انتخاب برگه

تحلیل تقریبی قاب ها (روش پرتال)

خرداد ۲۵, ۱۴۰۰ | آموزشی | ۰ دیدگاه

اساس روش پرتال بر سه فرض زیر استوار است:

  1. نقطه عطف تیر در وسط دهانه قرار دارد.
  2. نقطه عطف ستون در وسط ارتفاع ستون قرار دارد.
  3. نیروی برشی به نسبت مشخصی بین ستونهای آن طبقه تقسیم می شود. که نیروی برشی را به نسبت سهم دهانه هر ستون تقسیم نمود.

روش گام به گام تحلیل قاب با استفاده از روش پرتال

  • گام ۱: محاسبه نیروی جانبی زلزله.
  • گام ۲: نیروی برشی هر طبقه به نسبت دهانه بین ستونها تقسیم شده و در وسط ستون مشخص می شود.
  • گام ۳: از ضرب نیروی برشی در نصف ارتفاع ستون ، لنگر ستون محاسبه شده و با حرف M مشخص می شود. چون نقطه عطف ستون در وسط آن قرار دارد لنگرهای بالا و پایین ستون با هم برابرند.
  • گام ۴: در هر گره مجموع لنگر ستونها باید برابر با مجموع لنگر تیرها باشد ، با شروع از آخرین طبقه از سمت چپ (سمت نیروهای موثر) و حرکت از بالا به پایین لنگرهای انتهایی تیرها محاسبه می شوند.
  • گام ۵: نیروی برشی تیرها از تقسیم لنگر تیر بر نصف دهانه محاسبه شده و در وسط دهانه با علامت V  نوشته میشود.
  • گام ۶: با توجه به نیروی برشی تیرها نیروی محوری ستونها محاسبه می شود. نیروی محوری ستونهای کناری از لحاظ عددی مساوی نیروی برشی تیر متصل به آن می باشد که البته باید نیروی محوری ستون فوقانی را به آن افزود. نیروی محوری ستونهای میانی مساوی تفاضل نیروی برشی تیر سمت چپ و راست متصل به آن است که باید به نتیجه حاصل، نیروی محوری ستون فوق آن را افزود. در صورتی که دهانه های قاب با یکدیگر مساوی باشد، و یا نیروی برشی ستون به نسبت دهانه ها توزیع شده باشد، نیروی محوری ستون میانی صفر خواهد بود.
  • گام ۷: نیروی محوری تیرها غالبا در طراحی مهم نمی باشد. لیکن با روابط ایستایی قابل محاسبه می باشد.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *