انتخاب برگه

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیرساختمانی

مهر ۲۰, ۱۳۹۸ | آموزشی | ۰ دیدگاه

۵۱کلیات

۵-۱-۱ سازههای غیرساختمانی به سازه هایی اطلاق می شود که کاربری آنها مشابه ساختمانهای متعارف نیست، مانند سازه های صنعتی، دکل های انتقال نیرو و …

۵-۱-۲ سازه های غیرساختمانی به لحاظ باربری جانبی به دو گروه تقسیم می شوند:

الف – سازه های غیرساختمانی مشابه ساختمان ها: به سازههایی اطلاق می شوند که

ب – سازه های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان ها: به سازههایی اطلاق می شوند که سیستم باربرآنها مطابق بند الف نباشد. به تعدادی از این سازهها در جدول (۵-۲) اشاره شده است. این سازهها ممکن است متکی به زمین یا سازه های دیگر باشند.

۳-۱-۵ نیروهای زلزله مؤثر بر سازههای غیرساختمانی عمدتاً با استفاده از ضوابط فصل سوم آیین نامه تعیین میشوند. تنها در بعضی موارد الزامات دیگری جایگزین شده اند که در این فصل عنوان می گردند.

۲-۵ ضوابط تحلیل و طراحی سازه های غیرساختمانی مشابه ساختمان ها

۵- ۱-۲ ضوابط تحلیل و طراحی سازههای غیرساختمانی مشابه ساختمانها مطابق فصلی

سوم می باشد. الزامات اضافی این نوع از سازهها در بندهای (۵-۲-۲) تا ۵(-۲-۱۰) آورده

۵-۲-۲ روش تحلیلی: در سازههایی که زمان تناوب اصلی آنها از ۰/۵ ثانیه بیشتر است، استفاده از یکی از روش های تحلیل دینامیکی الزامی است در سایر سازه ها می توان ار روشهای دیگر تحلیل استفاده نمود.

۵-۲-۳  زمان تناوب نوسان اصلی سازهT

در این سازهها زمان تناوب نوسان اصلی سازه باید با استفاده .۳ روشی تحلیل مناسبیمحاسبه گردد. استفاده ۵ روابط تجربی بند  (3-3-3) مجاز نمی باشد.

۴۲۵ وزن مؤثر لرزه ای، W

وزن مؤثر لرزه ای در این نوع ساختمانها شامل وزنهای زیرند:

الف – بارهای مرد ناشی  وزن اجزای سازه و تجمهیزات صنعتی

ب – حداقل۴۰ درصد بار زندہ کف ها

پ – وزن محتویات در زمان بهره برداری

در مواردی که در شرایط استثنایی محتویات تجهیزات صنعتی بنا به دلایلی خاصی افزایش پیدا می کند، وزن اضافی نباید در محاسبه W اثر داده شود.

در سیلوهای حاوی مواد دانه ای می توان ۸۰ درصد وزن این مواد را در محاسبه W منظور نمود.

۵۲۵ پارامترهای نیروی جانبی

 در این سازهها پارامترهای ۰Ωو Ru  و cd  و Hm   با استفاده از جدول (۵-۱) تعیین میشود.

۵۶۲ حداقل نیروی جانبی، برشی پایه

 برش پایه در این سازه نباید کمتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود:

۷۲۵ نیروی جانبی در سازههای صلب

سازههای صلب به سازههایی اطلاق می شود که زمان تناوب نوسان اصلی آنها کمتر از

۰۶/۰ ثانیه باشد. نیروی جانبی این سازهها از رابطه زیر محاسبه می گردد:

توزیع این نیرو در ارتفاع سازه طبق ضوابط بند (۳-۳-۶) صورت می گیرد.

۸۲۵ تغییر مکان های جانبی

در این سازهها رعایت تغییر مکان جانبی نسبی موضوع بند (۳-۵) ضرورتی ندارد، اما بایداطمینان حاصل شود که این تغییر مکان ها اثری بر پایداری کل سازه یا اثری نامطلوب بر روی اجزای غیرسازهای متصل به آنها نمیگذارد.

