اصول اخلاق حرفه‌ای” تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی

تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌

قابل توجه مهندسان ساختمان

تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ‌‍‍‍‌‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات محترم وزیران موضوع اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظر به اینکه تبیین «اصول اخلاق حرفه‌ای» که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند، موضوع این اصلاحیه است، به عنوان یکی از مواد آزمون ورود به حرفه جهت آگاهی عموم مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی در سامانه درج گردیده و قابل دسترسی می‌باشد.

دانلود تصویب نامه هیئت وزیران


نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی

پیرو اعلام مواد آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی شهریور ماه سال‌جاری و الحاق تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ‌‍‍‍‌‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات محترم وزیران موضوع اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون‌ها، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی شهریور ماه سال‌جاری می‌رساند، مفاد تصویب‌نامه و نظامنامه مذکور جهت آگاهی عموم مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی در سامانه درج گردیده و قابل دسترسی می‌باشد.

دانلود نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان


محصولات مرتبط: