انتخاب برگه

صفحه ویژه آزمون‌ معماران تجربی

کلیدواژه آزمون معماران تجربی (همه پایه‌ها)، منابع آزمون، نمونه سوالات و…

کلیدواژه‌ تکی‌ مباحث | سال ویرایش روی جلد منابع آزمون:

مبحث اول ۹۲ | دوم ۸۴ | سوم ۹۵  | چهارم ۹۶ | پنجم ۹۶ | ششم ۹۲ | هفتم ۹۲ | هشتم ۹۲ | نهم ۹۲ | دهم ۹۲ | یازدهم ۹۲ | دوازدهم ۹۲ | سیزدهم ۹۵ | راهنمای مبحث سیزدهم ۸۲ | چهاردهم ۹۶ | پانزدهم ۹۲ | شانزدهم ۹۶ | راهنمای مبحث شانزدهم ۹۲ | هفدهم ۸۹ | هجدهم ۹۶ | نوزدهم ۸۹ | راهنمای نوزدهم ۹۲ | بیستم ۹۶ | بیست‌ و ‌یکم ۹۵ |بیست ‌و ‌دوم ۹۲ | کلیدواژه قانون ‌نظام ۹۰ | کلیدواژه راهنمای جوش ۹۰ | کلیدواژه ۲۸۰۰ چهارم

فیلم‌های آموزشی مباحث:

فیلم آموزش مفهومی مبحث هفتم ۹۲ (مهندس هادئی) | فیلم آموزشی مبحث هفتم ۹۲ (مهندس بیات) | فیلم آموزشی مبحث هشتم ۹۲ (مهندس بیات) | فیلم آموزشی مبحث نهم ۹۲فیلم آموزشی مبحث یازدهم ۹۲ (مهندس بیات) | فیلم آموزشی مبحث دوازدهم ۹۲ | فیلم آموزشی راهنمای جوش ۹۰ | فیلم آموزشی مبحث هشتم و یازدهم ۹۲ (مهندس دوگوهرانی)

نمونه سوالات مباحث آزمون:

مجموعه سوالات قوانین و منابع ستاره‌دار آزمون نظام مهندسی | نمونه سوالات مبحث سوم ۹۵ | نمونه سوالات تالیفی* مبحث چهارم ۹۶ | نمونه سوالات تالیفی* مبحث پنجم ۹۶ | نمونه سوالات مبحث ششم ۹۲ و ۲۸۰۰-۴ | نمونه سوالات مبحث هفتم ۹۲ و گودبرداری | نمونه سوالات مبحث هشتم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث نهم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث دهم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث یازدهم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث دوازدهم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث سیزدهم ۹۵ | نمونه سوالات مبحث چهاردهم ۹۶ | نمونه سوالات مبحث پانزدهم ۹۲ | نمونه سوالات مبحث شانزدهم ۹۶ | نمونه سوالات مبحث هفدهم ۸۹ | نمونه سوالات مبحث هجدهم ۹۶ | نمونه سوالات مبحث نوزدهم ۸۹ | نمونه سوالات مبحث بیستم ۹۶ | نمونه سوالات مبحث بیست و یکم ۹۵ | نمونه سوالات مبحث بیست و دوم ۹۲ | نمونه سوالات راهنمای جوش ۹۰ |  نمونه سوالات جزئیات اجرایی ساختمان (دیتایل) |

منابع آزمون معماران تجربی بهمن ۹۷

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی بهمن ۱۳۹۷

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانونو نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایتدانلود اخلاق حرفه‌ای
 • مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف)(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم (نظامات اداری )(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم  (مصالح و فراورده‌های ساختمانی)(۱۳۹۶)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)(۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)(۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)(۱۳۹۶)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )(۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )(۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)(۱۳۸۹)
 • مسایل اجرایی ساخت در ساختمان‌های متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روی زمین تا مرحله اتمام ساختمان) شامل: اجرای گودبرداری،اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت فلزی و بتنی، انواع سقف و بام، عایق‌کاری، اجرای نازک‌کاری، اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و…) و شناخت مصالح ساختمانی متداول
 • شناخت ماشین‌آلات ساختمانی
 • اطلاعات حقوقی در زمینه بیمه، مالیات، قراردادها و قوانین شهرداری‌ها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

 • تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
  تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مقرات ملّی، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
  تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.