۹۲۵ اثر P-∆

در مواردی که اثر ناشی از P-∆ بیشتر از ۱۰ درصد تلاش های موجود در اعضای سازه است، باید آنها را در محاسبات منظور نمود و چنانچه این اثر از ۳۳ درصد فراتر رود، احتمال ناپایداری در سازه زیاد است و باید سختی جانبی آن افزایش داده شود.

۱۰۲۵ نیروی جانبی در موارد خاص

 در مواردی که مدارک مرجع یک سازه خاصی مبانی ویژه ای برای محاسبه نیروی جانبی زلزله توصیه می کند، می توان آنها را به کار برد، مشروط بر اینکه الزامات زیر رعایت گردند: الف – پارامترهای مربوط به حرکت زمین کمتر از مقادیر عنوان شده در فصل دوم این آیین نامه نباشد. ب – نیروی جانبی عنوان شده کمتر از ۸۰ درصد مقدار نیروی جانبی این آیین نامه، بدون درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، و کمتر از ۷۰ درصد مقدار نیروی جانبی این آیین نامه، با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه نباشد.

۳۵ ضوابط تحلیل و طراحی سازههای غیرساختمانی غیرمشابه ساختمانها ومتکی بر زمین

 ۱-۳-۵ ضوابط این نوع سازهها عیناً مشابه سازههای غیرساختمانی مشابه ساختمانها، موضوع بند (۵-۲) است و فقط الزامات زیر جایگزین بندهای نظیر می گردند:

 الف – پارامترهای نیروی جانبی بر اساسی جدول (۵-۲) تعیین می گردند.

 ب- حداقل نیروی جانبی یا برش پایه از روابط زیر به دست میآیند:

۱- در موارد کلی

۲- در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد و زمینهای نوع      IIIوIV

۴۵ ضوابط تحلیل و طراحی سازههای غیرساختمانی غیرمشابه ساختمانها و متکی برسازههای دیگر

۵-۱-۴ در مواردی که وزن این سازهها کمتر از ۲۵ درصد وزن کل سازه (وزن سازه غیر ساختمانی به اضافه وزن سازه نگهدارنده آن) باشد، سازههای غیرساختمانی در گروهاجزای غیرسازهای ” جای گرفته و مشمول ضوابط فصل چهارم آیین نامه می گردد.

۵-۴-۲ در مواردی که وزن این سازهها بیشتر از ۲۵ درصد وزن کل سازه (وزن سازه غیرساختمانی به اضافه وزن سازه نگهدارنده آن) باشد، کل سازه باید همزمان مدل شده و تحلیل گردد. نیروی جانبی باید با رعایت الزامات زیر تعیین شود:

الف – در شرایطی که سازه ساختمانی شرایط صلب بودن را مطابق تعریف بند (۵-۲-۷) دارا باشد، اثر آن را در مدل کل سازه می توان به صورت توزیع جرم مناسب آن در نظرگرفت. سازه نگهدارنده باید برای پارامترهای خود مطابق فصل سوم یا چهارم (هرکدام مناسب تر است) تحلیل و طراحی شود. سازه غیرساختمانی باید بر اساس ضوابط اجزای غیرسازهای فصل چهارم تعیین شده و در آن به جای Rр مقدار Ruاز جدول (۵-۲) و مقدار apبرابر با یک در نظر گرفته می شود.

ب – در مواردی که سازه غیر ساختمانی صلب نباشد، کل سازه، سازههای غیرساختمانی به همراه سازه نگهدارنده آن، باید همزمان مدل شده و تحلیل گردد. ضریب رفتار این سازه باید کمترین دو مقدار Ru برای سازه نگهدارنده از جدول (۵-۱) و سازه غیرساختمانی از جدول (۵-۲) اختیار گردد. سازه غیرساختمانی و اتصالات آن برای نیروهای حاصل از تحلیلی کلی سازه طراحی می گردد.

۵-۵ضوابط خاصی طراحی سازه های غیرساختمانی

نظر به تنوع گسترده ای که سازههای غیرساختمانی در صنایع مختلف دارند، نیاز به دستورالعملهای ویژه دارند که باید به تدریج تهیه و تدوین گردند. تعدادی از این دستورالعملها تا کنون تهیه شده و تعدادی نیز در دست تهیه می باشد. از جمله این نشریات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف – نیروی جانبی زلزله مؤثر در مخازن زمینی و زیرزمینی” نشریه شمارهمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ب- نشریه شماره ۳۸شرکت نفت با عنوان “آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازههای صنعت نفت”

سیستم سازهسیسستم مقاوم در برابر نیروهای جانبیRu۰ΩCdHm)متر)
سیستم قاب ساختمانیمهار بندی همگرای ویژه فولادی۵/۵۲۵۵۰
مهار بندی همگرای معمولی فولادی۵/۳۲۵/۳۱۵
مهار بندی همگرای معمولی فولادی (با افزایش ارتفاع مجاز)۵/۲۲۵/۲۵۰    
مهار بندی همگرای معمولی فولادی (بدون افزایش ارتفاع مجاز)۲۵/۱۲بدون محدودیت
سیستم قاب خمشی فولادیویژه۵/۷۳۵/۵۲۰۰
متوسط۵۳۴۵۰
متوسط با افزایش ارتفاع مجاز۳۵/۲۳۸۰
متوسط بدون محدودیت ارتفاع۲۵/۱۲بدون محدودیت
معمولی۵/۳۳۳۱۵
معمولی با افزایش ارتفاع مجاز۵/۲۲۵/۲۵۰

  بتن آرمه ویژه۵/۷۳۵/۵۲۰۰
متوسط۵۳۵/۴۳۵
متوسط با افزایش ارتفاع مجاز۳۲۵/۲۵۰
متوسط (بدون محدودیت ارتفاع)۱۱۱بدون محدودیت
معمولی( با محدودیت ارتفاع)۳۳۵/۲۱۵
معمولی با افزایش ارتفاع مجاز۱۱۱۳۰
قفسه های خود ایستای فوالادی۴۲۵/۲بدون محدودیت

  برای سازه نگهدارنده لوله ها “پایپ راک ها” تا ارتفاع حداکثر ۲۰ متر مجاز است.

برای “پایپ راک ها” تا ارتفاع حداکثر ۲۰ متر مجاز است. در صورتی که اتصالاتخمشی که در محلی انجام می شوند، از نوع پیچی با اتصالات گیردار فلنجی باشند، ارتفاع “پایپ راک ها” می تواند۳۰متر باشد.

تبصرہ – “پایپ راک ها” ۵ نوع سازههای مشابه ساختمان محسوب می شوند. در اینسازهها نباید از اصطکاک لوله ها، ناشی از بارهای ثقلی، برای مقابله با نیروی زلزلها  استفاده کرد.

سیستم سلزهجزییاتRu۰ΩCdHm (متر)
بونکر مخزن ظرف یا کندوی هواییبر روی پایه ههای مهار بندی شده منقارن۳۲۵/۲۵۰
بر روی پایه های مهار بندی نشده یا مهار بندی شده نا متقارن۲۲۵/۲۳۰
ظررف افقی جوش شدهبا پایه زین شکل فولادی۳۲۵/۲   بدون محدودیت
  دودکش و سیلوی بتنی درجا با دیواره پیوسته تا روی پی ۳۲۳
  تمام سازههای دیگر بتنی یا فولادی طرهای گسترده ،غیر ازآنهایی که در این جدول ذکر شده اند، شامل دودکش ها سیلوها و ظروف قائم بر روی پداستالی منفرد یا متکی بر جداره تا روی زمین – جوش شده فولادی، بتن آرمه یا بتن پیش تنیده ۳۲۵/۲
  برجهای خرپایی طره ای یا مهار شده توسط کابل – دودکشهای ; مهار شده توسط کابل ۳۲۵/۲
برج های خنک کنندهبتن آؤمه یا فولادی۵/۳۲۳
برج های مخابراتیقابی یا خرپایی بتنی یا فولادی۳۵/۱۳
دیرک – فولادی یا بتنی۵/۱۵/۱۵/۱
سازههای خاصی تفریحی و بناهای یادبود۵/۲۵/۲۵/۲
سازه هایی که رفتارشان مشابه پاندول وارونه است۲۲۲
تابلو ها و علایم۵/۳۲۳
سایر سازه ها غیر از مووارد فوق۵/۲۵/۲۵/۲

جدول ۵-۲ ضرایب مورد استفاده برای سازههای غیرساختمانی غیر مشابه ساختمان

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *