انتخاب برگه

بودجه بندی منابع عمران آزمون نظام مهندسی ساختمان

بودجه بندی رسمی اعلام نمی‌شود، بودجه بندی حاضر بر اساس داده‌های آماری آزمون‌های نظام مهندسی برگزار شده است.

تاکید می‌شود سال روی جلد مباحث مقررات ملی ساختمان و منابع اعلامی بسیار مهم بوده حتما باید مطابق منابع اعلامی باشد.

کلیدواژه آزمونآزمون محاسبات

بودجه بندی منابع اجرا عمران

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۳% ۳%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۲.۵% ۲.۵%
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ۳% ۳%
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان ۴% ۴%
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی ۱۲% ۱۲%
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۶% ۶%
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۱۵% ۱۵%
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۱۲% ۱۲%
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۷% ۷%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۴.۵% ۴.۵%
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی ۲% ۲%
 • مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا ۱.۵% ۱.۵%
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی ۲% ۲%
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها ۲% ۲%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۲% ۲%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۱.۵% ۱.۵%
 • استاندارد ۲۸۰۰ – زلزله ۴.۵% ۴.۵%
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۵% ۵%
 • سایر منابع ۳% ۳%

بودجه بندی منابع نظارت عمران

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲% ۲%
 • مبحث اول: تعاریف ۰% ۰%
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۴% ۴%
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ۶% ۶%
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان ۷% ۷%
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی ۸% ۸%
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۷% ۷%
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۲۱% ۲۱%
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۱۴% ۱۴%
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۵% ۵%
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ۷% ۷%
 • مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل ۳% ۳%
 • مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها ۳% ۳%
 • استاندارد ۲۸۰۰ – زلزله ۵% ۵%
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۷% ۷%
 • سایر منابع ۱% ۱%

بودجه بندی منابع محاسبات

 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان ۱۳% ۱۳%
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی ۹% ۹%
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ۸% ۸%
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ۲۸% ۲۸%
 • مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ۲۵% ۲۵%
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ۰% ۰%
 • استاندارد ۲۸۰۰ – زلزله ۹% ۹%
 • تحلیل سازه‌ها ۸% ۸%