انتخاب برگه

وظایف کارشناس رسمی ماده ۲۷ (دستورالعمل فروردین ۱۴۰۰)

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰ | ماده 27 | ۰ دیدگاه

وظایف کارشناس رسمی ماده ۲۷ (دستورالعمل فروردین ۱۴۰۰)
وظایف کارشناس رسمی ماده ۲۷ (دستورالعمل فروردین ۱۴۰۰)

ماده ۲۰ – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است نسخه ای از اظهار نظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده ۲۱ – کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتب به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارائه نماید.

ماده ۲۲ – کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می شود:

۱- وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدید شده اعلامی از سوی سازمان، انجام دهد.

۲- پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست کننده یا متقاضی کارشناسی کتب اطلاع و از انجام کارشناسی با ادامه آن استعفاء دهد.

۳- در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.

۴- وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیأت کار شناسی به وی ارجاع می شود رأسأ انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه کارشناسی رسمی باشد.

۵- در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.

۶- نظریه کارشناسی را با رعایت بی طرفی کامل تنظیم نماید.

۷- اخلاق حرفه ای و شئون مهندسی را مطابق نظامنامه رفتار حرفه ای در مهندسی ساختمان» مصوب وزیر راه و شهرسازی رعایت نماید.

۸- صرفا در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسئولیت کار شناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتبا به سازمان استان و مرجع درخواست کننده با متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.

۹- در صورت قبول امر کار شناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تأیید رئیس سازمان استان

۱۰- اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.

۱۱- قانون، آیین نامه و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲- از قبول هدیه یا هر گونه وجه یا امتیازی از مرجع در خواست کننده یا متقاضی کارشناسی و با هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

۱۳- در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال بکار مهندسی و پروانه کارشناسی، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.


محصولات مرتبط:

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *