انتخاب برگه

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مهر ۱۷, ۱۳۹۷ | كميسيون هم ارزی | ۰ دیدگاه

کنترل مصوبات و چک کردن مجاز بودن/نبودن شرکت در آزمون با توجه به عنوان رشته و مقطع تحصیلی به عهده خود متقاضیان بوده و سازه پلاس هیچ مسئولتی بابت پاسخگویی در این زمینه ندارد. لطفا خودتان با توجه به رشته و شرایط بررسی کنید و از سایت سوال نفرمایید.

دانلود PDF | مصوبات کمیسیون ماده ۷


۱
بسمه تعالی
مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
کلیات :
۱ .به استناد تصویب نامه شماره ۴۴۵۷۷/۲۲۱۳۳ مورخ ۲/۱۳/۴۷ هیأت محترم وزیران و همچنین رأی شماره
۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۱۷ مورخ ۳۳/۲/۴۴ کشور
،درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، صدور یا ارتقا پایه پروانه
اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد .
۳ .تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های مرتبط با مهندسی که دارای
پروانه اشتغال به کار با کد اصلی بوده اند، با همان کد و صالحیت قبلی، بالمانع میباشد. الزم به ذکر است ، ارتقا
پایه پروانه اشتغال به کار نامبردگان فقط با کد مرتبط وبا ذکر صالحیت محاسبه ویا طراحیی قبلیی رهیر پروانیه
اشتغال به کار، امکان پذیر می باشد .
۲ .دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد
اسالمی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها
کمتر از ۱۳ باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد میتوانند پروانه اشتغال
به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .
کارشناسی ناپیوسته :
۷ .نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع
کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان
می باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد.
۵ .دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی
آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صالحیت
پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در
صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ،چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته
ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد
اصلی دریافت نمایند ،و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صالحیت نظارت دریافت نمایند .
۶ .چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای
مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ) تصویر
پیوستهای شماره ۱ تا ۵ ،) می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صالحیت نظارت برحسب
سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه ۳ دریافت نمایند .الزم به ذکر است منظور از واحد های گذرانیده
شده در طول زمان تحصیل ،تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ،قابل قبول نمی باشد .
تذکر : مطابق بخشنامه شماره ۶۴۳/د/۷۳۳ مورخ ۳۴/۷/۷۳ فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته رشته علمی
کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند ،در صورتیکه کلیه واحدهای
۲
مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود
صالحیت نظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند .
کارشناسی ارشد :
۴ .به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی
توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار
مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۴ .به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در
رشته عمران یا مرتبط با آن نباشد ، با توجه به عدم ارتباط بیش از ۴۳ %محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته
اصلی کارشناسی مهندسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با
عمران تعلق نمی گیرد .
۷ .صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشیته هیای اصیلی کیه بیا ارائیه
مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صالحیت طراحی و نظارت ) بدون محیدودیت (
دریافت نمایند ، بالمانع می باشد .
گروه عمران :
۱۳ .فارغ التحصیالن کارشناسی رشته مهندسی علمی – کاربردی عمران – تأسیسات آبی )یا ساختمانهای آبی ( از
دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند
پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند .
۱۱ .به فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته عمران- عمران ) بورسیه جهادسازندگی( از دانشگاه صنعتی
امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود
صالحیت نظارت تعلق می گیرد .
۱۳ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی عمران راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در
رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت فقط نظارت در پایه۲ تعلق می گیرد .
۱۲ .به فارغ التحصیالن کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با
حدود صالحیت نظارت تعلق میگیرد .
۱۷ .صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیالن رشته علمی – کاربردی ساختمان و یا عمران
بالمانع می باشد .
۱۵ .صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته در رشته های عمران
و یا ساختمان بالمانع می باشد .
۱۶ .به فارغ التحصیالن رشته تکنولوژی و آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید
بهشتی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحیت نظارت حداکثر تا پایه سه
تعلق می گیرد .
۳
۱۴ .فارغ التحصیالن رشته خط و ابنیه ویا خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند پروانه
اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با عمران با حدود صالحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء،
دریافت نماید .
۱۴ .به فارغ التحصیالن کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط و ابنیه که
با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صالحیت محدود ) فقط نظارت در حد پایه ۲) تعلق می
گیرد ،در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه صالحیت نظارت
خود اقدام نمایند .
۱۷ .به فارغ التحصیالن رشته مدیریت و آبادانی روستا هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران و یا مرتبط با
آن تعلق نمی گیرد .
۳۳ .صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صالحیت فقط نظارت حداکثر پایه ۲ برای فارغ
التحصیالن رشته کارشناسی مدیریت پروژه بالمانع است .
۳۱ .به فارغ التحصیالن رشته عمران – خاک پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق می گیرد .
۳۳ .صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی – کاربردی
نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بالمانع است .
۳۲ .دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و
ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند عالوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ،
صالحیت رشته ترافیک با درج در رهر پروانه خود دریافت نمایند.
گروه معماری و شهرسازی :
۳۷ .صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با معماری برای فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی
معماری و مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مورد
تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، بالمانع می باشد .
۳۵ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا
مرتبط با معماری تعلق نمی گیرد .
۳۶ .فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در
یکی از رشته های شهرسازی ، معماری ، عمران ، جغرافیا ، جامعه شناسی ) علوم اجتمیاعی ( و اقتصیاد باشیند ،
در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جیدول پیوسیت بخشینامه شیماره ۷۳/۷۲۳/۴۶۵۵۲
مورخ ۳۱/۷/۷۳ ، می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند .
تبصره : چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسیبت بیه
گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران ، تهران، شهید بهشتی ، تربییت میدرس تهیران ،
تبریز ، شیراز ، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اقدام نمایند .
۳۴ .صدور پروانه اشتغال به کار شهرسازی -برنامه ریزی شهری دارندگان مدرک تحصیلی عمران -نقشیه بیرداری بیا
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در صورت گذرانیدن واحدهای ذکرشده بیرای رشیته عمیران ، بالمیانع میی
باشد.
۳۴ .دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسیازی بیا
گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر می باشد .
۴
۳۷ .به فارغ التحصیالن رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی
شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۲۳ .رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و همچنین رشته برنامیه رییزی منطقیه ای بیا رشیته برنامیه رییزی شیهری
مطابقت دارد.
۲۱ .ارتقاء پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار شهرسیازی برنامیه رییزی شیهری، بیا میدرک تحصییلی کارشناسیی
جغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی ، در صورتیکه در سنوات گذشته و بیه اسیتناد میدرک کارشناسیی ارشید پروانیه
دریافت نموده اند تنها در صورت گذرانیدن دروس مشخص شده در بند ۳۶ امکان پذیر می باشد .
۲۳ .به دارندگان مدرک کارشناسی مهندسی فضای سبز از دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، هیچگونه پروانه
اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد .
گروه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان :
۲۲ .در خصوص فارغ التحصیالن رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیالن مذکور چنانچه واحدهای
مشخص شده در جدول ) تصویر پیوست شماره ۷ ) را گذرانیده باشند ،می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی
در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۷۳ فارغ التحصیل خواهند شد ، چنانچه واحد های
جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه
های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند .
۲۷ .به فارغ التحصیالن رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی
تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۲۵ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه
اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می
گیرد .
۲۶ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی
تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۲۴ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک مهندسی دریا پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی
تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۲۴ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات
مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۲۷ .به فارغ التحصیالن رشته مکانیک ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات
مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۳ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی شیمی طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته
اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۱ .به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی
در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد .
۷۳ .به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به
کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد .
۵
۷۲ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی مکانیک اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات
مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۷ .به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با
تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می گیرد .
۷۵ .به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته ) علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ( مهندسی مکانیک گرایش طراحی
جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صالحیت
نظارت تعلق می گیرد .
۷۶ .به فارغ التحصیالن رشته مهندسی شیمی – صنایع پاالیش – پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مکانیکی
یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۴ .به فارغ التحصیالن رشته الکترومکانیک – صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا
در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۴ .به فارغ التحصیالن رشته مکانیک – تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در
رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۷۷ .به فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق قدرت پروانه
اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد . شایان ذکر است پایه پروانه
اشتغال به کار در بخش صالحیت طراحی پایه ۲ و برای اشخاصی که دارای صالحیت طراحی بوده اند ، همان
پایه طراحی مندرج در پروانه اشتغال به کار قبلی نامبردگان می باشد و جهت ارتقاء پایه باید مطابق ماده ۱۱
آیین نامه اجرایی قانون مذکور عمل شود .
۵۳ .فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد
تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری میتوانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی
ساختمان دریافت نمایند .
۵۱ .به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) بیوالکتریک ( پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته
اصلی تأسیسات برقی یا مرتبط با آن ساختمان تعلق نمی گیرد .
۵۳ .به فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ) تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … (
پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می
گیرد .
۵۲ .فارغ التحصیالن مهندسی کاربردی برق – قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تایید مدارک تحصیلی
از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات
برقی ساختمان دریافت نمایند .
۵۷ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در
رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۵۵ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی رباتیک ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی
ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۵۶ .به فارغ التحصیالن رشته کنترل ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات
برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .
۵۴ .به فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار
مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می گیرد.
۶
۵۴ .دارندگان مدرک تحصیلی در رشته ها ی مرتبط با تاسیسات مکانیکی و یا برقی ساختمان که جهت دریافت
صالحیت طراحی توسط کمیسیون هم ارزی رشته ها مجوز گذراندن کسری واحدها دریافت نموده اند ، می
بایست تا پایان سال تحصیلی ۷۳-۷۲ باید واحدهای معرفی شده را بگذرانند ، در غیر این صورت صالحیت
طراحی به اشخاص مذکور تعلق نمی گیرد .
۷
فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور
پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ هندسه کاربردی یا هندسه ترسیمی ۱۵ متره و برآورد
۳ بیان معماری ۳ یا تمرین معماری ۱۶ مدیریت و تشکیالت کارگاه
۲ ریاضیات و آمار ۱۴ مصالح ساختمانی یا شناخت مواد
۷ مقدمات طراحی معمیاری ۱ ییا سیاخت و
ارائه ۱
۱۴ ساختمان ۱ یا عناصر ۱
۵ مقدمات طراحی معمیاری ۳ ییا سیاخت و
ارائه ۳
۱۷ ساختمان ۳ و گزارش کارگاه یا عناصر ۳
۶ مبانی نظری معماری ۳۳ روستا ۱
۴ آشنایی با معماری جهان ۳۱ طرح معماری ۱
۴ آشنایی با معماری اسالمی ۳۳ طرح معماری ۳
۷ آشنایی با معماری معاصر ۳۲ طرح معماری ۲
۱۳ تأسیسات الکترونیکی و نور وصدا ۳۷ طرح معماری ۷
۱۱ تأسیسات مکانیکی ۳۵ طرح معماری ۵
۱۳ ایستایی ۳۶ طرح فنی
۱۲ مقاومت مصالح و سازه های فلزی ۳۴ طرح نهایی
۱۷ سازه های بتنی ۳۴ جمع کل
 برای فارغ التحصیالن خارج از کشور تطبیق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضیمونا یکسیان
باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد .
پیوست ۱
۸
فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها
جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران
ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱ ریاضی عمومی ۱ ۱۵ سازه های بتن آرمه ۳
۳ ریاضی عمومی ۳ ۱۶ پروژه بتن آرمه
۲ معادالت دیفرانسیل ۱۴ سازه های فوالدی ۱
۷ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ۱۴ سازه های فوالدی ۳
۵ نقشه برداری و عملیات ۱۷ پروژه سازه های فوالدی
۶ مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ۳۳ زمین شناسی مهندسی
۴ تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ۳۱ مکانیک خاک
۴ اصول و مبانی معماری و شهرسازی ۳۳ آزمایشگاه مکانیک خاک
۷ استاتیک ۳۲ مهندسی پی
۱۳ دینامیک ۳۷ روشهای اجرایی ساختمان
۱۱ مقاومت مصالح ۳۵ متره و برآورد پروژه
۱۳ تحلیل سازه ها ۱ ۳۶ طراحی معماری
۱۲ تحلیل سازه ها ۳ ۳۴ تأسیسات مکانیکی و برقی
۱۷ سازه های بتن آرمه ۱ ۳۴ بارگذاری
۳۷ اصول مهندسی زلزله
پیوست ۲
۹
فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها
جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری
ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۳ برداری نقشه ۱۷ ۱ ریاضی ۱
۳ ریاضی ۳ ۳۳ نقشه برداری ژئودتیک
۲ معادالت دیفرانسیل ۳۱ نقشه برداری مسیر
۷ برنامه نویسی کامپیوتر ۳۳ نقشه برداری زیرزمینی
۵ نقشه برداری و عملیات ۳۲ فتوگرامتری ۱
۶ آمار و احتماالت مهندسی ۳۷ فتوگرامتری ۳
۲ فتوگرامتری ۳۵ ۱ فیزیک ۴
۷ فتوگرامتری ۳۶ ۳ فیزیک ۴
۷ ریاضی مهندسی ۳۴ ژئودزی ۱
۱۳ هندسه دیفرانسیل ۳۴ ژئودزی ۳ و محاسبات
۱۱ تئوری خطاها ۳۷ نجوم ژئودزی
۱۳ سرشکنی ۲۳ ژئودزی فیزیک
۱۲ الکترونیک طولیاب ۲۱ ماهواره ای ژئودزی
۱۷ زمین شناسی ۲۳ کارتوگرفی اتوماتیک
۱۵ استاتیک و مقاومت مصالح ۲۲ کاداستر ۱
۱۶ راهسازی ۲۷ هیدروگرافی
۱۴ مبانی کارتوگرافی
۱۴ نقشه برداری ۱
پیوست ۳
۱۱
فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور
پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان ) کد ۴۰)
ردیف نام درس
تعداد
واحد
ردیف نام درس
تعداد
واحد
۱ سیاالت مکانیک ۱۵ ۱ ریاضی ۱
۳ سیاالت مکانیک ۱۶ ۳ ریاضی ۳
۲ برنامه سازی کامپیوتر ۱۴ آزمایشگاه مکانیک سیاالت
۷ شیمی عمومی ۱۴ انتقال حرارت ۱
۵ فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۱۷ کنترل اتوماتیک
۶ فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۳۳ توربو ماشین
۴ ریاضی مهندسی ۳۱ آزمایشگاه انتقال حرارت
۴ نقشه کشی صنعتی ۱ ۳۳ حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱
۷ استاتیک ۳۲ انتقال حرارت ۳
۱۳ مقاومت مصالح ۱ ۳۷ تاسیسات گاز رسانی یا سوخت احتراق
۱۱
علم مواد
۳۵
تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال
آب
۱۳ ترمودینامیک ۱ ۳۶ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه
۱۲ ترمودینامیک ۳ ۳۴ پروژه تخصصی تاسیساتی
۱۷ آزمایشگاه ترمودینامیک
پیوست ۴
۱۱
فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور
پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان ) کد ۴۰ ) ـ جدول اصالح شده
ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد
۱
فیزیک ۳ ( الکتریسیته ومغناطیس
)
۱۴ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱
۳ آزمایشگاه فیزیک ۳ ۱۷ تجزیه وتحلیل سیستم ها
۲ کارگاه عمومی یا رسم فنی ۳۳ بررسی سیستم های قدرت ۱
۷ زبان تخصصی ۳۱ مخابرات ۱
۵ نقشه کشی صنعتی ۳۳ پروژه کارشناسی
۶ برنامه سازی کامپیوتر ۳۲ کارآموزی
۴ آمار واحتماالت مهندسی ۳۷ الکترونیک صنعتی
۴ کارگاه برق ۳۵ حفارت و رله ها یا تکنیک پالس
۷ مدارهای الکتریکی ۱ ۳۶ بررسی سیستم های قدرت ۳ یا میکرو پروسورها
۱۳ مدارهای الکتریکی ۳ ۳۴ ماشینهای الکتریکی ۲ یا فیزیک الکترونیک
۱۱ اندازه گیری الکتریکی ۳۴ تأسیسات الکتریکی یا الکترونیک ۲
۱۳ آزمایشگاه اندازه گیری ومدار ۳۷ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۳ یا آز الکترونیک ۳
۲۳ الکترومغناطیس ۱۲
۲۱ ۱ الکترونیک ۱۷
۱۵ آزمایشگاه الکترونیک ۱
۱۶ ماشینهای الکتریکی ۱
۱۴ ماشینهای الکتریکی ۳
پیوست ۵

کنترل مصوبات و چک کردن مجاز بودن/نبودن شرکت در آزمون با توجه به عنوان رشته و مقطع تحصیلی به عهده خود متقاضیان بوده و سازه پلاس هیچ مسئولتی بابت پاسخگویی در این زمینه ندارد. لطفا خودتان با توجه به رشته و شرایط بررسی کنید و از سایت سوال نفرمایید.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید