انتخاب برگه

بودجه بندی منابع معماری آزمون نظام مهندسی ساختمان

بودجه بندی رسمی اعلام نمی‌شود، بودجه بندی حاضر بر اساس داده‌های آماری آزمون‌های نظام مهندسی برگزار شده است.

تاکید می‌شود سال روی جلد مباحث مقررات ملی ساختمان و منابع اعلامی بسیار مهم بوده حتما باید مطابق منابع اعلامی باشد.

کلیدواژه آزمونآزمون طراحی

بودجه بندی منابع اجرا معماری

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۴% ۴%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۴% ۴%
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان ۹% ۹%
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ۵% ۵%
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی ۶% ۶%
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۴% ۴%
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۶% ۶%
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۲.۵% ۲.۵%
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۳% ۳%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۴% ۴%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۴.۵% ۴.۵%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۴.۵% ۴.۵%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۶% ۶%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۴.۵% ۴.۵%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۴% ۴%
 • مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا ۴% ۴%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۵.۵% ۵.۵%
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها ۲.۵% ۲.۵%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۱.۵% ۱.۵%
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۲% ۲%
 • جزئیات اجرایی ساختمان | دتایل ۶% ۶%
 • سایر منابع ۴.۵% ۴.۵%

بودجه بندی منابع نظارت معماری

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲% ۲%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۳% ۳%
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان ۱۰% ۱۰%
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ۵% ۵%
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی ۶% ۶%
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۷% ۷%
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۴% ۴%
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۳% ۳%
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۳% ۳%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۵% ۵%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۴% ۴%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۳% ۳%
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی ۶% ۶%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۳% ۳%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۴% ۴%
 • مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا ۴% ۴%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۶% ۶%
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها ۴% ۴%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۱.۵% ۱.۵%
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۳% ۳%
 • جزئیات اجرایی ساختمان | دتایل ۹% ۹%
 • سایر منابع ۱.۵% ۱.۵%