انتخاب برگه

کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶

۷۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر فایل PDF کلیدواژه تکی راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی جلد دوم ۱۳۹۶، جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان بوده، که پس از پرداخت قابل دانلود می‌باشد. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۲ شامل دو راهنما در جلد اول ۱۳۹۲ و جلد دوم ۱۳۹۶ (مبنای کلیدواژه حاضر) است.

تعداد صفحه: ۱۱ (۶ برگ)

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

گزارش سوءاستفاده
شناسه محصول: SP166 دسته: ,

کلیدواژه راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی جلد دوم ۱۳۹۶، جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان

کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶

پیشنمایش تصویری کلیدواژه راهنمای مبحث نوزده جلد ۲:

کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶

کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶


جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹

فهرست کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد دوم

۱. کلیات

۱ – ۱ دامنه کاربرد
۲ – ۱ تعاریف و اصطلاحات

۲ انتظارات مطرح در خصوص جدارهای پوسته خارجی ساختمان

۱ – ۲ مقاومت در برابر عوامل خارجی

۱ – ۱ – ۲ مقاومت مکانیکی و رفتار مناسب در برابر نیروها و فشارهای ناشی از بارهای ثقلی و زنده، زمین لرزه، باد، خاک و آب های تحت الارضی
۲ – ۱ – ۲ مقاومت در برابر نیروها و فشارهای ناشی از تغییرات دما و رطوبت

۱ – ۲ – ۱ – ۲ انبساط و انقباض حرارتی

۲ – ۲ – ۱ – ۲ تکانه های حرارتی

۳ – ۱ – ۲ دوام در برابر تابش فرابنفش خورشیدی

۲-۲ کاهش انتقال حرارت در جدارها

۱ – ۲ – ۲ کاهش انتقال حرارت در سطوح

۱ – ۱ – ۲ – ۲ انتقال حرارت در اثر هدایت
۲ – ۱ – ۲ – ۲ انتقال حرارت در اثر جریان همرفت
۳ – ۱ – ۲ – ۲ انتقال حرارت در اثر تابش

۲ – ۲ – ۲ کاهش پل های حرارتی

۱ – ۲ – ۲ – ۲ پل های حرارتی خطی
۲ – ۲ – ۲ -۲ پل های حرارتی نقطه ای

۳ – ۲ درزبندی – هوابندی
۴ – ۲ تهوبه – نشت هوا
۵ – ۲ آب بندی

۱ – ۵ – ۲ اصول کلی برای جلوگیری از ورود آب باران به داخل جدارهای ساختمان
۲ – ۵ – ۲ راههای جلوگیری از ورود آب باران به داخل دیوارها

۱ – ۲ – ۵ – ۲ انحراف مسیر کج باران و کاهش نفوذ باران در جدار
۲ – ۲ – ۵ – ۲ کاربرد قطعات غیر جاذب آب
۳ – ۲ – ۵ – ۲ جلوگیری از نفوذ آب از درزهای بین قطعات
۶ – ۲ – ۵ – ۲ جلوگیری از نفوذ عمقی رطوبت و هدایت آبهای نفوذی به خارج
۵ – ۲ – ۵ – ۲ جلوگیری از ورود آب از قسمتهای انتهایی جدار

۶ – ۲ زهکشی و ایجاد امکان خروج رطوبت
۷ – ۲ جلوگیری از بروز چگالش

۱ – ۷ – ۲ عوامل ایجاد کننده چگالش
۲ – ۷ – ۲ نقاط بحرانی از دیدگاه خطر چگالش
۳ – ۷ – ۲ راههای مقابله با خطر چگالش

۱ – ۳ – ۷ – ۲ قرار دادن یک لایه بخاربند در طرف گرم عایق حرارتی
۲ – ۳ – ۷ – ۲ پیش بینی یک لایه هوای تهویه شده در قسمت بحرانی از نظر خطر چگالش

۴ – ۷ – ۲ اثرها و مخاطرات چگالش در پوسته ساختمان
۵ – ۷ – ۲ روش های پیش بینی بروز چگالش در پوسته ساختمان
۶ – ۷ – ۲ مخاطرات چگالش در جدارهای شفاف و قاب های آنها

۸ – ۲ جلوگیری از نفوذ جانوران

۳ جزئیات عایق کاری حرارتی دیوارها

۱ – ۳ ملاحظات و اصول فنی مطرح

۱ – ۱ – ۳ دیوارهای (عایق حرارتی) همگن
۲ – ۱ – ۳ رفتار انواع مختلف دیوارها در برابر آب بارندگی
۳ – ۱ – ۳ نکات کلیدی برای محدود کردن مخاطرات ناشی از تغییرات شدید و موضعی دما
۴ – ۱ – ۳ قطعات اتصال به سفت کاری (بدنه دیوار)

۱ – ۶ – ۱ – ۳ پیچ و رولپلاک
۲ – ۶ – ۱ – ۳ شاخکها با کلمپ های نگهدارنده
۳ – ۶ – ۱ – ۳ گل میخ ها
۱ -۳ – ۴ – ۴ بست های نگهدارنده وادارها و عایق های حرارتی

۲ – ۳ عایق کاری حرارتی دیوار از داخل.

۱ – ۲ – ۳ اندود گچ روی عایق و زیرقاب چوبی
۲ – ۲ – ۳ صفحات گچی روی عایق معدنی
۳ – ۲ – ۳ عایق معدنی و اندود گچ متصل با گل میخ
۴ – ۲ – ۳ با چهار تراش چوبی و نبشی فولادی
۵ – ۲ – ۳ به صورت تودلی بین وادارهای فولادی
۶ – ۲ – ۳ سراسری پشت وادارهای فولادی با بست امگا
۷ – ۲ – ۳ سراسری (با بخاربند چسبیده به عایق حرارتی) پشت وادارهای فولادی با بست پیچی قابل تنظیم
۸ – ۴ – ۳ سراسری (با بخاربند جدا) پشت وادارهای فولادی با بست پیچی قابل تنظیم

۳ – ۳ عایق کاری حرارتی دیوار از خارج

۱ – ۳ – ۳ اندود نازک روی عایق حرارتی
۲ – ۳ – ۳ نمای صفحه سیمانی (یا مشابه) با زیرقاب آلومینیومی (نبشی و سپری) و لایه هوای تهویه شده
۳ – ۳ – ۳ نمای صفحه سیمانی (یا مشابه با زیرقاب فولادی گالوانیزه (پروفیل های C و ۲۲ امگا) و لایه هوای تهویه شده
۴ – ۳ – ۳ تخته سیمانی با زیر قاب فولادی (اجرا به روش تر) با اندود نازک
۵ – ۳ – ۳ نمای سنگی با اتصالات مکانیکی و لایه هوای تهویه شده

۴ – ۳ عایق کاری حرارتی دیوار به صورت میانی

۱ – ۴ – ۳ دیوار دوجداره با عایق حرارتی بینابینی (همراه یا بدون لایه هوا)
۲ – ۴ – ۳ سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (تری دی)
۳ – ۴ – ۳ دیوار خشک با لایه هوای تهویه شده
۴ – ۴ – ۳ دیوار خشک دو قابه با لایه هوای تهویه نشده
۵ – ۴ – ۳ دیوار خشک با لایه هوای تهویه شده و عایق حرارتی «سینوسی»

۴ جزئیات عایق کاری حرارتی کفها از کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد دوم

۱ – ۴ ملاحظات و اصول فنی مطرح
۲ – ۴ عایق کاری حرارتی کف از داخل

۱ – ۲ – ۴ کف سازی روی لقمه (پدستال)
۲ – ۲ – ۴ کف سازی روی چهار تراش چوبی

۳ – ۴ عایق کاری حرارتی کف به صورت میانی

۱ – ۳ – ۴ زیر لایه بتن مسلح شناور
۱ – ۴ – ۴ روی خاک
۲ – ۴ – ۴ کف روی هوا با سقف کاذب

۵. جزئیات عایق کاری حرارتی بامها (سقفهای نهایی تخت)

۱ – ۱ – ۵ راههای جلوگیری از ورود آب باران به داخل بامهای تخت

۲ – ۵ عایق کاری حرارتی بام از داخل

۱ – ۲ – ۵ تیرچه و بلوک (یا پانل سقفی پاشنه دار با سقف کاذب
۲ – ۲ – ۵ روی سقف کاذب با آویز
۳ – ۲ – ۵ روی سقف کاذب با پروفیل اتصال
۴ – ۲ – ۵ صفحات گچی متصل به وادارهای با بست امگا

۳ – ۵ عایق کاری حرارتی بام از خارج

۱ – ۳ – ۵ بام وارونه
۲ – ۳ – ۵ بام وارونه با اجرای کفسازی به صورت تر
۳ – ۳ – ۵ بام سبز

۶ جزئیات عایق کاری حرارتی سقف های شیب دار ۱۰۶ ملاحظات و اصول فنی مطرح

۲ – ۶ عایق کاری حرارتی سقف شیب دار از داخل

۱ – ۲ – ۶ عایق حرارتی روی سقف کاذب تایلی با آویز

۲ – ۲- عایق حرارتی و نازک کاری متصل به سقف

۳ – ۲ – ۶ عایق حرارتی روی سقف کاذب متصل با آویز به پرلین
۴ – ۲ – ۶ عایق حرارتی زیر پوشش نهایی سقف

۳ – ۶ عایق کاری حرارتی سقف شیب دار از خارج

۱ – ۳ – ۶ عایق حرارتی روی سقف سازهای

۷ جزئیات اتصال جدارهای مختلف از کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد دوم

۱ – ۷ ملاحظات

۱ – ۱ – ۷ اتصال دیوار خارجی (عایق از داخل) با کف روی خاک (عایق از خارج )
۲ – ۱ – ۷ اتصال دیوار خارجی (عایق از داخل) با بام (عایق از داخل)
۳ – ۱ – ۷ اتصال دیوار خارجی (عایق از داخل) با کف (عایق از داخل)
۴ – ۱ – ۷ اتصال دیوار خارجی (عایق از خارج) با بام وارونه (عایق از خارج)

اطلاعات بیشتر

تعداد دقیق واژه

1012

تعداد صفحه

11

حجم فایل KB

481

پسوند فایل

PDF

نوع دریافت

دانلودی

ناشر

سازه پلاس

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلیدواژه جلد دوم راهنمای مبحث ۱۹ سال جلد ۱۳۹۶”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

دسته‌های محصولات: