انتخاب برگه

نشریه ۷۲۹

راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

شماره نشریه۰۷۲۹
شماره نشریه قبلی
عنوان فارسیراهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
عنوان انگلیسیGuideline for Seismic Design of Non-structural Masonry Walls Reinforced with Bed Joint Reinforcement
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
دریافت فایلتاریخ
 دانلود۱۳۹۶/۰۱/۲۳
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تاریخ ابلاغ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تاریخ اجرا۱۳۹۶/۰۴/۰۱
تاریخ اعتبار
شماره بخشنامه۹۵/۱۱۰۴۳۸۰
نوع دستورالعملگروه ۳