انتخاب برگه

اصلاحیه مبحث ۹ شماره ۲

شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در جلسه شماره ۳۰ مورخ ۲۳/۴/۹۵  این شورا، اصلاحیه شماره ۲ تهیه شده توسط کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای ویرایش ۱۳۹۲ مبحث مذکور را مصوب نمود. اصلاحیه مذکور در تاریخ ۳۱/۴/۹۵ توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اعمال در مقررات ابلاغ گردید.

دانلود اصلاحیه شماره ۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان