انتخاب برگه

چک لیست سامانه کنترل مضاعف سازه + شرایط و ضوابط سامانه

ورود به سامانه کنترل مضاعف

سامانه کنترل مضاعف طراحی و محاسبات سازه‌های ساختمان برای کنترل دقیق طراحی و محاسبات سازه‌ها قبل از تائید توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد.


  لطفا قبل از اقدام به پر کردن فرم های سامانه، چک لیست سامانه کنترل مضاعف را  در پایین صفحه مشاهده بفرمایید، مشاهده ردیف های چک لیست کنترل مضاعف قبل از ارسال پروژه می تواند به رفع برخی نواقص توسط مهندس محاسب قبل از پیوست پروژه به سامانه کمک کند.

   مهندس محاسب سازه پس از اتمام طراحی و محاسبات و قبل از کنترل محاسبات توسط مرجع کنترل کننده (نظام مهندسی، شهرداری، اساتید و…) جهت اطمینان از صحت محاسبات و پرهیز از دوباره کاری‌های برگشت پروژه، مشخصات کلی پروژه را در «سامانه کنترل مضاعف سازه پلاس» ثبت و فایل‌های پروژه را جهت کنترل به سامانه پیوست می‌کند. پروژه توسط گروه سازه پلاس بررسی و کنترل می‌شود، کنترل‌های عمومی سازه و همچنین کنترل مضاعف دقیق مطابق چک لیست شامل حداقل ۶۰ پارامتر کنترلی برای هر سازه (۶۰/۱۴۹) انجام می‌شود. ایرادات احتمالی و اصلاحات از طریق ایمیل به مهندس محاسب اعلام و راهنمایی لازم جهت رفع ایراد ارائه خواهد شد.

مهم: سازه پلاس فقط موارد اعلامی و ارسال شده را کنترل خواهد کرد و تعهدی برای قسمت هایی که محاسبات ارائه نشده، ندارد.

        کلیه اطلاعات نظیر عنوان پروژه، مشخصات شما و فایل‌های ارسالی همگی نزد سازه پلاس محفوظ بوده و به هیچ عنوان جایی منتشر نخواهد شد.
      مسئولیت کلی محاسبات و همچنین تغییر و اصلاح فایل، محاسبات و نقشه‌ها بر عهده مهندس محاسب بوده و کنترل از طرف سازه پلاس رافع مسئولیت‌های مهندسین محترم نمی‌باشد.

زمان جواب دهی: بسته به حجم پروژه و روزهای کاری بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت متغییر می‌باشد.

تبصره۱: تعرفه‌ها برای سازه با حداکثر متراژ ۲۰ هزار مترمربع معتبر می‌باشد.

تبصره ۲: خرپشته جزء طبقه سازه‌ای محسوب نخواهد شد.

تبصره ۳: در صورت چند بلوک بودن سازه، فایل‌ بلوک‌ها باید بصورت مستقل به سامانه تعریف شوند.

تبصره ۴: پس از  چک لیست اول برای کنترل بار دوم هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

چک لیست:

