انتخاب برگه

خروجی نقشه سازه دیوار برشی بتنی از فایل Etabs

تهیه خروجی نقشه سازه مطابق مبحث نهم ۱۳۹۹ یا ۱۳۹۲ مقررات ملی ساختمان، تبدیل EDB به DWG خروجی جزئیات نقشه سازه دیوار برشی بتن آرمه یا دیوارهای استخر بتن آرمه، شامل جزئیات قاب و مقطع دیوار برشی بتنی
خروجی سازه بتنی ۹۹خروجی فولادی