها با توجه به کاربری ها
۱۶مدل سازیکنترل همخوانی میزان بار مرده با دیتیل ارائه شده
۱۷مدل سازیکنترل اعمال بار خاک بر مبنای مشخصات مکانیک خاک به دیوار حائل
۱۸مدل سازیکنترل بار مرده خطی پیرامون راه پله و بازشوها
۱۹مدل سازیکنترل بار زنده خطی پیرامون راه پله و آسانسور
۲۰مدل سازیمعادل سازی جرم و وزن در طبقات آخر
۲۱مدل سازیمعادل سازی جرم و وزن در طبقات دارای اختلاف ارتفاع
۲۲مدل سازیکنترل بار مرده اضافی در محل اجرای تیرچه دوبل
۲۳مدل سازیکنترل بار آنالیز حرارتی
۲۴مدل سازیکنترل محاسبات جرم سازه و اعمال مشارکت بار زنده Mass Source
۲۵مدل سازیکنترل وزن خرپشته در بام
۲۶مدل سازیکنترل مطابقت نوع خاک با دفترچه ژئوتکنیک
۲۷مدل سازیکنترل الزام تحلیل های دینامیکی یا شبه دینامیکی
۲۸مدل سازیکنترل پارامترهای آنالیز طیفی
۲۹مدل سازیکنترل مجاز بودن افزایش زمان تناوب
۳۰مدل سازیکنترل درستی ضریب زلزله اعمالی
۳۱مدل سازیکنترل اعمال و یا درستی زلزله شلاقی
۳۲مدل سازیکنترل تراز پایه
۳۳مدل سازیکنترل درستی نوع طیف
۳۴مدل سازیکنترل هم پایه بودن برش پایه استاتیکی و دینامیکی
۳۵مدل سازیکنترل تعداد مدها و درصد مشارکت جرمی مودی
۳۶مدل سازیکنترل روش ترکیب نتایج مودها و جهت های انتخابی
۳۷مدل سازیکنترل ترکیبات بارگذاری با توجه به آئین نامه انتخابی
۳۸مدل سازیکنترل اعمال و یا درستی ترکیبات ۱۰۰+۳۰ زلزله
۳۹مدل سازیکنترل اعمال و درستی بار قائم زلزله
۴۰مدل سازیکنترل نیاز و یا پاسخگویی زلزله سطح بهره برداری
۴۱مدل سازیکنترل دریفت سازه
۴۲مدل سازیکنترل درز انقطاع
۴۳مدل سازیکنترل نامنظمی فاصله مرکز جرم و سختی
۴۴مدل سازیکنترل نامنظمی فرورفتگی و بیرون آمدگی در پلان
۴۵مدل سازیکنترل نامنظمی پیچشی
۴۶مدل سازیکنترل خیز تیرهای بلند و کنسول ها
۴۷طراحی سازه های بتنیکنترل طول به عرض ساختمان
۴۸طراحی سازه های بتنیکنترل مهار شدگی ساختمان (شاخص پایداری)
۴۹طراحی سازه های بتنیکنترل ترک خوردگی دیوارهای برشی
۵۰طراحی سازه های بتنیکنترل یکسان بودن ضرایب ترک خوردگی المان های مرزی دیوار
۵۱طراحی سازه های بتنیکنترل ترک خوردگی براساس مهارشدگی و یا مهارنشدگی
۵۲طراحی سازه های بتنیکنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی
۵۳طراحی سازه های بتنیکنترل مناسب بودن آیین نامه طراحی
۵۴طراحی سازه های بتنیکنترل انتخاب شکل پذیری مناسب
۵۵طراحی سازه های بتنیکنترل پارامترهای انتخابی مربوط به آیین نامه
۵۶طراحی سازه های بتنیکنترل پارامترهای طراحی براساس شکل پذیری تیر و ستون
۵۷طراحی سازه های بتنیکنترل پارامترهای طراحی براساس شکل پذیری دیوار
۵۸طراحی سازه های بتنیکنترل Shell بودن تمامی دیوارها
۵۹طراحی سازه های بتنیکنترل تعریف مناسب Spandrel و Pier
۶۰طراحی سازه های بتنیکنترل تعریف مناسب دیوار در Section design
۶۱طراحی سازه های بتنیکنترل برش مقاطع و تعبیه میلگرد برشی در تیرهای کوتاه
۶۲طراحی سازه های بتنیکنترل برش در مقاطع دیوار و تعبیه میلگرد مناسب
۶۳طراحی سازه های بتنیکنترل نسبت L/d برای تیرهای دهانه کوتاه
۶۴طراحی سازه های بتنیکنترل درصد آرماتور ستون در محل عوض شدن مقاطع
۶۵طراحی سازه های بتنیکنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های ویژه
۶۶طراحی سازه های بتنیکنترل نسبت تنش برشی موجود به مقاوم در اتصال تیر به ستون در قاب
۶۷نقشه کشی سازه های بتنیکنترل طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و محل وصله تیر و ستون
۶۸نقشه کشی سازه های بتنیکنترل برون محوری تیرها (خصوصا تیرهای پیرامونی)
۶۹نقشه کشی سازه های بتنیکنترل مقاطع عرضی مناسب در مقاطع مختلف با آرماتورهای اصلی و تقویتی
۷۰نقشه کشی سازه های بتنیکنترل نسبت آرماتور در تکیه گاه و وسط دهانه
۷۱نقشه کشی سازه های بتنیکنترل مطابقت المان مرزی دیوار با فایل محاسباتی
۷۲نقشه کشی سازه های بتنیکنترل رقوم پلان شامل تیرریزی و ستون ها
۷۳نقشه کشی سازه های بتنیکنترل جزئیات جداگر میانقابی
۷۴نقشه کشی سازه های بتنیکنترل نواحی خاموت گذاری ویژه در تیرها و ستون ها و اتصال تیر به تیر
۷۵نقشه کشی سازه های بتنیمهار مناسب میلگردهای طولی ستون بصورت یک درمیان با خاموت
۷۶نقشه کشی سازه های بتنیکنترل تعداد کلاف میانی با توجه به دهنه
۷۷نقشه کشی سازه های بتنیکنترل جزئیات تیرهای مفصلی
۷۸نقشه کشی سازه های بتنیکنترل محل مناسب وصله تیرها و ستون ها
۷۹نقشه کشی سازه های بتنیکنترل ناحیه خاموت گذاری ویژه ستون ها و تیرها
۸۰نقشه کشی سازه های بتنیکنترل ارائه پلان تیرریزی
۸۱نقشه کشی سازه های بتنیکنترل طرح مناسب سازه های جدا از ساختمان اصلی (نظیر رمپ ها)
۸۲نقشه کشی سازه های بتنیکنترل ارائه توضیحات لازم جهت قالب بندی ها
۸۳نقشه کشی سازه های بتنیکنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها به منظور سرگیر و شانه گیر نبودن
۸۴نقشه کشی سازه های بتنیکنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۸۵طراحی سازه های فولادیکنترل Ft, Fbx, Fby, Fa ستون ها
۸۶طراحی سازه های فولادیکنترل K , L ستون ها
۸۷طراحی سازه های فولادیکنترل ترکیب بار تشدید یافته ستون ها
۸۸طراحی سازه های فولادیکنترل Fby , Fbx در تیرها
۸۹طراحی سازه های فولادیکنترل ورق تقویتی تیرها
۹۰طراحی سازه های فولادیکنترل فرکانس ارتعاشی تیرهای اصلی و فرعی
۹۱طراحی سازه های فولادیکنترل K , L تیرها
۹۲طراحی سازه های فولادیکنترل توزیع مناسب بادبند در پلان
۹۳طراحی سازه های فولادیکنترل منظور نمودن پیوسته بودن جان در تیر بادبندی
۹۴طراحی سازه های فولادیکنترل تیر پیوند بادبندهای ۷ و ۸ و واگرا
۹۵طراحی سازه های فولادیکنترل اتصالات ساده تیر به ستون (مشخصات نشیمن، فاصله مونتاژ و…)
۹۶طراحی سازه های فولادیکنترل اتصالات گیردار تیر به ستون (ورق های روسری، زیرسری، جان و…)
۹۷طراحی سازه های فولادیکنترل مشخصات مقاطع بادبندی و اتصالات آن ها
۹۸طراحی سازه های فولادیکنترل جزئیات صفحه ستون شامل صفحه، میل مهار، سخت کننده ها و…
۹۹طراحی سازه های فولادیکنترل اتصالات تیر به تیر و مشخصات جوش
۱۰۰طراحی سازه های فولادیکنترل جزئیات وصله ستون ها (محل وصله، ابعاد و اندازه)
۱۰۱طراحی سازه های فولادیکنترل جزئیات اتصالات تیرهای مورب
۱۰۲طراحی سازه های فولادیکنترل چشمه اتصال
۱۰۳طراحی سازه های فولادیکنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های ویژه
۱۰۴نقشه کشی سازه های فولادیکنترل مشخصات الکترودهای جوشکاری
۱۰۵نقشه کشی سازه های فولادیکنترل مشخصات پیچ و مهره ها
۱۰۶نقشه کشی سازه های فولادیکنترل پلان تیپ بندی ستون ها، بادبندها و دیوارها
۱۰۷نقشه کشی سازه های فولادیکنترل پلان تیرریزی و اتصالات تیرها
۱۰۸نقشه کشی سازه های فولادیکنترل جزئیات پروفیل طولی ستون ها با تراز اتصال تیرها
۱۰۹نقشه کشی سازه های فولادیکنترل مناسب بودن مشخصات مقاطع ارائه شده
۱۱۰نقشه کشی سازه های فولادیکنترل نمای بادبند با مشخصات ارائه شده
۱۱۱نقشه کشی سازه های فولادیکنترل جزئیات ساخت تیرورق ها، سخت کننده ها و جوش ها
۱۱۲نقشه کشی سازه های فولادی{دیوارهای برشی بتنی طبق ضوابط سازه های بتن آرمه}
۱۱۳نقشه کشی سازه های فولادیکنترل وجود جزئیات ورق پیوستگی و مضاعف در اتصالات گیردار
۱۱۴نقشه کشی سازه های فولادیکنترل ارائه نحوه اجرای ورق های پیوستگی در ستون های قوطی
۱۱۵نقشه کشی سازه های فولادیکنترل جزئیات اتصالات راه پله شامل برش، ورق اتصال و جوش ها
۱۱۶نقشه کشی سازه های فولادیکنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها به منظور سرگیر و شانه گیر نبودن
۱۱۷نقشه کشی سازه های فولادیکنترل طرح مناسب سازه های جدا از ساختمان اصلی (نظیر رمپ ها)
۱۱۸نقشه کشی سازه های فولادیکنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۱۱۹نقشه کشی سازه های فولادیکنترل جزئیات جداگر میانقابی
۱۲۰طراحی فونداسیونکنترل آیین نامه مناسب جهت طراحی فونداسیون
۱۲۱طراحی فونداسیونکنترل مطابقت ضریب بستر و تنش مجاز خاک با دفترچه
۱۲۲طراحی فونداسیونکنترل مقاطع فونداسیون از نظر فولاد، بتن، پوشش میلگرد
۱۲۳طراحی فونداسیونکنترل مناسب بودن ترکیبات بارگذاری، طراحی و کنترل تنش خاک
۱۲۴طراحی فونداسیونکنترل مطابقت باراعمالی به فونداسیون با خروجی تحلیل سازه
۱۲۵طراحی فونداسیونکنترل مطابقت آکس بندی فونداسیون و بازشوها با سازه
۱۲۶طراحی فونداسیونکنترل نوارهای طراحی در دو جهت
۱۲۷طراحی فونداسیونکنترل تنش خاک تحت بارهای سرویس
۱۲۸طراحی فونداسیونکنترل پاسخگو بودن فونداسیون و نیاز به شمع
۱۲۹طراحی فونداسیونکنترل برش پانچ
۱۳۰طراحی فونداسیونکنترل مدل سازی محل چاله آسانسور
۱۳۱طراحی فونداسیونکنترل کفایت آرماتورهای طولی و تقویتی
۱۳۲طراحی فونداسیونکنترل محدوده قرارگیری آرماتورهای تقویتی
۱۳۳طراحی فونداسیونکنترل سختی خاک زیر فونداسیون و شمع ها
۱۳۴طراحی فونداسیونکنترل طول مناسب شمع ها در فونداسیون
۱۳۵نقشه کشی فونداسیونکنترل طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و محل وصله در فونداسیون
۱۳۶نقشه کشی فونداسیونکنترل مقاطع مناسب طولی و عرضی از نوارهای فونداسیون با میلگردها
۱۳۷نقشه کشی فونداسیونکنترل کافی بودن مقاطع در محل تغییر تراز، آسانسور و استخر
۱۳۸نقشه کشی فونداسیونکنترل مشخصات بتن مگر، رده و ضخامت
۱۳۹نقشه کشی فونداسیونکنترل جزئیات اجرایی فونداسیون نظیر درزها، ریشه پله، چاله آسانسور و…
۱۴۰نقشه کشی فونداسیونکنترل توضیحات لازم جهت قالب بندی فونداسیون
۱۴۱نقشه کشی فونداسیونکنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۱۴۲نقشه کشی فونداسیونکنترل ارائه مشخصات لقمه ها و خرک ها
۱۴۳نقشه کشی فونداسیونکنترل مشخصات شمع ها، پلان جانمایی، آرماتورها و…
۱۴۴سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل وجود پلان وضعیت همجواری ها
۱۴۵سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل جزئیات اتصال مناسب سقف به سازه در اتصال دیوار برشی
۱۴۶سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل مشخصات سقف تیرچه بلوک شامل ارتفاع تیرچه، ضخامت دال، آرماتورها، کلاف میانی و…
۱۴۷سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل مشخصات سقف مرکب و عرشه فولادی شامل تیرهای فرعی، فواصل، برشگیر و جزئیات اتصال تیر فرعی به اصلی و…
۱۴۸سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل مشخصات سقف دال بتنی شامل ضخامت دال، میلگردهای فوقانی و تحتانی، میلگردهای اضافی گوشه های دال، اتصال دال به تیر
۱۴۹سایر موارد طراحی و نقشه کشیکنترل ارائه جزئیات بار مرده سقف ها

ورود به سامانه کنترل مضاعف