انتخاب برگه

توضیحات دکتر آرین مقدم درباره محتوای دوره آموزشی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، از انتخاب شتابنگاشت تا منحنی شکنندگی