انتخاب برگه

درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران

مهر ۲۶, ۱۳۹۹ | مقررات ملی و آیین نامه‌ | ۰ دیدگاه

زلزله خیزی شهرهای مختلف ایران بر اساس پیوست ۱ استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم (آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله)

میزان زلزله شهر X، مراکز جمعیتی ایران بر اساس حروف الفبا بوده، همچنین می‌توانید از گزینه ctrl+F گزینه find مرورگر نیز برای پیدا کردن شهر مورد نظر استفاده نمایید.

آب بردر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آب پخشدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آباددر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آباداندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
آبادهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آباده طشکدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
آبداندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آبداناندر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
آبرمدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آبسرددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آبگرمدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آبی بیگلودر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آبیکدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آجیندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آذرشهردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آراندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آرمردهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آرودر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آزادشهردر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آستارادر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آستانهدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آستانه اشرفیهدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آسمان آباددر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
آشتیاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آشخانهدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آغاجاریدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آق بنددر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آق قلادر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آقا بابادر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آلاشتدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آلولکدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آملدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آمنددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آواجیقدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
آوجدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
آورگاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ابارقدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ابردر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ابرسجدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ابرکوهدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ابریشمدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ابوزید اباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ابوموسی (بوم سوز)در استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ابهردر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ابیانهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
احمدیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اختیارآباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اراکدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اران وبیدلدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ارجمنددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اردبیلدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اردستاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اردکاندر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اردکاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اردلدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ارزوئیهدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ارسنجاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ارکواز ملک شاهیدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ارمغان خانهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ارمنیجاندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اروستدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ارومیهدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اروند کناردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
ازنادر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ازندریاندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
استهباندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسدآباددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسدیهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسطلخ پشتدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسفرایندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسفرجاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسفروریندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسفنداندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اسکودر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسلام آباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسلام آباد غربدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اسلامشهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اسلامیهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشتریناندر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشتهارددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اشکذردر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اشکناندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اشنویهدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اصفهاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اصلاندوزدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
افیندر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اقبالیهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اقلیددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
الارددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
الشتردر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
الواندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
الونددر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
الهاییدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
الیگودرزدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
امام تقیدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
امام قلیدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
املشندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
امیدیهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
امیر آباددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
امیرکلادر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
انابددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اناردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
انارکدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
انبارآلومدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اند آباددر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اندوهجرددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اندیشهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
اندیمشکدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اودلودر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اوزدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اهردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اهرمدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
اهوازدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ایجدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایذهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایرانشهردر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایزد خواستدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایزدشهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایسکدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ایلامدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ایلخچیدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایلخیدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایمانشهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
اینچه بروندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ایواندر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ایوانکیدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باب اناردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باباحیدردر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باباکلاندر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بابامنیردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بابتنگلدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بابلدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بابلسردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باخزردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بادروددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بازرگاندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باسمنجدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باشتدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باغ بهادراندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باغ ملکدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باغچه جلیلدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باغستاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
باغملکدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باغیندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بافتدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بافتاندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بافقدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
باقرشهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بالا دهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بالودر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بان مزاراندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بانهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بایجاندر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ابگاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بجستاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بجنورددر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بخشایشدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بدرهدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
برازجاندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بردخوندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بردسکندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بردسیردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
برغاندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
برف انباردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
برواتدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بروجرددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بروجندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بزماندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بستاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بستان آباددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بستکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بسطامدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بسک اباددر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بشرویهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بشکاندر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بک کندیدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بلداجیدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بلدهدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بلورددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بمدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بمپوردر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بنابدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بنارویهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بنتدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بنددر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر امام خمینیدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
بندر ترکمندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر جاسکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیردر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیلمدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر عباسدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر کناندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر گناوهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر مقامدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر انزلیدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر ترکمندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر چارکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر خمیردر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیردر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر دیلمدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر ریگدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر طاهریدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر عسلویهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر کیاشهردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر گزدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر گناوهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر لنگهدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بندر ماهشهردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
بندر مقامدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بنکدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بنیاباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بوئین زهرادر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بوئین سفلیدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوئین ومیاندشتدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بواناتدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوشکاندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوشهردر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوغدا کندیدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوکاندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بوگردر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بوم سوز (ابوموسی)در استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بومهندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهاآباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهاباددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بهادراندر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بهاردر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهارانشهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بهارستاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بهبهاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهرستاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهشهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهمئیدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهمندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بهمنمیردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بیارجمنددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بیاضدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بیجاردر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بیدستاندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
بیرجنددر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بیرمدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بیستوندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
بیشه درازدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
بیله سواردر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پاتاوهدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پارس آباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پارسیاندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پاریزدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پاکدشتدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پاوهدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پردیسدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پرندکدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پشت روددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پل سفیددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پلاندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پلدختردر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
پلدشتدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پلوردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پولدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پهلهدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
پیرانشهردر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
پیربکراندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
پیشوادر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
پیشیندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تازه آباددر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تازه شهردر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تازه کندیدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تاکستاندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تالشدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تایباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تبریزدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تختدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تربت جامدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تربت حیدریهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ترکمنچایدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تروددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تسوجدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تشاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تفتدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
تفرشدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تکابدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
تلگرددر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تمباندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تنب بزرگدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تنب کوچکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تنکابندر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تنگ ارمدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
توشک آبسرددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تویسرکاندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تویهدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تهراندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
تیراندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
تیغدردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
تیکمه داشدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ثلاث باباجانیدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جاجرمدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جاسکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جالقدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جامدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جاورسیاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
جعفرآباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جعفریهدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جغتایدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جفتاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جلفادر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جمدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جناحدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جنت شهردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جندقدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جنگلدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جواد آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جوانروددر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جورقاندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جوزمدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جوشاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
جوشقان استرکدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جوشقان و کامودر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جونقاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
جووکاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جویباردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جویمدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جهرمدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جیرفتدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
جیرندهدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چابکسردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چابهاردر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چادگاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چالان چولاندر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چالوسدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چاه مسلمدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چتروددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چرامدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چرمهیندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چشمه سبزدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چغادکدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چغلوندیدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چکنهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چلگرددر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چمراندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
چمستاندر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چشمکدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چمن بیددر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چمن گلیدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چناردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چناردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چناراندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چنارهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چندآبدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چنگورهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چواردر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
چوبردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چوپاناندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
چهار باغدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چهاردانگهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
چهل ذرعیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
چهل قزدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حاجی آباددر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حاجی آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حاجی آباددر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حبیب آباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
حتکندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
حرجنددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
حسن آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حسین کیفدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حسن لنگیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حسینیه علیادر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حصندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حصهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
حلبدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حمیدیادر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
حمیدیهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
حمیلدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حنادر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
حویقدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خارکدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خارکودر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خاشدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خان ببیندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خان زینالدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خانکوکدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خاوراندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خاورشهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خدابندهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرامهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرم آباددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرم آباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرم درهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرمدشتدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خرمشهردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
خرودر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خروانقدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خسروآباددر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خسروشهردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خشتدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خشکبیجاردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خضریدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
خفردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خلخالدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خلیل آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خلیل شهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خمامدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خمیندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خمینی شهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خنجدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خندابدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خواجهدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خواجه عسگردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خوافدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خوانساردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خوردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خوردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خوراساندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خورزوقدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خورموجدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
خوسفدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
خویدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دارابدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
داراندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
داریاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دالکیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دالیندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دامغاندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دانسفهاندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
داودآباددر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
داوراندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درامدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
درب آستانهدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دربهشتدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درخت توتدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درخزینهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درروددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درزوسایباندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درسجیندر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درگزدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درمرهدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دروددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
درونهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
درویش آباددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دره اسبردر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دره شهردر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دزآبدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دزجدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دزفولدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دستگرددر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دشت خاکدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دشت عباسدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دگاگادر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دلبراندر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دلنددر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دلواردر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دلیجاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دماونددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دمیرچیدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دو آبدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دوبراندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دوراهاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دوروددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دوزالدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دوست محمددر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دوگنبداندر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دولت آباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دولت آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ده جلالدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهاقاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهبارزدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهجدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دهدزدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهدشتدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهشیردر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهقدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دهکاءدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهگلاندر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهلاندر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دهلراندر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دیباجدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دیزجدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دیزیندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دیزینهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دیلماندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
دینوردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
دیواندرهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
دیهوکدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ذراتدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رئیس کلادر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رابردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رادکاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رازدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رازقاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رازیدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
راسکدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رامسردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رامشیردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
رامهرمزدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رامیاندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
راوردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
راوهدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رایندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رباط پشت بادامدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رباط کریمدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ربطدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رحیم آباددر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رزجرددر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رزندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رستاقدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رستم آباددر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رستمکلادر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رستمیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رشتدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رشتخواردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رشکاندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رضواندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رضواندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رضوانشهردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رضیدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رفسنجاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رمقاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
روانسردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
روداندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رودباردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رودباردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رودسردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رودشوردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رودهندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
روستای ازنادر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
روستای سونکدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رونیزدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رویاندر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ریدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ریچیدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ریزدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ریگاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ریوشدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زابلدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زابلیدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زاردر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
زارمدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زاویهدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زاهد شهردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زاهداندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زاینده روددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زرقاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زرنددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
رزین آباددر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
رزین شهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زفرهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زمان آباددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
زنجاندر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زنجیراندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زنجیرهدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زنوزدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زنی آباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زوارکدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زوارهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زهکدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زیارت علیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زیازدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زیبا شهردر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
زیدآباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
زیرآبدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
زیوهدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ساریدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ساغنددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ساماندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سامندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ساوهدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سبزگزدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سبزواردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سپیداندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سپیددشتدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سجادسدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سدهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سدهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سده لنجاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرآبلهدر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سرابدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سراب نیلوفردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سراواندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرایاندر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سربازدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سربنداندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سربندردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
سربیشهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرپل ذهابدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرچشمهدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سرخروددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرخسدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرخنکلاتهدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرخوندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرخهدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سردروددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سردشتدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سردشتدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سردشت زیدوندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرعیندر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرگز احمدیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سرودر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سروآباددر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سروستاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سریش آباددر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سعادت آباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سعادت شهردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سعدآباددر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سعیدآباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سفید دشتدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سفید شهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سفیدابهدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سقزدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلامیدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباددر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلطان آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلطانیهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلفچگاندر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سلماسدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سلمان شهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سمناندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سمیرمدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سنجاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سنردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سنقردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سنگاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سنندجدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سودجاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سوراندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سورشجاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سورکدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سوریاندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سوزادر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سوسنگرددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سوقدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سولقاندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سوماردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سویرهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سه قلعهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیریدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سی تختدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیاه بیشهدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیاهکلدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیاهودر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیب سوراندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سید تاج الدیندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سید کلاءدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیداندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سیرجاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سیرچدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیرداندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیسدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیف آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیلابدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
سیلوانادر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیمین شهردر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
سیونددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
سیه چشمهدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شادگاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲gخطر نسبی زلزله کم
شازنددر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
شالدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاندیزدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شاه زیددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شاهدشهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاهدیهدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
شاهرختدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شاهروددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شاهین دژدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
شاهین شهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شبانکارهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شبستردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شربیاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شرفخانهدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شریف آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ششدهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شعبهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شفتدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شلماندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شلمزاردر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شمیلدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شنبهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شندآباددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شوشدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
شوشتردر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شوطدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شوقاندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شولدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شول آباددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شویشهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شهداددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شهر بابکدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شهر جدید پرنددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شهرضادر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شهرکرددر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شهریاردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شهمیرزاددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شیباندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
شیرازدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شیراندر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شیرگاهدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
شیرواندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
شیرین سودر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
صائیندر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صائین قلعهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباددر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
صالح آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صالح آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صباشهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صحنهدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صغاددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صفادشتدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صفاشهردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صفی آباددر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صوغاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صوفیاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
صومعه سرادر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
صیدوندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ضیاء آباددر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طاقانکدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طالب قشلاقیدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طالخونهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طالقاندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طبسدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طبسدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طبلدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طرزدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
طرقدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طرقبهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طروددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
طزرهدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
عالی حسینیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عباس آباددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عباس آباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عبدالخاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
عجب شیردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عشق آباددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عضدیهدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عظیم آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عقدادر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
علمدار گرگردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
علویجهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
علی آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
علی آباددر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عماده دهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عنبرآباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
عنبراندر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
غنی آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
غیاث آباددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
غیزانیهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
فارساندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فارسیاندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فارغاندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فارمددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فاروجدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فارور بزرگدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فارور کوچکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فاریابدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فاریابدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فاضل آباددر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فامنیندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
فتح آباددر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فتح آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فداغدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فدکدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فرادنبهدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فراشبنددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فرخ شهردر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فردوسدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فردوسیهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فردیسدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فرمهیندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
فرودگاه امام خمینیدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فرومددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فرون آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فرهادگرددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فریدون شهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فریدون کناردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فریماندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فسادر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فشمدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فلاورجاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
فنوجدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فورکدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فولادشهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فومندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فهرجدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
فیرورقدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزآباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزآباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فیروزآباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فیروزاندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزکوهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
فیروزهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فیض آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
فیندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قائم شهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قائمیهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قائندر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قادر آباددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قاسم آباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قپان علیادر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قدسدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قرچکدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قروهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قروه در جزیندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قره آغاجدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قره ضیالدیندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قره قشلاقدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزل حصاردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزلردر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قزلقاندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قزویندر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قسطین لاردر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قشمدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قصرشیریندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قصرقمشهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قصرقنددر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قطب آباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قطروئیهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قطوردر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قلعه تلدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قلعه چنعاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قلعه خیاباندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قلعه شوکتدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قلعه گنجدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قلعه نودر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قلعه نو خراقاندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قمدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قمصردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قنواتدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قوچاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
قوشچیدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قهارونددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قهدریجاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قهورددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
قیداردر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قیردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
قیروکارزیندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کندردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کنگاوردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کیشدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیانشهردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کاخکدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کاریزدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کازروندر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کاشاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کاشمردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کاکاندر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کاکیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کامیاراندر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کانی سوردر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کبودر آهنگدر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کتالم و سادات شهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کدکندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرجدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کردکویدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرکونددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرماندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کرمانشاهدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرنددر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرنددر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کره بسدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کرهروددر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کریقدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کشکسرایدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کشکویهدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کفترکدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلاتدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلات اعلمدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلات نادریدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلاته خیجدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلاچایدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلارآباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلاردشتدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلالهدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلوانسدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلوانقدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلوردر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلیبردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کلیساکندیدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کلیشادوسورجاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کمال شهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کمهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کمیجاندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کنارتختهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کنارکدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کندردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کنگاوردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کنگاندر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کنگاوردر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کواردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کوانهدر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوپردر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کورهدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کوزه رشدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوشکدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کوشک علیادر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کوشک نصرتدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کوچصفهاندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کولیدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوملهدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کوهبناندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهپایهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کوهدشتدر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کوهرنگدر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهساردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کوهکدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهرویهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهریزدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهریز سنگدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
کهریزکدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کهکدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهکدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کهنوجدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهنوشدر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهنه جلگهدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کهورستاندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیاسردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیاشهردر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیاکلادر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیانشهردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
کیشدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
کیلاندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گازراندر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گالیکشدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گاوبندیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گتابدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گتونددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گچسردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گراشدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گرچی سفلیدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گرگاندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گرمابدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمابدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
گرمابدردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمخاندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمدرهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گرمساردر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گرمیدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گزنکدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گشتدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گشتدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گل تپهدر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
گلبافدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گلپایگاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
گلستاندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گلشهردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
گمیش تپهدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گمیشاندر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گناباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گنبددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گنبد کاووسدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گنبدلیدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گندماندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گنگچیندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گواتردر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گورناگاندر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گوگاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گوگددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
گوهراندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گویمدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گهوارهدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گیاندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیسکدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیفاندر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیلانغربدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
گیلواندر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
گیویدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لائین نودر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لاردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لارکدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لاسجرددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لالجیندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
لاله زاردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لالیدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لامرددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لاواندر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لاهروددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لاهیجاندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لایاندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
لردگاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لنجابدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لندهدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لنگروددر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لواساندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لوشاندر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
لوماردر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
لوندویلدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لیقواندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
لیککدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مارگوندر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماسالدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماسوردر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماسولهدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماکودر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مامونیهدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماه‌نشاندر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماهاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماهدشتدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ماهیدشتدر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ماموندر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مبارکهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مجندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مجیدآباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محلاتدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
محمدآباد مسکوندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محمد شهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
محمدآباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محمدآباددر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محمدآباددر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
محمدیاردر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محمدیهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
محمودآباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
محمودآباد نمونهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مرادلودر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مراغهدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
مراوه تپهدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرجقلدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مردآباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مرداندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرزداراندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرزن آباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرکدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرنددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مرودشتدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مروستدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مریانجدر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مریواندر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مس سرچشمهدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مسجدسلیماندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مشاءدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مشکاتدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مشکین دشتدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مشکین شهردر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مشمپادر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مشهددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مشهدریزهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مصیردر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مصیریدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
معلم کلایهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
معلماندر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
معمولاندر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ملااسماعیلدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ملاثانیدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ملارددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ملاشیه یکدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ملایردر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ملکاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ممقاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
منجیلدر استانگیلانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
منظریهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
منوجاندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
موددر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
موسویهدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
موسیاندر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
مهاباددر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مهاجراندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
مهارلودر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مهدی شهردر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
مهردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مهراندر استانایلامبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
مهرباندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مهردشتدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مهریزدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
میامیدر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میاندوآبدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
میانروددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میانهدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
میبددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
میچدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میرجاوهدر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میلاجرددر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
میمنددر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میمنددر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
میمون درهدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مینابدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
مینودشتدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نائیندر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ناحیهدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ناغاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ناوهدر استانخراسان شمالیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نای بنددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نایی سردر استانکردستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نجف آباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
نجف شهردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
نخل تقیدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نخل ناخدادر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نراقدر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نرگس زاردر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نسیم شهردر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نشتیفاندر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نصرآباددر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نصرآباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
نصرت آباددر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نطنزدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نظرآباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نعیم آباددر استانسمنانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نفت سفیددر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نقابدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نقدهدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نکاءدر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نگین شهردر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نلاسدر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نمیندر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوکندهدر استانگلستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوبراندر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نودژدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نودهدر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوذرآباددر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نورآباددر استانلرستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نورآباد ممسنیدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوسوددر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوش آباددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوشهردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوشیندر استانآذربایجان غربیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نوکاندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نهاونددر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نهاونددر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
نهبنداندر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نهنددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیارقدر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیردر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیریزدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیشابوردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیک شهردر استانسیستان و بلوچستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیکوئیهدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیل شهردر استانخراسان رضویبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
نیموردر استانمرکزیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
واریشدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وانادر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وحدتیهدر استانبوشهربا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
وحیدیهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ورامیندر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ورزقاندر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ورزنهدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
ورنامخواستدر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
وشنوهدر استانقمبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
وندیکدر استانخراسان جنوبیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
وهن آباددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
ویرهدر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
ویسدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
هادی شهردر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هاشم آباددر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هجدکدر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هجیبدر استانقزوینبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هراتدر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هرسیندر استانکرمانشاهبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هرمزدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هرنددر استاناصفهانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
هریسدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هشتجیندر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هشتروددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هشتگرددر استانتهرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هفتگلدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هفشجاندر استانچهارمحال و بختیاریبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
هل آباددر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
همداندر استانهمدانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هندورابیدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هندیجاندر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
هنگامدر استانفارسبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هنگامدر استانهرمزگانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هورانددر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هویزهدر استانخوزستانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
هیدجدر استانزنجانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هیردر استاناردبیلبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
هینماندر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳۵gخطر نسبی زلزله بسیار زیاد
یاسوجدر استانکهگیلویه و بویراحمدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
یامیدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
یانه سردر استانمازندرانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
یزددر استانیزدبا شتاب مبنای طرح:۰٫۲۵gخطر نسبی زلزله متوسط
یزدان شهردر استانکرمانبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد
یکان کهریزدر استانآذربایجان شرقیبا شتاب مبنای طرح:۰٫۳gخطر نسبی زلزله زیاد

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ پیام دهید