۱ مدل سازی کنترل ارتفاع، تعداد طبقات و ستون گذاری مطابق نقشه های معماری
۲ مدل سازی کنترل صلبیت دیافراگم کف
۳ مدل سازی کنترل خواص مصالح از قبیل E,fc,Fy,W,M,G,ʋ
۴ مدل سازی کنترل مقاطع تیر و ستون ها و سقف ها شامل کنترل ابعاد، پوشش، تعداد و درصد میلگرد و ضرایب اصلاح آن ها
۵ مدل سازی کنترل مقاطع مناسب سقف شامل Slab و Deck
۶ مدل سازی کنترل Local Axes تیرها و ستون ها
۷ مدل سازی کنترل مش بندی مناسب سقف ها و دیوارها
۸ مدل سازی کنترل مدل سازی راه پله
۹ مدل سازی کنترل عدم کاهش مقاطع زیر تراز پایه
۱۰ مدل سازی کنترل اعمال اثر P- Δ و ترکیب بار آن
۱۱ مدل سازی کنترل End length offset و Rigid zone factor
۱۲ مدل سازی کنترل Property Modifier در مقاطع تیر، ستون، دیوار، سقف
۱۳ مدل سازی کنترل فایل ۲۵%
۱۴ مدل سازی کنترل بار مرده کف ها
۱۵ مدل سازی کنترل بار زنده کف ها با توجه به کاربری ها
۱۶ مدل سازی کنترل همخوانی میزان بار مرده با دیتیل ارائه شده
۱۷ مدل سازی کنترل اعمال بار خاک بر مبنای مشخصات مکانیک خاک به دیوار حائل
۱۸ مدل سازی کنترل بار مرده خطی پیرامون راه پله و بازشوها
۱۹ مدل سازی کنترل بار زنده خطی پیرامون راه پله و آسانسور
۲۰ مدل سازی معادل سازی جرم و وزن در طبقات آخر
۲۱ مدل سازی معادل سازی جرم و وزن در طبقات دارای اختلاف ارتفاع
۲۲ مدل سازی کنترل بار مرده اضافی در محل اجرای تیرچه دوبل
۲۳ مدل سازی کنترل بار آنالیز حرارتی
۲۴ مدل سازی کنترل محاسبات جرم سازه و اعمال مشارکت بار زنده Mass Source
۲۵ مدل سازی کنترل وزن خرپشته در بام
۲۶ مدل سازی کنترل مطابقت نوع خاک با دفترچه ژئوتکنیک
۲۷ مدل سازی کنترل الزام تحلیل های دینامیکی یا شبه دینامیکی
۲۸ مدل سازی کنترل پارامترهای آنالیز طیفی
۲۹ مدل سازی کنترل مجاز بودن افزایش زمان تناوب
۳۰ مدل سازی کنترل درستی ضریب زلزله اعمالی
۳۱ مدل سازی کنترل اعمال و یا درستی زلزله شلاقی
۳۲ مدل سازی کنترل تراز پایه
۳۳ مدل سازی کنترل درستی نوع طیف
۳۴ مدل سازی کنترل هم پایه بودن برش پایه استاتیکی و دینامیکی
۳۵ مدل سازی کنترل تعداد مدها و درصد مشارکت جرمی مودی
۳۶ مدل سازی کنترل روش ترکیب نتایج مودها و جهت های انتخابی
۳۷ مدل سازی کنترل ترکیبات بارگذاری با توجه به آئین نامه انتخابی
۳۸ مدل سازی کنترل اعمال و یا درستی ترکیبات ۱۰۰+۳۰ زلزله
۳۹ مدل سازی کنترل اعمال و درستی بار قائم زلزله
۴۰ مدل سازی کنترل نیاز و یا پاسخگویی زلزله سطح بهره برداری
۴۱ مدل سازی کنترل دریفت سازه
۴۲ مدل سازی کنترل درز انقطاع
۴۳ مدل سازی کنترل نامنظمی فاصله مرکز جرم و سختی
۴۴ مدل سازی کنترل نامنظمی فرورفتگی و بیرون آمدگی در پلان
۴۵ مدل سازی کنترل نامنظمی پیچشی
۴۶ مدل سازی کنترل خیز تیرهای بلند و کنسول ها
۴۷ طراحی سازه های بتنی کنترل طول به عرض ساختمان
۴۸ طراحی سازه های بتنی کنترل مهار شدگی ساختمان (شاخص پایداری)
۴۹ طراحی سازه های بتنی کنترل ترک خوردگی دیوارهای برشی
۵۰ طراحی سازه های بتنی کنترل یکسان بودن ضرایب ترک خوردگی المان های مرزی دیوار
۵۱ طراحی سازه های بتنی کنترل ترک خوردگی براساس مهارشدگی و یا مهارنشدگی
۵۲ طراحی سازه های بتنی کنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی
۵۳ طراحی سازه های بتنی کنترل مناسب بودن آیین نامه طراحی
۵۴ طراحی سازه های بتنی کنترل انتخاب شکل پذیری مناسب
۵۵ طراحی سازه های بتنی کنترل پارامترهای انتخابی مربوط به آیین نامه
۵۶ طراحی سازه های بتنی کنترل پارامترهای طراحی براساس شکل پذیری تیر و ستون
۵۷ طراحی سازه های بتنی کنترل پارامترهای طراحی براساس شکل پذیری دیوار
۵۸ طراحی سازه های بتنی کنترل Shell بودن تمامی دیوارها
۵۹ طراحی سازه های بتنی کنترل تعریف مناسب Spandrel و Pier
۶۰ طراحی سازه های بتنی کنترل تعریف مناسب دیوار در Section design
۶۱ طراحی سازه های بتنی کنترل برش مقاطع و تعبیه میلگرد برشی در تیرهای کوتاه
۶۲ طراحی سازه های بتنی کنترل برش در مقاطع دیوار و تعبیه میلگرد مناسب
۶۳ طراحی سازه های بتنی کنترل نسبت L/d برای تیرهای دهانه کوتاه
۶۴ طراحی سازه های بتنی کنترل درصد آرماتور ستون در محل عوض شدن مقاطع
۶۵ طراحی سازه های بتنی کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های ویژه
۶۶ طراحی سازه های بتنی کنترل نسبت تنش برشی موجود به مقاوم در اتصال تیر به ستون در قاب
۶۷ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و محل وصله تیر و ستون
۶۸ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل برون محوری تیرها (خصوصا تیرهای پیرامونی)
۶۹ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل مقاطع عرضی مناسب در مقاطع مختلف با آرماتورهای اصلی و تقویتی
۷۰ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل نسبت آرماتور در تکیه گاه و وسط دهانه
۷۱ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل مطابقت المان مرزی دیوار با فایل محاسباتی
۷۲ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل رقوم پلان شامل تیرریزی و ستون ها
۷۳ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل جزئیات جداگر میانقابی
۷۴ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل نواحی خاموت گذاری ویژه در تیرها و ستون ها و اتصال تیر به تیر
۷۵ نقشه کشی سازه های بتنی مهار مناسب میلگردهای طولی ستون بصورت یک درمیان با خاموت
۷۶ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل تعداد کلاف میانی با توجه به دهنه
۷۷ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل جزئیات تیرهای مفصلی
۷۸ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل محل مناسب وصله تیرها و ستون ها
۷۹ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل ناحیه خاموت گذاری ویژه ستون ها و تیرها
۸۰ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل ارائه پلان تیرریزی
۸۱ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل طرح مناسب سازه های جدا از ساختمان اصلی (نظیر رمپ ها)
۸۲ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل ارائه توضیحات لازم جهت قالب بندی ها
۸۳ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها به منظور سرگیر و شانه گیر نبودن
۸۴ نقشه کشی سازه های بتنی کنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۸۵ طراحی سازه های فولادی کنترل Ft, Fbx, Fby, Fa ستون ها
۸۶ طراحی سازه های فولادی کنترل K , L ستون ها
۸۷ طراحی سازه های فولادی کنترل ترکیب بار تشدید یافته ستون ها
۸۸ طراحی سازه های فولادی کنترل Fby , Fbx در تیرها
۸۹ طراحی سازه های فولادی کنترل ورق تقویتی تیرها
۹۰ طراحی سازه های فولادی کنترل فرکانس ارتعاشی تیرهای اصلی و فرعی
۹۱ طراحی سازه های فولادی کنترل K , L تیرها
۹۲ طراحی سازه های فولادی کنترل توزیع مناسب بادبند در پلان
۹۳ طراحی سازه های فولادی کنترل منظور نمودن پیوسته بودن جان در تیر بادبندی
۹۴ طراحی سازه های فولادی کنترل تیر پیوند بادبندهای ۷ و ۸ و واگرا
۹۵ طراحی سازه های فولادی کنترل اتصالات ساده تیر به ستون (مشخصات نشیمن، فاصله مونتاژ و…)
۹۶ طراحی سازه های فولادی کنترل اتصالات گیردار تیر به ستون (ورق های روسری، زیرسری، جان و…)
۹۷ طراحی سازه های فولادی کنترل مشخصات مقاطع بادبندی و اتصالات آن ها
۹۸ طراحی سازه های فولادی کنترل جزئیات صفحه ستون شامل صفحه، میل مهار، سخت کننده ها و…
۹۹ طراحی سازه های فولادی کنترل اتصالات تیر به تیر و مشخصات جوش
۱۰۰ طراحی سازه های فولادی کنترل جزئیات وصله ستون ها (محل وصله، ابعاد و اندازه)
۱۰۱ طراحی سازه های فولادی کنترل جزئیات اتصالات تیرهای مورب
۱۰۲ طراحی سازه های فولادی کنترل چشمه اتصال
۱۰۳ طراحی سازه های فولادی کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های ویژه
۱۰۴ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل مشخصات الکترودهای جوشکاری
۱۰۵ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل مشخصات پیچ و مهره ها
۱۰۶ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل پلان تیپ بندی ستون ها، بادبندها و دیوارها
۱۰۷ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل پلان تیرریزی و اتصالات تیرها
۱۰۸ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل جزئیات پروفیل طولی ستون ها با تراز اتصال تیرها
۱۰۹ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل مناسب بودن مشخصات مقاطع ارائه شده
۱۱۰ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل نمای بادبند با مشخصات ارائه شده
۱۱۱ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل جزئیات ساخت تیرورق ها، سخت کننده ها و جوش ها
۱۱۲ نقشه کشی سازه های فولادی {دیوارهای برشی بتنی طبق ضوابط سازه های بتن آرمه}
۱۱۳ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل وجود جزئیات ورق پیوستگی و مضاعف در اتصالات گیردار
۱۱۴ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل ارائه نحوه اجرای ورق های پیوستگی در ستون های قوطی
۱۱۵ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل جزئیات اتصالات راه پله شامل برش، ورق اتصال و جوش ها
۱۱۶ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها به منظور سرگیر و شانه گیر نبودن
۱۱۷ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل طرح مناسب سازه های جدا از ساختمان اصلی (نظیر رمپ ها)
۱۱۸ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۱۱۹ نقشه کشی سازه های فولادی کنترل جزئیات جداگر میانقابی
۱۲۰ طراحی فونداسیون کنترل آیین نامه مناسب جهت طراحی فونداسیون
۱۲۱ طراحی فونداسیون کنترل مطابقت ضریب بستر و تنش مجاز خاک با دفترچه
۱۲۲ طراحی فونداسیون کنترل مقاطع فونداسیون از نظر فولاد، بتن، پوشش میلگرد
۱۲۳ طراحی فونداسیون کنترل مناسب بودن ترکیبات بارگذاری، طراحی و کنترل تنش خاک
۱۲۴ طراحی فونداسیون کنترل مطابقت باراعمالی به فونداسیون با خروجی تحلیل سازه
۱۲۵ طراحی فونداسیون کنترل مطابقت آکس بندی فونداسیون و بازشوها با سازه
۱۲۶ طراحی فونداسیون کنترل نوارهای طراحی در دو جهت
۱۲۷ طراحی فونداسیون کنترل تنش خاک تحت بارهای سرویس
۱۲۸ طراحی فونداسیون کنترل پاسخگو بودن فونداسیون و نیاز به شمع
۱۲۹ طراحی فونداسیون کنترل برش پانچ
۱۳۰ طراحی فونداسیون کنترل مدل سازی محل چاله آسانسور
۱۳۱ طراحی فونداسیون کنترل کفایت آرماتورهای طولی و تقویتی
۱۳۲ طراحی فونداسیون کنترل محدوده قرارگیری آرماتورهای تقویتی
۱۳۳ طراحی فونداسیون کنترل سختی خاک زیر فونداسیون و شمع ها
۱۳۴ طراحی فونداسیون کنترل طول مناسب شمع ها در فونداسیون
۱۳۵ نقشه کشی فونداسیون کنترل طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و محل وصله در فونداسیون
۱۳۶ نقشه کشی فونداسیون کنترل مقاطع مناسب طولی و عرضی از نوارهای فونداسیون با میلگردها
۱۳۷ نقشه کشی فونداسیون کنترل کافی بودن مقاطع در محل تغییر تراز، آسانسور و استخر
۱۳۸ نقشه کشی فونداسیون کنترل مشخصات بتن مگر، رده و ضخامت
۱۳۹ نقشه کشی فونداسیون کنترل جزئیات اجرایی فونداسیون نظیر درزها، ریشه پله، چاله آسانسور و…
۱۴۰ نقشه کشی فونداسیون کنترل توضیحات لازم جهت قالب بندی فونداسیون
۱۴۱ نقشه کشی فونداسیون کنترل مطابقت کدهای ارتفاعی با معماری
۱۴۲ نقشه کشی فونداسیون کنترل ارائه مشخصات لقمه ها و خرک ها
۱۴۳ نقشه کشی فونداسیون کنترل مشخصات شمع ها، پلان جانمایی، آرماتورها و…
۱۴۴ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل وجود پلان وضعیت همجواری ها
۱۴۵ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل جزئیات اتصال مناسب سقف به سازه در اتصال دیوار برشی
۱۴۶ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل مشخصات سقف تیرچه بلوک شامل ارتفاع تیرچه، ضخامت دال، آرماتورها، کلاف میانی و…
۱۴۷ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل مشخصات سقف مرکب و عرشه فولادی شامل تیرهای فرعی، فواصل، برشگیر و جزئیات اتصال تیر فرعی به اصلی و…
۱۴۸ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل مشخصات سقف دال بتنی شامل ضخامت دال، میلگردهای فوقانی و تحتانی، میلگردهای اضافی گوشه های دال، اتصال دال به تیر
۱۴۹ سایر موارد طراحی و نقشه کشی کنترل ارائه جزئیات بار مرده سقف ها

ورود به سامانه کنترل مضاعف

سوالی دارید؟ پیام دهید