انتخاب برگه

کنترل اتصالات مهاربند کمانش تاب BRB

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸ | آموزشی | ۰ دیدگاه

یکی از مهمترین و در عین حال بحرانی ترین کنترل های سیستم مهاربندی کمانش تاب، مربوط به اتصالات BRB به تیر و ستون ها می باشد.
طبق توصیه آئین نامه AISC 341 ، حاشیه اطمینان لازم جهت جلوگیری از کمانش خارج از صفحه این سیستم “باید” مورد توجه قرار گیرد.
در طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گاست موارد زیر باید بر اساس بندهای آئین نامه کنترل گردند:

کنترل های گروه اول (اجزاء BRB):

۱-۱- کنترل کمانش غلاف فولادی (DCR-1):
غلاف فولادی باید از کمانش خمشی BRB جلوگیری نماید.

۲-۱- کنترل الاستیک ماندن ناحیه اتصال (DCR-2):
این قسمت از BRB داخل غلاف بوده لذا کمانش نخواهد کرد ولی الاستیک ماندن آن تحت نیروی کششی ماکزیمم BRB باید کنترل شود.

۳-۱- کنترل کمانش ناحیه اتصال (DCR-3):
این قسمت از BRB خارج غلاف بوده لذا عدم کمانش و اطمینان از الاستیک ماندن آن تحت نیروی فشاری ماکزیمم BRB باید کنترل شود.
✅ نکته بسیار مهم برای جلوگیری از کمانش خارج از صفحه BRB، اطمینان از عدم حاکم بودن کنترل کمانش می باشد.

کنترل های گروه دوم (اتصال انتهای BRB به گاست):

۱-۲- کنترل گسیختگی برش قالبی ورق گاست (DCR-4):
با انتخاب صحیح ضخامت و طول جوش اتصال، مقاومت ورق گست در برابر نیروی کششی ماکزیمم و گسیختگی برش قالبی کنترل می گردد.

۲-۲- کنترل الاستیک ماندن ورق گاست (DCR-5):
تحت نیروی کششی ماکزیمم BRB، ورق گست باید مقاومت نموده و الاستیک ماندن آن باید کنترل شود.

۳-۲- کنترل کمانش ورق گاست (DCR-6):
عدم کمانش و اطمینان از الاستیک ماندن ورق گست تحت نیروی فشاری ماکزیمم BRB باید کنترل شود.

کنترل های گروه سوم (سطوح اتصال گاست به تیر و ستون):

۱-۳- کنترل مقاومت در سطح مشترک گاست با تیر و ستون (DCR-7-1 , DCR-7-4):
توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر ترکیب تنش های von mises ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.

۲-۳- کنترل مقاومت در سطح مشترک گاست با تیر و ستون (DCR-7-2 , DCR-7-5):
توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر گسیختگی کششی ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.

۳-۳- کنترل مقاومت در سطح مشترک گاست با تیر و ستون (DCR-7-3 , DCR-7-6):
توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر گسیختگی برشی ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *